LPC110/2005
ID intern unic:  311955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 110
din  02.06.2005
pentru modificarea şi completarea Codului cu privire
la contravenţiile administrative şi a Legii nr.140-XV
din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii
Publicat : 01.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 89-91     art Nr : 414
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 41:
în sancţiunea alineatului 1, cuvintele "de pînă la şaptezeci şi cinci" se substituie prin cuvintele "de la şaptezeci şi cinci la două sute";
în sancţiunea alineatului  2,  cuvintele "de pînă la douăzeci" se substituie prin cuvintele "de la o sută la două sute cincizeci".
2. După  articolul  413 se introduce un articol nou, care devine  articolul 41/4, cu următorul cuprins:
"Articolul 414 .   Încălcarea legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă
                           şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea
                           unui loc de muncă
Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece  la cincizeci de salarii minime.
Nerespectarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea de către angajatori agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a informaţiilor scrise despre locurile de muncă care au devenit libere -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la şaptezeci de salarii minime.
Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarii de ajutor de şomaj şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională,  agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă la care sînt înregistraţi despre orice modificare a condiţiilor care au condus la stabilirea drepturilor de beneficiar -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la trei la zece salarii minime."
3. În sancţiunea articolului 17410, cuvintele "de la zece la şaptezeci şi cinci" se substituie prin cuvintele  "de la o sută cincizeci la trei sute".
4. După  articolul  218 se introduce un articol nou, care devine articolul 219, cu următorul cuprins:
"Articolul 219. Inspecţia Muncii
Inspecţia Muncii examinează cazurile cu privire la contravenţiile administrative prevăzute la art.41, 41/2 (referitor la plata salariilor) şi 41/4 din prezentul cod.
Sînt în drept să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative şi să aplice sancţiuni administrative, în numele Inspecţiei Muncii, inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale de muncă şi adjuncţii lor."
Art.II. - Legea nr.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.68-71, art.505), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2), după cuvintele "formă juridică de organizare," se introduc  cuvintele "la persoane fizice care angajează salariaţi,", iar în final alineatul se completează cu  cuvintele ", denumite în continuare angajatori".  
2. La  articolul 4 alineatul (1):
la litera e), cuvintele "a personalului  din întreprinderi,  instituţii, organizaţii" se substituie prin cuvintele "a salariaţilor angajaţi";
alineatul se completează cu litera f),  cu  următorul cuprins:
"f) exercită alte atribuţii prevăzute de legislaţie."
3. La articolul 8, alineatul (1) se completează cu literele e) şi f), cu următorul cuprins:
"e) să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţiile administrative din domeniul muncii şi protecţiei muncii;
f) să solicite retragerea de către autorităţile administraţiei publice competente a autorizaţiei (licenţei) de activitate a angajatorului pentru neexecutarea intenţionată a prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii, stabilită în urma controalelor repetate."
4. La articolul 9 alineatul (1) litera e), cuvintele "la întreprinderile,  instituţiile, organizaţiile" se substituie prin cuvintele "legat de angajatorii".
5. La articolul 13 alineatul (2) litera c), cuvintele "ale întreprinderilor,  instituţiilor şi organizaţiilor supuse" se substituie prin cuvintele "ale angajatorilor supuşi".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                                 Marian  LUPU

Chişinău, 2 iunie  2005.
Nr.110-XVI.