LPC324/2004
ID intern unic:  312339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 324
din  07.10.2004
pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat
Publicat : 15.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 838     Promulgat : 11.10.2004     Data intrarii in vigoare : 01.11.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Pensia pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după următoarele formule:
1) pentru lucrătorii din agricultură:
Pv = Pm1 + 0,005 x Vt x Sm x K;
2) pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă:
Pv = Pm2 + 0,005 x Vt x Sm x K,
în care:
Pv - cuantumul pensiei;
Pm1 - mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
Pm2 - mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;
Vt - stagiul de cotizare realizat în întreaga perioadă de activitate;
Sm - salariul mediu lunar pe ţară, determinat pentru fiecare categorie de beneficiari, pentru anul anterior anului de pensionare;
K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3)."
2. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:
                                                                                                 "Anexa nr. 5
Formulele de calcul al pensiei de invaliditate
în condiţiile art. 54 alin. (2)
Pensia de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează, în funcţie de gradul de invaliditate, după următoarele formule:
1) pentru invalizii de gradul I:
Pv = Pm3 + 0,20 x Sm x K;
2) pentru invalizii de gradul II:
Pv =Pm4 + 0,15 x Sm x K;
3) pentru invalizii de gradul III:
Pv = Pm5 + 0,07 x Sm x K,
în care:
Pv - cuantumul pensiei;
Pm3 - mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul I;
Pm4 - mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul II;
Pm5 - mărimea minimă de calcul al pensiei de invaliditate de gradul III;
Sm - salariul mediu lunar pe ţară pentru anul anterior anului de pensionare;
K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3) din anexa nr. 4."
Art. II. - (1) Pensiile în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi, calculate conform anexelor nr. 2 - 5 la Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, se recalculează conform prevederilor art. I din prezenta lege.
(2) La recalcularea pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 2001 se aplică  Sm ? 407 lei - salariul mediu lunar pe ţară conform situaţiei  la 1 ianuarie 2001.
(3) Suma majorării obţinute în urma recalculării nu poate fi mai mică de 25% din mărimea pensiei stabilite.
(4) Pensia integrală, stabilită cu începere de la 1 noiembrie 2004, nu poate fi mai mică de:
219,00 lei - mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
246,00 lei - mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;
175,00 lei - mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;
169,00 lei - mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;
119,00 lei - mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.
(5) În cazul stagiului de cotizare incomplet, mărimea pensiei se calculează proporţional stagiului de cotizare confirmat.
Art. III. -  Cu începere de la  1 noiembrie 2004, se majorează cu 25%:
   pensiile stabilite unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă;
   pensiile în plată stabilite pentru vechime în muncă, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.            
Art. IV.  -  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 noiembrie 2004.  
(2) Cheltuielile ce ţin de executarea prevederilor prezentei legi vor fi acoperite din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI              Eugenia OSTAPCIUC                                      
Chişinău, 7 octombrie 2004.
Nr.324-XV.