HGM275/2006
ID intern unic:  315506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 275
din  16.03.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi
abrogarea unor acte normative
Publicat : 31.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 338

    MODIFICAT
   
HG589 din 04.08.17, MO277-288/04.08.17 art.706; în vigoare 04.05.18
    HG3 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.15
    HG356 din 11.06.15,  MO150-159/19.06.15 art.399
    HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376
    HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012
    HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113
    HG1209 din 08.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1281


Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1;
Lista actelor normative care se abrogă, conform anexei nr.2;
Lista actelor normative care se propun spre abrogare, conform anexei nr.3.

PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                   Valeriu Lazăr
Ministrul justiţiei                                            Victoria Iftodi

Chişinău, 16 martie 2006.
Nr. 275.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 275
din 16 martie 2006
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
1. Hotărîrea Guvernului nr.44 din 18 ianuarie 1995 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr.14, art.70), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 5 se exclude;
punctele 7 - 10 devin, respectiv, punctele 5 - 8.
2. Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 10 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art.556), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 24, după cuvintele "urmează să fie reţinută, dezinfectată, confiscată" se completează cu cuvintele ", după caz, în funcţie de gradul de risc,"
anexa la Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară va avea următorul cuprins:

"Anexă
la Statutul Serviciului de Stat
de Carantină Fitosanitară
STRUCTURA
Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară
Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară
Inspectoratele de frontieră pentru carantina fitosanitară
Inspectoratul pentru carantina fitosanitară al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
Inspectoratele zonale pentru carantina fitosanitară cu subdiviziuni teritoriale
Centrul de carantină, identificare şi expertize de arbitraj şi laboratoarele zonale
Centrul pentru dezinfectarea producţiei, obiectelor şi materialelor supuse carantinei şi subdiviziunile zonale".
     [Pct.3 abrogat prin HG356 din 11.06.15,  MO150-159/19.06.15 art.399]
    [Pct.4 abrogat prin HG1209 din 08.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1281]
    5. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctele 18, 24 şi 26 se exclud;
punctele 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 şi 29 devin, respectiv, punctele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26.
6. Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.439), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctele 12 - 16 se exclud;
punctele 17 - 24 devin, respectiv, punctele 12 - 19.
7. Statutul Inspectorului de Stat pentru Ecologie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
capitolul II se exclude;
capitolele III - IV devin, respectiv, capitolele II - III.
8. Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72-73, art.581) se modifică după cum urmează:
punctul 6 se exclude;
punctele 7 - 36 devin, respectiv, punctele 6 - 35.
9. Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 "Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.625), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în denumirea şi textul hotărîrii cuvîntul "industriale" se substituie cu cuvîntul "intelectuale";
anexa va avea următorul cuprins:

      10. Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.395 din 8 aprilie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.400), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 7, cuvîntul "obligatoriu" se exclude;
la punctul 8, după cuvîntul "ecologic" se completează cu cuvintele "pentru obiectele specificate la punctul 7 subpunctul 2)".
11. Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 6 se exclude;
punctele 7 - 11 devin, respectiv punctele 6 - 10.
12. Punctul 12 al Regulamentului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.607 din 28 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"12. Contestaţiile deciziilor (acţiunilor) inginerilor-inspectori de stat se prezintă directorului Inspectoratului, iar contestaţiile deciziei (acţiunilor) directorului Inspectoratului - ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Contestaţiile se examinează într-un termen ce nu va depăşi 10 zile lucrătoare, iar rezultatul examinării se comunică în scris persoanei care a depus contestaţia, în termen de 2 zile lucrătoare din ziua în care a expirat termenul de examinare."
13. Regulamentul privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.37-38, art.385), se modifică după cum urmează:
la punctul 23 cuvintele "dovada de achitare a costurilor serviciilor" se exclud;
punctele 8, 25 se exclud;
punctele 9 - 24, 26 - 37 devin, respectiv, punctele 8 - 23, 24 - 35.
14. Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.418 din 3 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.500), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 4:
noţiunea "contract de furnizare a informaţiei" va avea următorul cuprins:
"contract de furnizare a informaţiei - contract oneros, sinalagmatic, încheiat între furnizor (CNAS) şi o persoană fizică sau juridică, denumită solicitant cu privire la eliberarea de către furnizor a informaţiei cerute de către solicitant care achită plata (cu excepţia autorităţilor administraţiei publice, instanţelor judecătoreşti şi organelor de drept) şi îndeplineşte toate condiţiile stipulate în legislaţie şi în contract";
noţiunea "furnizor" se exclude;
alineatele 4 şi 5 ale punctului 28 se exclud.
15. Regulamentul-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.499 din 30 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.584), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 4, cuvintele "şi din alte surse, inclusiv extrabugetare" se exclud;
punctul 16 se exclude;
punctele 17 - 35 devin, respectiv, punctele16 - 34.
    [Pct.16 abrogat prin HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012]
    [Pct.17 abrogat prin HG3 din 18.01.16, MO13-19/22.01.16 art.15]
18. Hotărîrea Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 "Despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.682), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
anexa nr.1:
punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă: modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract); termenul şi teritoriul, pentru care se transmite dreptul; cuantumul remuneraţiei şi (sau) modul de stabilire a cuantumului remuneraţiei pentru fiecare procedeu de valorificare a operei, ordinea şi termenele de plată a acestei remuneraţii, precum şi alte clauze pe care părţile le vor considera esenţiale. Contractul de autor privind valorificarea operelor publicistice în presa periodică poate fi încheiat şi în formă verbală";
punctele 13 şi 14 se exclud;
punctele 15-20 devin, respectiv, punctele 13-18;
anexa nr.3:
punctul 12 se exclude;
punctul 22 va avea următorul cuprins:
"22.Orice instituţie a audiovizualului, indiferent de tipul de proprietate, achită remuneraţia de autor prin intermediul organizaţiei de administrare care eliberează licenţe (semnează contracte obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care folosesc opere ocrotite de drepturile de autor şi conexe) privind dreptul de folosire în emisiuni a operelor publicate, cu excepţia cazurilor în care instituţia audiovizualului obţine licenţă nemijlocit de la autori, posturile de radio sau televiziune (în cazul retransmiterii lor) sau de la alţi titulari ai dreptului de autor sau drepturilor conexe";
punctele 24, 26, 27, 28, 29 se exclud;
punctele 13-23 şi 25 devin, respectiv, punctele 12-23;
anexa nr. 4:
punctul 4 se exclude;
punctul 5 devine punctul 4.
19. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 60 se exclude;
punctele 61 - 84 devin, respectiv, punctele 60 - 83.
20. Regulamentul cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.443), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 10, litera e) se exclude;
la punctul 13, literele d) şi e) se exclud.
21. La punctul 7 al Regulamentului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.526 din 29 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.62, art.612) sintagma "prestarea serviciilor de consultanţă în vederea realizării recomandărilor propuse" se exclude.
    [Pct.22 abrogat prin HG589 din 04.08.17, MO277-288/04.08.17 art.706; în vigoare 04.05.18]
23. Punctul 30 al Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1239) se exclude.
24. Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), se modifică după cum urmează:
punctul 55 se exclude;
punctul 56 devine punctul 55.
[Pct.25 abrogat prin HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113]
26. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.155) se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
"Beneficiar al tăierilor de păduri pot fi autorităţile administraţiei publice locale şi Întreprinderea de Stat "Moldsilva".
    [Pct.27 abrogat prin HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376]
28. Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1099) se modifică după cum urmează:
punctul 4 va avea următorul cuprins:
   
"4. Actele normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale publicate, conform legislaţiei sînt în vigoare în măsura în care nu contravin prevederilor Legii nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător.";
anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.275
din 16 martie 2006

LISTA
actelor normative care se propun spre abrogare

Nr.
d/o

Denumirea actului normativ
1 2
 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică

 

Regulamentul privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.5 din 30 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.236)