HGM275/2006
ID intern unic:  315506
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 275
din  16.03.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
şi abrogarea unor acte normative
Publicat : 31.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 338

    MODIFICAT
   
HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012
    HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113
    HG1209 din 08.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1281


     Întru executarea prevederilor Legii nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.16), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă:
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1;
Lista actelor normative care se abrogă, conform anexei nr.2;
Lista actelor normative care se propun spre abrogare, conform anexei nr.3.

      PRIM-MINISTRU                                        Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul economiei
şi comerţului                                                   Valeriu Lazăr
Ministrul justiţiei                                            Victoria Iftodi

Chişinău, 16 martie 2006.
       Nr. 275.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 275
din 16 martie 2006
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
1. Hotărîrea Guvernului nr.44 din 18 ianuarie 1995 "Cu privire la măsurile de realizare a Legii Republicii Moldova nr.110-XIII din 18 mai 1994" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1995, nr.14, art.70), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 5 se exclude;
punctele 7 - 10 devin, respectiv, punctele 5 - 8.
2. Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 10 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.68-69, art.556), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 24, după cuvintele "urmează să fie reţinută, dezinfectată, confiscată" se completează cu cuvintele ", după caz, în funcţie de gradul de risc,"
anexa la Statutul Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară va avea următorul cuprins:

"Anexă
la Statutul Serviciului de Stat
de Carantină Fitosanitară
STRUCTURA
Serviciului de Stat de Carantină Fitosanitară
Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantina Fitosanitară
Inspectoratele de frontieră pentru carantina fitosanitară
Inspectoratul pentru carantina fitosanitară al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
Inspectoratele zonale pentru carantina fitosanitară cu subdiviziuni teritoriale
Centrul de carantină, identificare şi expertize de arbitraj şi laboratoarele zonale
Centrul pentru dezinfectarea producţiei, obiectelor şi materialelor supuse carantinei şi subdiviziunile zonale".
3. Hotărîrea Guvernului nr.760 din 10 noiembrie 1995 "Pentru aprobarea Regulamentului de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu denumire de origine" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.50), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
în tot textul hotărîrii sintagma "Departamentul Agroindustrial "Moldova Vin" se substituie cu sintagma "Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin";
Regulamentul de producere a vinurilor şi altor produse vinicole cu denumire de origine se modifică şi se completează după cum urmează:
din preambul cuvîntul "definiţia" se exclude;
capitolul I se exclude;
capitolele II-XIV devin, respectiv, capitolele I-XIII;
la capitolul II punctul 3, cuvintele "precum şi din Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului" se exclud;
capitolul XII:
la punctul 5, după cuvintele "se efectuează" se introduc cuvintele "în termen de 20 de zile,";
la punctul 6, după cuvintele "În baza avizului pozitiv al Comisiei centrale de degustare" se introduc cuvintele
"într-un termen de cel mult 3 zile lucrătoare";
capitolul XIII:
la punctul 2 sintagma "Institutul Naţional al Viei şi Vinului" se exclude;
punctele 3 şi 4 se exclud;
punctele 5-10 devin, respectiv, punctele 3-8;
la punctul 4, după cuvintele "eliberează unităţilor producătoare" se introduc cuvintele "într-un termen de cel mult 10 zile;".
     [Pct.4 abrogat prin HG1209 din 08.11.07, MO180-183/23.11.07 art.1281]
    5. Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.49-50, art.415), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctele 18, 24 şi 26 se exclud;
punctele 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 şi 29 devin, respectiv, punctele 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 şi 26.
6. Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.52-53, art.439), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctele 12 - 16 se exclud;
punctele 17 - 24 devin, respectiv, punctele 12 - 19.
7. Statutul Inspectorului de Stat pentru Ecologie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.431 din 19 iulie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.65-66, art.485), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
capitolul II se exclude;
capitolele III - IV devin, respectiv, capitolele II - III.
8. Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18 septembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.72-73, art.581) se modifică după cum urmează:
punctul 6 se exclude;
punctele 7 - 36 devin, respectiv, punctele 6 - 35.
9. Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997 "Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.625), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în denumirea şi textul hotărîrii cuvîntul "industriale" se substituie cu cuvîntul "intelectuale";
anexa va avea următorul cuprins:

      10. Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.395 din 8 aprilie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.56-59, art.400), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
la punctul 7, cuvîntul "obligatoriu" se exclude;
la punctul 8, după cuvîntul "ecologic" se completează cu cuvintele "pentru obiectele specificate la punctul 7 subpunctul 2)".
11. Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 6 se exclude;
punctele 7 - 11 devin, respectiv punctele 6 - 10.
12. Punctul 12 al Regulamentului Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.607 din 28 iunie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.641), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"12. Contestaţiile deciziilor (acţiunilor) inginerilor-inspectori de stat se prezintă directorului Inspectoratului, iar contestaţiile deciziei (acţiunilor) directorului Inspectoratului - ministrului agriculturii şi industriei alimentare. Contestaţiile se examinează într-un termen ce nu va depăşi 10 zile lucrătoare, iar rezultatul examinării se comunică în scris persoanei care a depus contestaţia, în termen de 2 zile lucrătoare din ziua în care a expirat termenul de examinare."
13. Regulamentul privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.37-38, art.385), se modifică după cum urmează:
la punctul 23 cuvintele "dovada de achitare a costurilor serviciilor" se exclud;
punctele 8, 25 se exclud;
punctele 9 - 24, 26 - 37 devin, respectiv, punctele 8 - 23, 24 - 35.
14. Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.418 din 3 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.54-56, art.500), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 4:
noţiunea "contract de furnizare a informaţiei" va avea următorul cuprins:
"contract de furnizare a informaţiei - contract oneros, sinalagmatic, încheiat între furnizor (CNAS) şi o persoană fizică sau juridică, denumită solicitant cu privire la eliberarea de către furnizor a informaţiei cerute de către solicitant care achită plata (cu excepţia autorităţilor administraţiei publice, instanţelor judecătoreşti şi organelor de drept) şi îndeplineşte toate condiţiile stipulate în legislaţie şi în contract";
noţiunea "furnizor" se exclude;
alineatele 4 şi 5 ale punctului 28 se exclud.
15. Regulamentul-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.499 din 30 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.584), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 4, cuvintele "şi din alte surse, inclusiv extrabugetare" se exclud;
punctul 16 se exclude;
punctele 17 - 35 devin, respectiv, punctele16 - 34.
    [Pct.16 abrogat prin HG937 din 13.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1012]
17. Hotărîrea Guvernului nr.249 din 11 aprilie 2001 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.44-45, art.284), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în tot textul hotărîrii sintagma "Departamentul Agroindustrial "Moldova Vin" se substituie cu sintagma "Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin";
anexa nr. 1:
la punctul 7, alineatele opt şi zece se exclud;
la punctul 8, alineatele şase, şapte şi opt se exclud.
18. Hotărîrea Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 "Despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.682), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
anexa nr.1:
punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Contractul de autor trebuie să fie încheiat în formă scrisă şi să prevadă: modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract); termenul şi teritoriul, pentru care se transmite dreptul; cuantumul remuneraţiei şi (sau) modul de stabilire a cuantumului remuneraţiei pentru fiecare procedeu de valorificare a operei, ordinea şi termenele de plată a acestei remuneraţii, precum şi alte clauze pe care părţile le vor considera esenţiale. Contractul de autor privind valorificarea operelor publicistice în presa periodică poate fi încheiat şi în formă verbală";
punctele 13 şi 14 se exclud;
punctele 15-20 devin, respectiv, punctele 13-18;
anexa nr.3:
punctul 12 se exclude;
punctul 22 va avea următorul cuprins:
"22.Orice instituţie a audiovizualului, indiferent de tipul de proprietate, achită remuneraţia de autor prin intermediul organizaţiei de administrare care eliberează licenţe (semnează contracte obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care folosesc opere ocrotite de drepturile de autor şi conexe) privind dreptul de folosire în emisiuni a operelor publicate, cu excepţia cazurilor în care instituţia audiovizualului obţine licenţă nemijlocit de la autori, posturile de radio sau televiziune (în cazul retransmiterii lor) sau de la alţi titulari ai dreptului de autor sau drepturilor conexe";
punctele 24, 26, 27, 28, 29 se exclud;
punctele 13-23 şi 25 devin, respectiv, punctele 12-23;
anexa nr. 4:
punctul 4 se exclude;
punctul 5 devine punctul 4.
19. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctul 60 se exclude;
punctele 61 - 84 devin, respectiv, punctele 60 - 83.
20. Regulamentul cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.443), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 10, litera e) se exclude;
la punctul 13, literele d) şi e) se exclud.
21. La punctul 7 al Regulamentului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.526 din 29 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.62, art.612) sintagma "prestarea serviciilor de consultanţă în vederea realizării recomandărilor propuse" se exclude.
22. Hotărîrea Guvernului nr.672 din 28 mai 2002 "Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.87-90, art.860) se modifică şi se completează după cum urmează:
pe tot parcursul textului hotărîrii şi Regulamentului transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova sintagma "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor" se substituie cu sintagma "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor";
Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova:
la punctul 1 alineatul şapte cuvintele "29 mai 1999" se substituie cu cuvintele "8 noiembrie 1999";
la punctul 4 alineatul unu, cuvîntul "acreditare" se substituie cu cuvîntul "abilitare";
la punctul 14 alineatul patru, cuvîntul "acreditat" se substituie cu cuvîntul "abilitat"; după cuvintele "organul competent" se completează cu cuvintele "licenţiat, conform legislaţiei în vigoare" şi mai departe după text;
la punctul 20, cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate";
la punctul 23, cuvintele "organul competent" se substituie cu sintagma "Serviciul Standardizare şi Metrologie";
la punctul 42 alineatele unu şi doi, cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate", după cuvintele "organul competent" se completează cu cuvintele "licenţiat, conform legislaţiei în vigoare" şi mai departe după text;
anexa nr.6 la Regulament:
punctul 1:
la alineatul doi, cuvintele "7 iunie 2002" se substituie cu cuvintele "1 iunie 2002";
la alineatul trei, cuvintele "1 iunie 2005" se substituie cu cuvintele "1 iunie 2007";
la punctul 2 alineatul doi, cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate";
la punctul 6 tabelul "Tipurile de mijloace de transport şi autocisterne" va avea următorul cuprins:

Mijloacele de transport, autocisternele şi remorcile destinate pentru transportarea mărfurilor periculoase trebuie să corespundă, în funcţie de categoria şi tipul lor, următoarelor cerinţe:

Tipul mijlocului de transport în conformitate cu punctul 3

Note
Caracteristici tehnice
AT
FL
OX
 
1
2
3
4
5

Utilajul electric şi starea lui

 

 

 

 

Cablu electric

X

X

X

 

Contorul stării bateriilor de acumulatoare şi sistemului de aprovizionare cu curent electric

X

X

X

 

Disjunctorul principal al bateriei de acumulatoare

 

X

 

 

Controlul intensităţii fluxului de lumină, corectitudinii reglării luminii farurilor

X

X

X

 

Controlul etalonării tahografului

X

X

X

 

Aparate aflate permanent sub tensiune

X

X

X

 

Echipament aflat în partea posterioară a cabinei şoferului

 

X

 

 

Controlul stării tehnice a utilajului electric al dispozitivelor speciale (răcire, încălzire, vid) 

X

X

 

 

Frînarea

 

 

 

 

Controlul stării tehnice a sistemelor de frînare, principal şi de parcare

X

X

X

 

Sisteme antiblocaj

Xa

Xa

Xa

a Obligatorie pentru toate mijloacele de transport care au masa maximală mai mare de 16 tone, sau remorcile cu masa maximală mai mare de 10 tone, începînd cu 1 iunie 2007

Sisteme de frînare rezistente la uzură

Xa

Xa

Xa

a Obligatorie pentru toate mijloacele de transport care au masa maximală mai mare de 16 tone, sau remorcile cu masa maximală mai mare de 10 tone, începînd cu 1 iunie 2007

Controlul eficienţei declanşării tuturor sistemelor de frînare ale mijlocului de transport

X

X

X

 

Măsurarea înălţimii restante a protectorului

X

X

X

 

Mecanismul de direcţie

 

 

 

 

Controlul stării tehnice a barei de direcţie şi a mecanismului de direcţie

X

X

X

 

Controlul jocului volanului

X

X

X

 

Controlul etanşeităţii transmisiei hidraulice a mecanismului de direcţie

X

X

X

 

Respectarea normelor ecologice

 

 

 

 

Controlul nivelului toxicităţii gazelor de eşapament

X

X

X

 

Pericol de incendiu

 

 

 

 

Cabina: 4 oglinzi retrovizoare, semnal sonor,

ecran termoprotector

X

X

X

X

 

Rezervoarele de combustibil

 

X

X

 

Motorul

 

X

X

 

Sistemul de eşapament

X

X

X

 

Aparatele de încălzire

X

X

X

 

Restricţii de viteză

X

X

X

 

Spaţiul de încărcare

 

 

 

 

Controlul stării învelişului izotermic

X

X

 

 

Controlul corespunderii materialului spaţiului de încărcare

X

X

X

 

Controlul fantelor şi sistemelor de ventilare

X

X

 

 

Controlul etanşeităţii uşilor şi mecanismelor de închidere

X

X

X

 

Controlul aparatelor de iluminat ale caroseriei

 

X

 

 

Controlul stării tehnice a dispozitivelor de răcire sau încălzire a caroseriei

X

X

 

 


anexa nr.20 la Regulament:
la punctele 2, 4 şi 8 cuvîntul "acreditate" se substituie cu cuvîntul "abilitate", după cuvintele "organul competent" se completează cu cuvintele "licenţiat, conform legislaţiei în vigoare" la cazul respectiv;
la punctul 10, alineatul unu, cuvîntul "Acreditarea" se substituie cu cuvîntul "Abilitarea", iar cuvîntul "acreditare" se substituie cu cuvîntul "abilitare".
23. Punctul 30 al Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1116 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1239) se exclude.
24. Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), se modifică după cum urmează:
punctul 55 se exclude;
punctul 56 devine punctul 55.
[Pct.25 abrogat prin HG96 din 10.02.14, MO35-41/14.02.14 art.113]
26. Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.19-21, art.155) se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
"Beneficiar al tăierilor de păduri pot fi autorităţile administraţiei publice locale şi Întreprinderea de Stat "Moldsilva".
27. Statutul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1378 din 13 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1569) se modifica şi se completează după cum urmează:
punctul 6 se completează cu fraza "Aceste hotărîri pot fi atacate în Comisia de apel a Agenţiei, în arbitrajul specializat sau pe cale judiciară";
punctul 11:
la litera c) cuvintele "şi supraveghează executarea şi respectarea legislaţiei Republicii Moldova şi a tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte" se exclud;
se completează cu literele i) şi î) cu următorul cuprins:
"i) elaborează şi aprobă acte de procedură necesare executării prevederilor legislaţiei în domeniu;
î) organizează şi participă la seminare, simpozioane, conferinţe, concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale.";
la punctul 12, litera h) cuvintele "certifică şi autorizează" se substituie cu cuvintele ""şi certifică";
la punctul 13:
la litera i) după cuvîntul "administrează" se completează cu cuvintele "numai în baza unui contract încheiat cu autorul sau cu succesorii lui în drepturi";
literele r) şi s) se exclud;
punctul 14 va avea următorul cuprins:
"14. Agenţia exercită şi alte funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prestează servicii aferente în domeniu care nu vin în contradicţie cu statutul său de întreprindere de stat, în limitele principiilor autofinanţării şi autogestiunii, şi aprobă tarife pentru prestarea acestor servicii.";
la punctul 15:
litera a) se exclude;
literele b)-f) devin, respectiv, literele a)-e);
se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
"f) să treacă la pierderi mijloacele fixe cu valoarea de pînă la 10000 lei pe unitate, cu acordul directorului general, iar cu preţul mai mare de 10000 pe unitate - cu acordul Ministerului Finanţelor.".
28. Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 3 octombrie 2005 "Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1099) se modifică după cum urmează:
punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. Actele normative emise de Guvern, de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de alte autorităţi administrative centrale publicate, conform legislaţiei sînt în vigoare în măsura în care nu contravin prevederilor Legii nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător.";
anexa nr.1 va avea următorul cuprins:


Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.275
din 16 martie  2006
LISTA
actelor normative care se propun spre abrogare

Nr. d/o

Denumirea actului normativ

1
2
 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică

 

Regulamentul privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRTI nr.5 din 30 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.103-105, art.236)