LPM1134/1997
ID intern unic:  312737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1134
din  02.04.1997
privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 12.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 38-39     art Nr : 332     Data intrarii in vigoare : 12.06.1997
    MODIFICAT
    LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare 01.01.08
    LP130 -XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418

    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP200-XVI /28.07.05, MO107-109/12.08.05 art.569
    L1528 din12.12.02, MO190/31.12.02 art.1443
    L1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354
    L1300 din 25.07.02, MO117/15.08.02 art.966
    LP997 din18.04.02, MO56/23.04.02 art.401
    LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334
    LP117-XV din 27.04.01, MO78/12.07.01
    LP1401-XIV din 07.12.2000, MO64-66/22.06.01
    LP1141-XIV din 14.07.2000, MO106/24.08.2000
    LP1124-XIV din 07.07.2000, MO94/03.08.2000
    LP737-XIV din 17.12.99, MO5/13.01.2000
    LP244-XIV din 23.12.98, MO10/04.02.99

    Note:
    În tot textul legii, sintagma "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" se înlocuieşte cu sintagma "Comisia Naţională a Pieţei Financiare ", prin LP130-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.418
    În tot textul legii, sintagmele "hîrtie de valoare" şi "Comisia de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare" se înlocuiesc cu sintagmele "valoare mobiliară" şi, respectiv, "Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare" la cazul respectiv prin LP1401-XIV din 07.12.2000, MO64-66/22.06.01

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Titlul I
SOCIETATEA PE ACŢIUNI.
VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂŢII. ACŢIONARII
Capitolul I
SOCIETATEA PE ACŢIUNI
    Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinţare şi statutul juridic al societăţilor pe acţiuni, drepturile şi  obligaţiile acţionarilor, asigură  apărarea drepturilor şi intereselor legale ale creditorilor  şi acţionarilor acestor societăţi.
   (2) Sub incidenţa prezentei legi se află societăţile pe acţiuni înfiinţate sau care sînt în proces de înfiinţare în Republica Moldova, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
    [Art.1 al.(3) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
  (4) Particularităţile înfiinţării şi statutului juridic al societăţilor pe acţiuni la privatizarea patrimoniului întreprinderilor de stat şi municipale sînt stabilite de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la privatizare.
   (5) Particularităţile înfiinţării şi statutului juridic al societăţilor pe acţiuni în domeniul activităţii bancare, investiţionale, bursiere şi de asigurări sînt stabilite de alte acte legislative.    
      [Art.1 al.(6) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 2. Noţiuni generale
   
(1) Societate pe acţiuni (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sînt garantate cu patrimoniul societăţii.
    (2) Societatea este obligată să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care corespunde unuia din următoarele criterii:
    a) are capital social în mărime de cel puţin 500000 lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;
    b) valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră;
    c) este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora;
    d) este o societate pe acţiuni alta decît cele enumerate la lit.a)–c) şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este calificată ca entitate de interes public.”

    [Art.2 în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 3. Statutul juridic al societăţii
    (1) Societatea este persoană juridică care  îşi desfăşoară activitatea  în temeiul prezentei  legi, altor  acte legislative şi statutului societăţii.
    (2) Durata societăţii  este  nelimitată, dacă statutul  nu  prevede altfel.
    (3) Societatea posedă cu drept de proprietate bunuri care  sînt separate de bunurile acţionarilor şi se trec în bilanţul ei independent.
    (4) Faţă de acţionarii  săi societatea are obligaţii în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative şi cu statutul societăţii.
    (5) Societatea poate în numele său să dobîndească şi să exercite drepturi patrimoniale şi  drepturi nepatrimoniale personale,  să  aibă obligaţii, să fie reclamant şi pîrît în instanţa judecătorească.
    (6) Societatea  este  în  drept  să  desfăşoare orice  activităţi neinterzise de legislaţie. Anumite activităţi, al căror nomenclator este stabilit  de legislaţie, societatea este în drept să le desfăşoare numai în baza licenţei.
    (7) Societatea are dreptul să deschidă conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova şi în străinătate.
    (8) Societatea  trebuie  să aibă sigiliu cu denumirea sa în limba moldovenească scrisă în întregime şi cu indicarea sediului. Pe sigiliu poate fi de asemenea indicată denumirea societăţii într-o altă limbă vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia.
    (9) Societatea este în drept să aibă ştampile cu antet şi blanchete cu denumirea sa, precum şi marcă  comercială (marcă de serviciu) înregistrată şi alte mijloace de identificare vizuală a societăţii. Orice act şi orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul înregistrării de stat, mărimea capitalului social şi numele conducătorului.
    [Art.3 al.(9) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 4. Patrimoniul şi răspunderea societăţii
    (1) Patrimoniul societăţii se constituie ca rezultat al plasării acţiunilor, al activităţii sale economico-financiare şi în alte temeiuri prevăzute de legislaţie.
    (2) Societatea este în drept să acorde şi să atragă împrumuturi în conformitate cu prezenta lege, cu alte acte legislative şi cu statutul său.
    (3) Societatea răspunde pentru obligaţiile sale cu  întregul patrimoniu ce îi aparţine cu drept de proprietate.
    (4) Societatea nu răspunde pentru obligaţiile acţionarilor săi.
   
(5) Societatea nu este în drept să acorde împrumuturi, precum şi să ofere garanţii în vederea achiziţionării valorilor mobiliare proprii.
    [Art.4 al.(5) introdus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 5. Denumirea societăţii
    (1) Societatea îşi desfăşoară activitatea sub o anumită denumire.
    (2) Denumirea întreagă a societăţii va cuprinde:
    a) cuvintele "societate pe acţiuni" sau iniţialele "S.A.";
    b) numele concret al  societăţii, care permite  a  o  deosebi  de celelalte organizaţii.
    (3) Denumirea  întreagă a societăţii poate să cuprindă şi alte  date care nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
    (4) Societatea va folosi denumirea sa, inclusiv prescurtată, numai în acea formulare cum a fost înscrisă în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
   
[Art.5 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (5) Particularităţile  denumirii  societăţii  şi folosirii  ei  sînt stabilite şi de alte acte legislative.
    Articolul 6. Sediul societăţii
    (1) Sediu al societăţii este considerat  sediul organului său executiv, indicat în statutul societăţii.
    (2) Adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese poştale pentru corespondenţ
   
[Art.6 al.(2)în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Societatea va anunţa creditorii, acţionarii săi, precum şi autorităţile publice stabilite de legislaţie, despre schimbarea sediului său.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 7. Organele de conducere ale societăţii
    (1) Organele de conducere ale societăţii sînt:
    a) adunarea generală a acţionarilor;
    b) consiliul societăţii;
   
[Art.1 lit.(b) în redacţia  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    c) organul executiv;
    d) comisia de  cenzori.
   
[Art.1 lit.(d) în redacţia  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (2) În societatea cu un număr de acţionari mai mic de 50, atribuţiile consiliului societăţii pot fi exercitate de adunarea generală a acţionarilor.
    (3) Structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de conducere ale societăţii sînt stabilite de prezenta  lege, de alte acte legislative, de statutul şi de regulamentele societăţii.
    (4) În cadrul procesului de insolvabilitate, funcţiile organelor de conducere ale societăţii le exercită organele abilitate în conformitate cu prevederile Legii  insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.7 al.(4) introdus prin LP117-XV din 27.04.01, MO12.07.01]
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP1528 din 12.11.02, MO190/31.12.02 art.1443]
   
Articolul 8. Filialele şi reprezentanţele societăţii
    (1) Societatea este în drept să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative, iar în străinătate - şi în conformitate cu legislaţia statului străin, dacă acordul internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.
    (2) Filială a societăţii este o subdiviziune separată a ei, care este situată în afara sediului societăţii şi poate să  îndeplinească toate  împuternicirile  acesteia, inclusiv cele de reprezentare,  sau  o parte din ele.
    (3) Reprezentanţă a societăţii este o subdiviziune separată a ei, care este situată  în afara sediului societăţii, reprezintă  şi  apără interesele ei.
    (4) Societatea  înzestrează filiala şi reprezentanţa cu bunuri  care figurează  în  inventarul  societăţii,  iar bunurile filialei  -  şi  în inventarul separat al filialei.
    (5) Filiala şi reprezentanţa nu sînt persoane juridice şi acţionează în numele societăţii în baza regulamentelor aprobate de societate. De activitatea  filialei şi reprezentanţei răspunde societatea care  le-a înfiinţat.
    (6) Conducătorul filialei sau al reprezentanţei îşi exercită atribuţiile în temeiul regulamentului filialei sau reprezentanţei aprobat de societate şi al mandatului eliberat de societate.   
    Articolul 9.Persoane afiliate ale societăţii 
    (1) Persoane afiliate ale societăţii sînt persoanele fizice şi juridice recunoscute ca afiliate societăţii conform Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare.
    [Art.10. al.(1) în redacţia LP200 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.569]
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]  
    (2) Controlul  asupra societăţii sau unei alte persoane juridice  se exercită în temeiul:
    a) deţinerii unei poziţii de control în conformitate cu Legea privind piaţa valorilor mobiliare;
    [Art.10. al.(2) lit.a) în redacţia LP200 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.569]
    b) contractului de administrare fiduciară  sau altui contract încheiat  între persoana care exercită controlul şi societate sau  altă persoană juridică.
    (3) Asupra persoanelor afiliate ale societăţii se extind prevederile prezentei legi, ale legislaţiei antimonopoliste şi ale legislaţiei  cu privire la valorile mobiliare.
    Articolul 10. Întreprinderea cu participaţiune majoritară
                           (dominantă) şi întreprinderea în posesiune
                           majoritară (dependentă)

      [Denumirea art.10 în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (1) Societatea poate exercita controlul asupra altor întreprinderi şi avea societăţi dependente în Republica Moldova înfiinţate în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative, iar în străinătate - şi în conformitate  cu legislaţia statului străin, dacă acordul internaţional la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   
[Art.10 al.(2) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Societatea pe acţiuni sau altă societate comercială este considerată dependentă dacă o altă societate (cea dominantă), în  virtutea  achiziţionării unui pachet de control de acţiuni (cote de participare)  ale primei societăţi fie în alt temei, are posibilitate să influenţeze în mod direct sau indirect deciziile luate de prima societate.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   
(31) Se prezumă că o întreprindere în posesiune majoritară este dependentă de întreprinderea cu participaţiune majoritară în ea.
   
[Art.10 al.(31) introdus  prin  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   
(4) Societatea dominantă este în drept sa dea societăţii dependente dispoziţii obligatorii numai în baza prevederilor respective ale statutelor fiecăreia dintre societăţi.
    (5) Societatea dominantă, avînd dreptul să dea întreprinderii dependente dispoziţii obligatorii, răspunde subsidiar cu întreprinderea dependentă pentru obligaţiile acesteia, rezultate din executarea dispoziţiilor societăţii dominante.
   
(6) În caz de insolvabilitate a întreprinderii dependente ca urmare a îndeplinirii dispoziţiilor obligatorii ale societăţii dominante, aceasta din urmă răspunde subsidiar pentru obligaţiile şi datoriile ei.
    (7) Acţionarii întreprinderii dependente sînt în drept să ceară de la societatea dominantă repararea prejudiciilor cauzate întreprinderii dependente prin îndeplinirea dispoziţiilor obligatorii ale societăţii dominante.
   
[Art.10 al.(4-7) în redacţia  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   
[Art.10 al.(8) exclus prin  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (9) Societatea   nu este dependentă dacă:
    a) orice altă societate a achiziţionat mai puţin de 25%  din acţiunile cu drept de vot (cote de participare) ale primei societăţi; şi
    b) Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei nu a demonstrat că o altă societate are posibilitate să influenţeze considerabil asupra luării  hotărîrilor de către prima societate.
    [Art.10 al.(9) în redacţia  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (10) Societăţile dependente nu sînt în drept să deţină acţiuni şi alte valori mobiliare ale societăţii dominante
      [Art.10 al.(10) în redacţia  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   

Capitolul 2
VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETĂŢII
    Articolul 11. Dispoziţii generale
    (1) Plasarea, circulaţia şi anularea acţiunilor, obligaţiunilor şi altor valori mobiliare ale societăţii se efectuează în conformitate cu prezenta  lege, cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare, cu alte legislaţii şi cu statutul societăţii.
    (2) Valorile mobiliare ale societăţii pot fi sub formă de:
     a) certificat confecţionat prin metodă tipografică; şi/sau
  b) înscriere în contul personal deschis pe numele proprietarului lor sau deţinătorului nominal în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii.
    [Art.11al.(2) lit.b modificat prin  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3)Valorile mobiliare ale societăţii de aceeaşi  clasă pot fi plasate numai sub una din formele indicate la alin.(2).
    (4) Societatea  este  în  drept să plaseze numai valori mobiliare nominative.
    (5) La plasarea valorilor mobiliare ale societăţii, achitarea lor în rate nu se admite.
    Articolul 12. Acţiunile
    (1) Acţiunea este un document, avînd una din formele prevăzute la art.11 alin.(2), care atestă dreptul proprietarului lui (acţionarului) de a participa la conducerea societăţii, de a primi dividende, precum şi o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia.
    (2) Statutul societăţii va stabili acţiunile plasate de societate.
   
[Art.12al.(2) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.12al.(3) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.12. al.(3) modificat prin L200/28.07.05, MO107/12.08.05 art.569]
    4) Acţiunile plasate se înregistrează în mod obligatoriu în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ţinut de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.12. al.(4) introdus prin LP200 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.569, al.(4)-(9) devin al.(5)-(10)]
    (5) Sînt considerate lasate acţiunile achitate în întregime de primii lor achizitori (subscriitori), înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare şi în registrul acţionarilor societăţii.
    (6) Acţiunile  societăţii pot avea valoare nominală care trebuie să se împartă la un leu.
    (7) Toate acţiunile ordinare ale societăţii  vor  avea valoare nominală egală.
    (8) Valoarea nominală a acţiunii se aprobă de adunarea constitutivă sau  de adunarea generală a acţionarilor şi se indică în documentele de constituire ale societăţii şi în alte documente prevăzute de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.
    (9) În cazul plasării acţiunilor a căror valoare nominală nu este determinată, adunarea generală a acţionarilor este în drept să fixeze valoarea acţiunii în decizia de emitere a acestora. Valoarea fixată a acţiunii nu se indică în documentele de constituire ale societăţii şi se foloseşte la determinarea mărimii capitalului social.
   
[Art.12 al.(9) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   (10) Valoarea nominală (fixată) a acţiunii reflectă partea de capital social al societăţii ce revine unei acţiuni plasate.
    Articolul 13. Acţiunile aflate în circulaţie şi acţiunile de tezaur
    (1) Acţiune aflată  în circulaţie este acţiunea plasată ce  aparţine acţionarului societăţii.
    (2) Acţiune de tezaur este  acţiunea plasată a societăţii, achiziţionată sau răscumpărată de ea de la acţionarul societăţii.
    (3) Acţiunile  de  tezaur pot să se afle în  inventarul  societăţii, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (4) Acţiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societăţii, nu dau dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul  la primirea dividendelor şi a unei părţi din bunurile societăţii în  cazul lichidării acesteia.
    (5) Acţiunile de tezaur achiziţionate sau răscumpărate în scop de a reduce  capitalul  social al societăţii  urmează  a fi anulate după înregistrarea modificărilor respective în statutul societăţii.
   
6) Valoarea acţiunilor de tezaur ale societăţii nu poate depăşi 10% din capitalul social al societăţii.
    (7) În caz de încălcare a cerinţei alin. (6), societatea va înstrăina acţiunile de tezaur în cel mult un an de la data încălcării cerinţei menţionate. Acţiunile care nu au fost înstrăinate în acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligată să reducă corespunzător capitalul său social.
   
[Art.13 al.(6-7) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (8) Înstrăinarea acţiunilor de tezaur achiziţionate sau răscumpărate de către societate se efectuează la preţul lor de piaţă, dar nu mai mic decît cel de achiziţionare sau răscumpărare.
    [Art.13. al.(8) introdus prin LP200 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.569]
    Articolul 14. Acţiunile ordinare şi preferenţiale
    (1) Societatea  este  în  drept  să  plaseze  acţiuni  ordinare  şi preferenţiale.
    (2) Acţiunea ordinară conferă proprietarului ei dreptul la un vot în adunarea  generală  a acţionarilor, dreptul de a primi o cotă-parte din dividende şi o parte din bunurile  societăţii  în cazul lichidării acesteia.
    (3) Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de acţiuni ordinare pot fi realizate numai după satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de acţiuni preferenţiale.
    (4) Acţiunea preferenţială dă proprietarului ei drepturi (privilegii) suplimentare faţă de proprietarul acţiunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor anunţate şi la cuantumul dividendelor, precum şi la ordinea primirii unei părţi din bunurile societăţii care se distribuie în cazul lichidării ei.
   
[Art.14 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (5) Acţiunea  preferenţială  nu dă drept de vot  proprietarului  ei, dacă prezenta lege nu prevede altfel.
    [Alin.5 art.14 modificat prin LP737-XIV din 17.12.1999]  
    (6) Acţiunea preferenţială dă proprietarului ei dreptul la primirea unei părţi din bunurile societăţii în cazul lichidării acesteia într-un cuantum corespunzător valorii de lichidare a acestei acţiuni.
    (7) Valoarea de lichidare a acţiunii preferenţiale este stabilită în statutul societăţii şi poate depăşi valoarea ei nominală (fixată). Dacă în  statut nu este  stabilită  valoarea de  lichidare a  acţiunii preferenţiale,  în  caz de lichidare a societăţii, proprietarul acestei acţiuni are dreptul la primirea unei părţi din bunurile societăţii în cuantum corespunzător valorii nominale (fixate) a acţiunii.
    (8) Cota-parte  de  acţiuni  preferenţiale nu poate depăşi  25%  din capitalul social al societăţii.
    (9) Acţiunile ordinare pot fi doar de o singură clasă. Acţiunile preferenţiale pot fi de o singură clasă sau de mai multe clase.
    [Art.14 al.(9) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 15. Clasele de acţiuni
    (1) Clasa de acţiuni constituie totalitatea acţiunilor de acelaşi tip ale unui emitent, care asigură proprietarilor lor drepturi egale şi care au aceleaşi caracteristici distinctive. Toate acţiunile unei clase, indiferent de emisiune, au unul şi acelaşi număr al înregistrării de stat.
   
[Art.15 al.(1) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (2) Societatea este  în drept să plaseze acţiuni  preferenţiale cu dividende fixate sau nefixate. Dividendele fixate se stabilesc  într-o sumă  fixată pe o acţiune sau în procent fixat faţă de valoarea nominală a acţiunii.
    (3) Acţiunile  preferenţiale cu dividende fixate pot fi  cumulative, parţial cumulative sau necumulative.
    (4) Acţiunile cumulative acordă proprietarilor lor dreptul de a primi, printr-un singur vărsămînt, toate dividendele acumulate  într-o anumită perioadă de timp sau dreptul de a primi dividende în următoarea perioadă dacă societatea nu le-a plătit în perioada precedentă.
   (5) Acţiunile parţial cumulative dau dreptul de a primi o parte din dividendele acumulate, iar acţiunile necumulative nu dau un asemenea drept.
    (6) Acţiunea preferenţială cu dividende fixate nu dă proprietarului ei dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazurilor:
    a) neplăţii dividendelor fixate pe acţiunile cumulative sau parţial cumulative în decursul termenului stabilit de statut. Dreptul la  vot încetează după plata în întregime a dividendelor acumulate;
    b) luării de către adunarea generală a acţionarilor a hotărîrii privind modificarea drepturilor proprietarilor de acţiuni preferenţiale în legătură, cu reorganizarea ori lichidarea societăţii, cu emiterea suplimentară de acţiuni preferenţiale de altă clasă care dau proprietarilor lor drepturi suplimentare faţă de proprietarii acţiunilor preferenţiale plasate, sau din alte motive  prevăzute de legislaţia cu privire la valorile mobiliare sau de statutul societăţii.
   
[Art.15 al.(6)lit b) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.15 al.(7) în redacţia LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
    (7) Acţiunile preferenţiale cu dividende nefixate dau drept la vot numai în cazurile prevăzute la alin.(6) lit.b).
   
(71) În cazurile în care acţiunile preferenţiale obţin drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, votarea se efectuează în modul următor:
    a) acţiunile preferenţiale se convertesc convenţional în acţiuni ordinare în proporţia care se stabileşte, pornindu-se de la raportul valorii nominale (fixate) a acţiunilor preferenţiale la valoarea nominală (fixată) a acţiunilor ordinare;
    b) proprietarul acţiunilor preferenţiale votează cu numărul de acţiuni obţinute după convertirea convenţională, inclusiv cu părţile fracţionate în mărime de pînă la sutimi, care pot apărea ca rezultat al convertirii convenţionale a acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare;
   c) comisia de numărare a voturilor sumează părţile fracţionate separat pentru voturile exprimate „pentru” şi „împotrivă” şi calculează numărul de voturi depline.
   
[Art.15 al.(71) introdus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (8) Dacă societatea plasează acţiuni preferenţiale de două sau mai multe clase, în statutul ei va fi prevăzută ordinea  de  plată  a dividendelor  anunţate  şi  a  valorii  de  lichidare  a  acţiunilor preferenţiale de fiecare clasă.
    [Art.15 al.(9) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 16. Obligaţiunile   
    (1) Obligaţiunea este un titlu financiar de împrumut care atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală şi dobînda aferentă în mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de emitere a obligaţiunilor.
    (2) Deţinătorii de obligaţiuni apar în calitate de creditori ai societăţii.
    (3) Deţinătorii de obligaţiuni  dreptul  preferenţial  faţă  de  acţionari la primirea unei părţi din profitul societăţii sub formă de dobîndă sau alt profit.
    (4) Valoarea  nominală  a  obligaţiunii  societăţii  trebuie  să  se împartă  la 100 de lei. Termenul de circulaţie a obligaţiunilor va fi de cel puţin un an.
    (5) Societatea  este  în  drept  să plaseze obligaţiuni de clase diferite,  inclusiv  convertibile, care dau deţinătorii de acţiuni dreptul  de  a schimba obligaţiunile pe acţiuni ale societăţii. Emisiunea obligaţiunilor convertibile se decide prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, iar a altor obligaţiuni poate fi decisă şi de consiliul societăţii.
    (6) Societatea este în drept să plaseze numai obligaţiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii şi/sau a bunurilor persoanelor terţe, şi/sau cu garanţia bancară, şi/sau prin fidejusiune, şi/sau cu poliţa de asigurare, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare. Decizia de emitere a obligaţiunilor asigurate va conţine date despre patrimoniul gajat sau denumirea întreagă a fidejusorului sau a garantului împrumutului pentru emisiunea obligaţiunilor în cauză şi date despre obligaţiile acestuia.
    (7) Obligaţiunile se plătesc numai cu mijloace băneşti.
    (8) Obligaţiunile  nu  pot  fi  plasate în scopul  de  a  constitui, întregi sau majora capitalul social al societăţii.
    (9) Valoarea  nominală a tuturor obligaţiunilor plasate ale societăţii nu trebuie să depăşească mărimea capitalului ei social.
    (10) Societatea este  în drept să achiziţioneze sau  să  răscumpere obligaţiunile plasate de ea numai cu scopul de a le stinge. Achiziţionarea şi răscumpărarea obligaţiunilor de către societate au loc pînă la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfîrşitul perioadei respective, în conformitate cu decizia de emitere.
   
[Art.16  al.(10) modificat prin LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
   
(11) Deţinătorul de obligaţiuni are dreptul să ceară de la societate răscumpărarea obligaţiunilor plasate înainte de termenul de scadenţă în cazul în  care emitentul nu respectă termenul de achitare a dobînzilor aferente.
    [Art.16 modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 17. Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare
                         ale societăţii
  (1) Societatea este obligată să asigure ţinerea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii în conformitate cu prezenta lege şi cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare pînă la radierea valorilor mobiliare ale societăţii din Registrul de stat al valorilor mobiliare.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
   (2) Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare (registrul acţionarilor, registrul deţinătorilor de obligaţiuni sau registrul deţinătorilor altor  valori mobiliare) va cuprinde:
    a) datele principale privind societatea emitentă;
    b) balanţa valorilor mobiliare ale societăţii emitente;
   c) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau deţinători nominali ai valorilor mobiliare ale societăţii), cu  indicarea claselor şi numărului de valori mobiliare care le aparţin, valorii lor de achiziţie, precum şi a  grevării de dreptul de proprietate asupra acestor valori mobiliare;
   d) înscrieri privind  cesiunea dreptului  de  proprietate  asupra valorilor mobiliare ale societăţii; precum şi
    e) alte înscrieri şi documente prevăzute de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Registrul deţinătorilor valorilor mobiliare poate fi ţinut atît de  însăşi societatea, cît şi de registrator, în temeiul contractului cu privire la ţinerea registrului.
   (4) Registratorul societăţii nu poate fi persoană afiliată a societăţii, a organizaţiei gestionare sau de audit a societăţii.
    (5) Dacă numărul persoanelor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare este de peste 50, ţinerea registrului societatea o va transmite registratorului.  În cazul în care societatea nu îndeplineşte  această cerinţă, ea va fi obligată să încheie contract  cu registratorul numit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (2) Documentele  prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate în  termen de 15 zile de la data:
    [Art.17 alin.5 modificat prin LP1141 din 14.07.00, MO106/24.08.00]
    (6) Societatea va  transmite registratorului  documentele  necesare pentru ţinerea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare în modul şi în termenele stabilite de legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi de contractul cu privire la ţinerea registrului.
   (7) Societatea, pînă la încetarea acţiunii contractului cu privire la ţinerea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare, nu este în drept  să transmită ţinerea acestui registru unei alte persoane sau să-l ţină de sine stătător.
    (8) Registratorul este obligat să facă  înscrieri în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare, să elibereze extrase din registru, să prezinte societăţii listele persoanelor înregistrate în registru, să confrunte lunar cu societatea balanţa acţiunilor ei şi a altor valori mobiliare, precum şi să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de prezenta lege, de  legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi de contract.
    (9)Balanţa acţiunilor societăţii se va întocmi pe întreaga lor totalitate şi pe fiecare clasă, astfel încît numărul de acţiuni aflate în circulaţie şi numărul de acţiuni de tezaur să fie egale cu numărul de acţiuni plasate.
   
[Art.17 al.(9) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (10) Registratorul nu este  în drept să  efectueze tranzacţii cu valorile mobiliare ale societăţii emitente cu care  a încheiat contractul cu privire la ţinerea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare şi să delege executarea obligaţiilor pe acest contract altor persoane.
   
[Art.17 al.(10) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (11) Persoana care ţine registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii răspunde pentru prejudiciul cauzat  proprietarului sau deţinătorului  nominal al valorilor mobiliare în cazurile încălcării termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivării sau refuzului nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterii de greşeli la ţinerea registrului şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    (12) Societatea  care a încheiat contract cu registratorul nu  este eliberată  de răspundere în faţa acţionarilor pentru ţinerea registrului deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii.
    (13) Actele nelegitime ale persoanei care ţine registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii pot fi contestate în organele de conducere ale societăţii şi/sau în Comisia Naţională a Pieţei Financiare, şi/sau atacate în justiţie.
   
[Art.17 al.(13) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 18. Efectuarea înscrierii în registrul deţinătorilor
                           valorilor mobiliare ale societăţii
  (1) Înscrierea în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii se efectuează la cererea societăţii, achizitorului, proprietarului, reprezentantului acestuia sau deţinătorului nominal  al valorilor mobiliare, în termen de 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute de Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare referitoare la activitatea de ţinere a registrului.
   
[Art.18  al.(1)  modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   (2) Achizitorul de valori mobiliare se învesteşte cu dreptul de proprietate asupra lor din momentul efectuării înscrierii respective în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii sau în documentaţia de evidenţă a deţinătorului nominal al valorilor mobiliare în modul stabilit de legislaţie.
    (3) În cazul refuzului de a efectua înscriere în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare, persoana care ţine registrul este obligată să trimită în scris petiţionarului, în termenul prevăzut la alin.(1), o înştiinţare motivată despre acest fapt.
  (4) Registratorul şi societatea nu răspund pentru prejudiciile cauzate persoanelor înregistrate în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare în legătură cu neprezentarea de către aceste persoane a informaţiei despre modificarea datelor lor, introduse  în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii.
    (5) Înscrierile făcute în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii constituie temei pentru eliberarea către proprietarii sau deţinătorii nominali ai valorilor mobiliare a extraselor din registrul acţionarilor, registrul  deţinător de obligaţiuni  sau registrul deţinătorilor altor valori mobiliare ale societăţii.
   
[Art.18  al.(5) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 19. Extrasul din registrul acţionarilor
   (1) Extrasul din registrul acţionarilor este un document ce confirmă înscrierea în contul personal deschis pe numele acţionarului sau deţinătorului nominal de acţiuni în registrul acţionarilor.
   
[Art.19 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (2) Extrasul din registrul acţionarilor confirmă drepturile acţionarului sau deţinătorului nominal asupra acţiunilor societăţii la data eliberării extrasului.
    (3) Extrasul din registrul acţionarilor nu este valoare mobiliară şi transmiterea lui nu are drept consecinţă cesiunea drepturilor asupra acţiunilor indicate în extras.
    (4) Extrasul din registrul acţionarilor va cuprinde:
    a) denumirea întreagă  a societăţii emitente, sediul ei, precum şi mărimea capitalului ei social;
   
[Art.19 al.(4)lit.a) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    b) denumirea documentului - "Extras din registrul acţionarilor";
    c) numărul de ordine al extrasului;
    d) numărul contului personal al acţionarului sau al  deţinătorului nominal al acţiunilor;
   
[Art.19 al.(4) lit.d) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    e) numele, prenumele, numărul actului de  identitate (denumirea, numărul certificatului de înregistrare de stat) al acţionarului sau  al deţinătorului nominal al acţiunilor;
    f) domiciliul (sediul) acţionarului, reprezentantului legal al acestuia sau deţinătorului nominal al acţiunilor, precum şi numerele lui de telefon şi de telefax;
    g) clasele şi numărul de acţiuni ce aparţin acţionarului sau deţinătorului nominal;
    h) valoarea nominală a acţiunilor de fiecare din clasele prevăzute la lit. g), dacă aceasta a fost stabilită de statutul societăţii;
    i) numărul tuturor  acţiunilor  plasate de fiecare din clasele prevăzute la lit.g);
    j) numărul din  Registrul  de  stat  sub  care sînt înregistrate acţiunile de fiecare din clasele prevăzute la lit.g);
    k) drepturile şi privilegiile de bază date de acţiunile preferenţiale de fiecare din clasele prevăzute la lit.g),  inclusiv mărimea dividendelor fixate şi valoarea de lichidare a acţiunii, dacă acestea sînt prevăzute de statutul societăţii;
    l) grevarea dreptului  de proprietate asupra acţiunilor prevăzute la lit.g);
   m) denumirea întreagă, sediul şi numărul certificatului de înregistrare de stat al persoanei care ţine registrul acţionarilor;
    n) data, ora  eliberării extrasului şi semnătura persoanei care  l-a eliberat;
    o) imprimatul sigiliului  persoanei  juridice care  ţine  registrul acţionarilor;
    p) înscrierea literală a prevederilor de la alin.(2) şi alin.(3).
    [Art.19  al.(5)exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 20.  Eliberarea  extrasului  din  registrul  deţinătorilor
                            valorilor mobiliare ale societăţii
    (1) Persoana care ţine registrul deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii va elibera extras din registru în termen de 3 zile de la data  adresării  proprietarului, reprezentantului  acestuia  sau deţinătorului nominal al valorilor mobiliare ale societăţii.
    (2) Eliberarea primului extras din registrul deţinătorilor valorilor mobiliare către proprietarul sau reprezentantul acestuia sau deţinătorul nominal al valorilor mobiliare care a achiziţionat valorile mobiliare pe piaţa primară se face din contul societăţii. Eliberarea către aceeaşi persoană a celui de-al doilea extras şi a extraselor ulterioare care  confirmă  drepturile  asupra aceloraşi  valori mobiliare se face cu plată în  modul  stabilit de legislaţia  cu privire la valorile mobiliare, dacă statutul societăţii nu prevede eliberarea acestor extrase din contul societăţii.
   
[Art.20 al.(2)  modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   (3) Extrasul din registrul deţinătorilor valorilor mobiliare se eliberează pentru una, cîteva sau toate valorile mobiliare de o clasă, cîteva clase ori de toate clasele valorilor mobiliare ale societăţii.
    (4) Dacă valorile mobiliare ale societăţii se achiziţionează  prin intermediul deţinătorului nominal, sarcina de a ţine conturile personale ale proprietarilor acestor valori mobiliare şi de a elibera extrase din conturile personale revine deţinătorului nominal.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.20 al.(5) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 21. Certificatul de acţiuni
    (1) Certificatul  de acţiuni  este un document aparte, avînd elementele  prevăzute  de prezentul  articol, care  atestă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de acţiuni de aceeaşi clasă, precum şi drepturile proprietarului lor faţă de societatea emitentă.
    (2) Certificatul de acţiuni va cuprinde:
    a) denumirea întreagă a societăţii emitente,  sediul ei;
   
[Art.21al.(2) lit.a) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    b) denumirea documentului - "Certificat de acţiuni";
    c) numărul de ordine al certificatului;
    d) numele, prenumele  şi  numărul actului de identitate (denumirea, numărul certificatului de înregistrare de stat) al acţionarului;
    e) clasa şi numărul  de acţiuni ce aparţin acţionarului cu drept  de proprietate;
    f) valoarea nominală  a acţiunii, dacă a fost stabilită de  statutul societăţii;
    g) numărul de acţiuni plasate de clasa dată;
    h) numărul din  Registrul  de stat al valorilor mobiliare sub care sînt înregistrate acţiunile de clasa dată;
    i) drepturile şi privilegiile de bază date de acţiunile de clasa respectivă, inclusiv mărimea dividendelor fixate  şi valoarea de lichidare a acţiunii, dacă acestea sînt prevăzute de statutul societăţii;
    j) semnătura (semnătura în facsimil) conducătorului  organului executiv şi a contabilului-şef al societăţii emitente;
    k) imprimatul sigiliului societăţii emitente;
   l) denumirea întreagă, sediul şi numărul certificatului de înregistrare de stat al persoanei care ţine registrul acţionarilor;
    m) data eliberării  certificatului  şi semnătura persoanei care  l-a eliberat.
   (3) Certificatul de acţiuni care nu corespunde cerinţelor prezentei legi şi ale legislaţiei cu privire la valorile mobiliare este nul.
    Articolul 22. Certificatul de obligaţiuni
    (1) Certificatul de obligaţiuni este un document aparte, avînd elementele prevăzute de prezentul articol, care atestă dreptul de proprietate asupra unui anumit număr de obligaţiuni de aceeaşi  clasă, precum şi drepturile proprietarului lor faţă de societatea emitentă.
    (2) Certificatul de obligaţiuni va cuprinde:
    a) denumirea întreagă a societăţii emitente, sediul ei;
   
[Art.22 al.(2)lit.a) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    b) denumirea documentului - "Certificat de obligaţiuni";
    c) numărul de ordine al certificatului;
    d) numele, prenumele şi  numărul actului de identitate (denumirea, numărul certificatului de înregistrare de stat) al deţinătorului de obligaţiuni;
   
[Art.22 al.(2)lit.d) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    e) clasa şi numărul de obligaţiuni ce aparţin
deţinătorului de obligaţiuni cu drept de proprietate;
   
[Art.22 al.(2)lit.e) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    f) valoarea nominală a obligaţiunii;
    g) numărul de obligaţiuni plasate de clasa dată;
    h) numărul din Registrul  de stat al valorilor mobiliare sub  care sînt înregistrate obligaţiunile de clasa dată;
    i) termenul de plasare şi de stingere a obligaţiunilor de clasa dată,  precum  şi mărimea, modul şi termenele de plată a dobînzii sau  a altor  venituri  aferente,  prevăzute  în  decizia de emitere a obligaţiunilor;
    j) semnătura (semnătura în facsimil) conducătorului organului executiv şi a contabilului-şef al societăţii emitente;
    k) imprimatul sigiliului societăţii emitente;
   l) denumirea întreagă, sediul şi numărul certificatului de înregistrare de stat al persoanei care ţine registrul deţinătorului de obligaţiuni;
   
[Art.22 al.(2) lit.l) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    m) data eliberării  certificatului  şi semnătura persoanei care  l-a eliberat.
    (3) Certificatul de obligaţiuni care nu corespunde cerinţelor prezentei legi şi ale legislaţiei cu privire la valorile mobiliare este nul.
    Articolul 23. Eliberarea certificatului de valori mobiliare
    (1) Certificatul de acţiuni, de obligaţiuni şi de alte valori mobiliare ale societăţii se eliberează proprietarului lor, reprezentantului  acestuia sau deţinătorului nominal în termen de 3 zile de la data adresării către persoana care ţine registrul  deţinătorilor valorilor mobiliare ale societăţii.
    (2) Certificatul de valori mobiliare se eliberează  pentru  una, cîteva sau toate valorile mobiliare de o clasă.
   (3) Eliberarea certificatului de valori mobiliare, dreptul de proprietate asupra cărora a fost atestat printr-un certificat  eliberat anterior, nu se permite.
    (4) Certificatul  de valori mobiliare la plasarea acestora se eliberează din contul societăţii.
    (5) În cazul transmiterii valorilor mobiliare, certificatul eliberat proprietarului  lor  precedent va fi anulat, iar noului proprietar al valorilor mobiliare i se va elibera un alt certificat, dacă legislaţia cu privire la valorile mobiliare sau statutul societăţii nu prevede altfel.
    (6) În caz de pierdere sau deteriorare a certificatului de valori mobiliare, se eliberează o copie de pe acesta, plătindu-se o taxă stabilită de societate, care să nu depăşească cheltuielile pentru confecţionarea copiei.
    (7) Persoanele care au încălcat condiţiile şi termenele de eliberare a certificatului răspund în conformitate cu legislaţia.
Capitolul 3
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACŢIONARILOR
    Articolul 24. Acţionarii
    (1) Acţionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai  multor acţiuni ale societăţii în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (2) Dacă o singură acţiune aparţine cîtorva persoane, faţă de societate aceste persoane sînt considerate drept un singur acţionar  şi îşi pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.
   
[Art.24 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Acţionarii  nu răspund pentru obligaţiile societăţii şi suportă riscul pierderilor în limita valorii acţiunilor ce le aparţin.
    (4) Faţă de bunurile ce aparţin societăţii cu drept de proprietate acţionarul este titular al drepturilor obligaţionale prevăzute de prezenta lege şi de statutul societăţii.
    (5) Acţionari pot fi persoane fizice şi juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum şi state străine şi organizaţii internaţionale.
    (6) Autorităţile publice au dreptul de a fi acţionari ai societăţii numai în cazurile prevăzute de legislaţie. Aceste organe îşi exercită drepturile şi au obligaţii de acţionari în conformitate cu prezenta lege, alte acte legislative şi cu statutul societăţii.
    Articolul 25. Drepturile acţionarilor
    (1) Acţionarul are dreptul:
    a) să participe la adunările generale ale acţionarilor,să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale societăţii;
    b) să ia cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a  adunării generale a acţionarilor;
    c) să ia cunoştinţă şi să facă copii de pe documentele societăţii, accesul la care este prevăzut de prezenta lege, de statut sau de regulamentele societăţii;
    d) să primească dividendele anunţate în corespundere cu clasele şi proporţional numărului de acţiuni care îi aparţin;
    e) să înstrăineze  acţiunile care îi aparţin, să le pună în gaj  sau în administrare fiduciară;
    f) să ceară răscumpărarea acţiunilor care îi aparţin, în cazurile prevăzute de prezenta lege sau de statutul societăţii;
    g) să primească  o parte din bunurile societăţii în cazul lichidării ei;
    h) să exercite  alte  drepturi  prevăzute de prezenta lege sau de statutul societăţii.
    (2) Acţionarul deţinător de acţiuni care nu dau dreptul la vot poate participa la discutarea chestiunilor de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.
    (3) Acţionarii deţinători de acţiuni care nu dau dreptul la vot obţin acest drept la adunarea generală a acţionarilor cînd se iau hotărîri  asupra  unor chestiuni sau asupra tuturor chestiunilor de  pe ordinea  de  zi în cazurile prevăzute de prezenta lege sau  de  statutul societăţii.
    (4) Dreptul la vot, dat de acţiunea cu drept de vot, nu  poate fi limitat, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
   (5) Acţionarul este în drept, în temeiul mandatului sau contractului, să delege exercitarea drepturilor sale reprezentantului sau deţinătorului nominal de acţiuni.
   
[Art.25 al.(5) modificat  prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (6) Reprezentant  al  acţionarului  poate fi  orice persoană, dacă prezenta lege sau alte acte legislative nu prevăd altfel.
    (7) Statul poate  avea doar un singur reprezentant într-o societate.
    [Alin.7 art.25 introdus prin LP737-XIV din 17.12.1999]
    (8) Persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii, cu excepţia membrilor consiliului societăţii, nu pot fi reprezentanţi ai acţionarului.
    (9) Acţionarul este în drept să-l înlocuiască oricînd pe reprezentantul său ori pe deţinătorul nominal de  acţiuni sau  să-i retragă  împuternicirile, dacă actele legislative, contractul sau  actul administrativ nu prevede altfel.
    [Art.25 al.(10) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (11) Drepturile acţionarilor date de acţiunile preferenţiale de orice clasă pot fi modificate numai prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor. Această hotărîre este valabilă numai în cazul existenţei unei hotărîri aparte a acţionarilor care deţin acţiuni de clasa dată, luată cu votul a unui  număr  de acţionari care să reprezinte cel puţin trei pătrimi  din aceste acţiuni.
   
[Art.25 al.(11) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (12) Acţionarul care lucrează în societate nu are drepturi preferenţiale faţă de ceilalţi acţionari. Lucrătorul societăţii care deţine acţiunile ei nu are drepturi preferenţiale  faţă de ceilalţi lucrători ai societăţii.
    (13) Acţionarul nu este în drept să ceară  de  către societate răscumpărarea acţiunilor care îi aparţin, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege, de alte acte legislative sau de statutul societăţii.
   
[Art.25 al.(13) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (14) Acţionarul nu este în drept, fără împuterniciri speciale, să acţioneze în numele societăţii  sau  pe cauţiunea ori cu garanţia societăţii.
    Articolul 26. Drepturile suplimentare ale acţionarilor
    (1) Acţionarii care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute la art.25, au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de prezenta lege, de alte acte legislative şi de statutul societăţii:
    a) să introducă  chestiuni  în  ordinea de zi  a adunării  generale anuale a acţionarilor;
    b) să propună candidaţi pentru membrii consiliului societăţii şi ai comisiei de cenzori;
    [Art.26 al.(1) lit.c) exclusă prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    d) să ceară convocarea şedinţei extraordinare a consiliului societăţii.
    (2) Acţionarii care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute la alin. (1), au de asemenea dreptul, în modul prevăzut de prezenta lege, de alte acte legislative şi de statutul societăţii:
   a) să ceară stabilirea costului plasării acţiunilor societăţii, în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al altei organizaţii specializate ce nu este persoană afiliată a societăţii;
    b) să ceară efectuarea de controale extraordinare ale activităţii economico-financiare a societăţii;
    c) să adreseze instanţei judecătoreşti cerere de reparare a prejudiciului cauzat societăţii de persoanele cu funcţii derăspundere în urma încălcării intenţionate sau grave de către acestea a prevederilor prezentei legi sau ale altor acte legislative.
    (3) Acţionarii care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot  ale societăţii, pe lîngă drepturile prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), au de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în modul stabilit de prezenta lege şi  de statutul societăţii.
    (4) Acţionarilor  menţionaţi la alin. (1) - (3) statutul  societăţii le poate da şi alte drepturi suplimentare.
    Articolul 27. Dreptul de preemţiune al acţionarilor
                           la emisiunile suplimentare
    (1) Acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot are dreptul de preemţiune asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislaţia cu privire la valorile mobiliare, de statutul societăţii şi de decizia de emitere a acţiunilor.
    (2) Dreptul de preemţiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemţiune asupra acţiunilor plasate prin ofertă publică se extinde pe o perioadă nu mai mică de 30 de zile calendaristice de la data începerii plasamentului.
   
[Art.27 în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 28. Apărarea drepturilor şi intereselor
                           legitime ale acţionarilor
    (1) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acţionarilor este asigurată de prezenta lege, de legislaţia cu privire la valorile mobiliare şi de altă legislaţie.
    (2) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor  lor legitime, acţionarii  sînt în drept, în modul stabilit de legislaţie, să sesizeze organele de conducere ale societăţii şi/sau Comisia Naţională a Pieţei Financiare, şi/sau instanţa judecătorească.
    (3) Societatea este obligată să examineze plîngerile şi propunerile acţionarilor în termen de o lună de la data primirii lor  şi  să  dea răspuns în fond.
    Articolul 29. Obligaţiile acţionarilor
    (1) Acţionarul este obligat:
    a) să informeze persoana care ţine registrul acţionarilor despre toate schimbările din datele sale, introduse în registru;
    b) să comunice în scris societăţii, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei despre achiziţionarea de acţiuni ale societăţii în număr ce depăşeşte limita stabilită de prezenta lege, de legislaţia cu privire la valorile mobiliare sau de altă legislaţie;
   
[Art.29 al.(1) lit.b) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    c) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de prezenta lege sau de alte acte legislative.
    (2) Acţionarii persoane cu funcţii de răspundere ale societăţii sînt obligaţi să comunice în scris societăţii şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare despre toate tranzacţiile lor cu acţiunile societăţii, în modul prevăzut de legislaţia cu privire la valorile mobiliare.
   
[Art.29 al.(2) modificat prin  LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Dacă, în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2), societăţii  i-a fost cauzat  un prejudiciu, acţionarul răspunde în faţa societăţii cu mărimea prejudiciului cauzat.
Titlul II
ÎNFIINŢAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOCIETĂŢII
Capitolul 4
ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII
    Articolul 30. Dispoziţii generale
    (1) Societatea poate fi  înfiinţată pe calea organizării  unei societăţi noi sau a reorganizării unei persoane juridice în funcţiune.
    (2) Înfiinţarea societăţii va include încheierea contractului de societate (luarea hotărîrii de înfiinţare a societăţii), subscrierea fondatorilor la acţiunile plasate şi ţinerea adunării constitutive.
    (3) Societatea  poate fi înfiinţată de o singură persoană. În acest caz,  decizia de înfiinţare a societăţii va fi luată de această persoană de sine stătător şi se va perfecta sub formă de declaraţie de fondare a societăţii.
    Articolul 31. Fondatorii societăţii
    (1) Sînt consideraţi  fondatori  ai societăţii persoanele fizice  şi juridice care au luat decizia de a o înfiinţa.
    (2) Fondatori ai societăţii pot fi persoane fizice capabile şi persoane juridice din Republica Moldova, din alte state, apatrizi, precum şi state străine şi organizaţii internaţionale.
    (3) În calitate de fondatori ai societăţilor, în numele Republicii Moldova sau al unităţilor administrativ-teritoriale, apar  autorităţile publice determinate de legislaţie.
    (4) Întreprinderile de stat şi municipale sînt în drept să fondeze societăţi în temeiul autorizaţiilor autorităţilor publice.
    (5) Numărul fondatorilor societăţii pe acţiuni nu este limitat
   
[Art.31 al.(5) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (6) Societatea poate fi înfiinţată de un singur fondator (alcătuită dintr-un singur acţionar) numai în cazul în care fondatorul (acţionarul) nu este o altă societate comercială alcătuită dintr-o singură persoană.
    
[Art.31 al.(6) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.31 al.(6)completat prin LP1401 din 07.12.00, MO64/22.06.01]
    (7) Fondatorii sînt în drept să săvîrşească numai acţiuni ce ţin de înfiinţarea societăţii şi numai în limitele stabilite de contractul  de societate.
    (8) Fondatorii suportă toate cheltuielile necesare înfinţării şi înregistrării societăţii, care se restituie de societate în temeiul dării de seamă a fondatorilor asupra cheltuielilor suportate.
    (9) Fondatorii societăţii nu pot beneficia de drepturi suplimentare dacă aceste drepturi nu sînt date de acţiunile societăţii deţinute de fondatori.
    (10) Fondatorii societăţii răspund solidar pentru obligaţiile lor:
    a) legate de înfiinţarea societăţii, inclusiv în cazul măririi de către ei a valorii aporturilor nebăneşti la capitalul social al societăţii;
    b) apărute în  cazul săvîrşirii de către ei a unor acţiuni în numele societăţii după ce s-a considerat că fondarea societăţii nu a avut loc.
    (11) Societatea  răspunde pentru obligaţiile fondatorilor legate de înfiinţarea  ei numai în cazul în care adunarea generală a  acţionarilor aprobă ulterior acţiunile săvîrşite de aceştia.
    (12) Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapabile sau persoanele condamnate pentru escrocherie, sustragere de bunuri din avutul proprietarului prin însuşire, delapidare sau abuz de serviciu, înşelăciune sau abuz de încredere, fals, depoziţie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legislaţie, dar care nu şi-au ispăşit definitiv pedeapsa.
    [Art.31 al.(12)în redacţia LP1401 din 07.12.00, MO64/22.06.01]
    Articolul 32. Documentele de constituire
    (1) Documente de constituire ale societăţii sînt contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) şi statutul societăţii.
    (2) Contractul de societate (declaraţia de constituire a societăţii) are prioritate faţă de statutul societăţii pînă la înregistrarea ei  de stat.
    (3) Efectul contractului de societate (declaraţiei de constituire a societăţii) încetează după înregistrarea de  stat  a societăţii  şi executarea de către fondatori a tuturor obligaţiilor lor.
    (4) Informaţiile din documentele de constituire ale societăţii  nu pot fi obiect al secretului comercial.
   
(5) Modificările şi completările operate în documentele de constituire ce ţin de modificarea datelor de identificare, a denumirii şi adresei juridice a societăţii se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestor modificări, pentru introducerea lor în Registrul de stat al valorilor mobiliare. În acest scop se vor prezenta următoarele acte:
    a) cererea privind operarea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare;
  b) originalul sau copia autentificată notarial a deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind modificarea documentelor de constituire ale societăţii;
    c) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare;
    d) copia dispoziţiei de plată pentru achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
   
[Art.32 al.(5) introdus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 33. Contractul de societate
    (1) Contractul de societate stabileşte condiţiile activităţii comune a fondatorilor în vederea înfiinţării societăţii.
    (2) Contractul de societate va cuprinde:
    a) numele, prenumele, numerele actelor de identitate (denumirile,numerele certificatelor cu privire la înregistrarea de stat) ale fondatorilor, domiciliul (sediul) lor, cetăţenia (locul de înregistrare), precum şi alte date despre fondatori necesare pentru a fi înscrise în Registrul de stat al comerţului;
    b) denumirea întreagă şi cea prescurtată a  societăţii care  se înfiinţează, sediul ei;
   
[Art.33 al.(2) lit. b) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    c) scopul şi obiectul de activitate al societăţii;
    d) mărimea prezumtivă a capitalului social;
    e) clasele şi numărul de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii;
    f) caracteristicile fiecărei clase de acţiuni plasate la înfiinţarea societăţii;
    g) suma, modul  şi termenele de plată a acţiunilor achiziţionate de fondatori;
    h) modul şi termenele de  înfiinţare a societăţii, obligaţiile fondatorilor şi răspunderea acestora;
    i) lista fondatorilor  împuterniciţi  să depună  cererea de înregistrare a societăţii;
    j) modul şi termenele  de  pregătire şi de ţinere a adunării constitutive;
    k) modul şi termenele de restituire a cheltuielilor de înfiinţare şi înregistrare a societăţii.
    (3) Contractul  de societate poate cuprinde şi alte date ce nu  sînt în contradicţie cu legislaţia.
   (4) Contractul de societate se întocmeşte în limba de stat, se semnează de către toţi fondatorii şi se autentifică notarial.
   
[Art.33 al.(4) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (5) Declaraţia de constituire a societăţii va cuprinde aceleaşi date şi se va perfecta în acelaşi mod ca şi contractul de societate.
    Articolul 34. Plasarea acţiunilor la înfiinţarea societăţii
    (1) Plasarea acţiunilor la înfiinţarea societăţii se efectuează în condiţiile prezentei legi, legislaţiei cu privire la valorile mobiliare şi contractului de societate, prin emisie închisă.
   
[Art.34 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (2) Acţiunile societăţii care se înfiinţează vor fi plasate  numai între fondatori.
    (3) La înfiinţarea societăţii nu se admite plasarea acţiunilor la un preţ mai mic decît valoarea lor nominală, dacă această valoare este stabilită în contractul de societate.
   (4) Mijloacele băneşti în contul achitării acţiunilor se depun de către fondatori la contul bancar provizoriu în temeiul contractului de societate (declaraţiei de constituire a societăţii). La acelaşi cont se virează  dobînda obţinută ca rezultat al utilizării acestor mijloace de către bancă. Fondatorii nu au dreptul să utilizeze mijloacele menţionate pînă la înregistrarea  societăţii sau pînă  la momentul  considerării societăţii ca nefiind constituită.
    (5) Aporturile nebăneşti în contul achitării acţiunilor se predau prin act de predare-primire de către fondatorii organului executiv al societăţii  în termen de o lună de la data înregistrării de stat a societăţii.
   
[Art.34 al.(5) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (6) Fondatorii care au făcut aporturi nebăneşti în capitalul social al societăţii în volum incomplet:
  a) răspund solidar, în limita părţii neachitate a acestor aporturi, pentru obligaţiile societăţii apărute după înregistrarea ei de stat;  
    b) pot să transmită terţilor obligaţiile lor faţă de societate numai pe calea transferului datoriei.
    Articolul 35. Statutul societăţii
    (1) Statutul societăţii va cuprinde:
    a) denumirea  întreagă  şi  cea prescurtată a societăţii,  sediul ei;
  
[Art.35 al.(1) lit.a) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    b) scopul, obiectul de activitate şi durata societăţii;
    c) mărimea capitalului social;
    d) clasele şi numărul de acţiuni  plasate;
    e) caracteristicile fiecărei clase de acţiuni plasate;
  
[Art.35 al.(1) lit.d-e) modificate prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    f) drepturile şi obligaţiile acţionarilor;
    g) structura, atribuţiile, modul de constituire şi de funcţionare a organelor de conducere ale societăţii;
    h) modul de luare a hotărîrilor de către organele de conducere ale societăţii, inclusiv lista chestiunilor asupra cărora hotărîrea se ia cu majoritatea calificată de voturi sau în unanimitate;
    i) modul şi termenele de pregătire şi ţinere a adunării generale  a acţionarilor;
    j) modul de emitere a acţiunilor ;
   
[Art.35 al.(1) lit.j) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    k) modul de înstrăinare a acţiunilor;
   
[Art.35 al.(1) lit.k) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    l) modul de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese;
    m) modul de emitere a obligaţiunilor ;
  
[Art.35 al.(1) lit.m) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    n) modul şi termenele de plată a dividendelor şi de  acoperire  a pierderilor societăţii;
    o) modul de creare şi de utilizare a capitalului de rezervă;
    p) denumirea şi sediul filialelor şi reprezentanţelor societăţii;
    q) temeiurile şi modul de reorganizare sau dizolvare a societăţii potrivit hotărîrii adunării generale a acţionarilor.
   
[Art.35 al.(1) lit.q) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (2) Statutul  societăţii  poate cuprinde şi alte date ce nu sînt  în contradicţie cu legislaţia.
    (3) Prevederile statutului societăţii sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţii de răspundere şi acţionarii societăţii.
    [Art.34 al.(4) în redacţia LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
    (4) Prevederile statutului societăţii ce sînt în contradicţie cu legislaţia sînt nevalabile de la data adoptării lor.
    (5) Modificările şi completările făcute în statutul societăţii sau statutul societăţii în redacţie nouă intră  în  vigoare la data înregistrării lor de stat.
    Articolul 36. Adunarea constitutivă
    (1) Adunarea constitutivă se ţine în termenul prevăzut de contractul de societate, sub condiţia vărsării în întregime de către fondatorii societăţii a mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii.
    (2) Adunarea constitutivă este legală (are cvorum) dacă la ea sînt prezenţi toţi fondatorii  sau reprezentanţii lor. În caz de lipsă a cvorumului, adunarea se convoacă repetat.
    (3) Dacă şi la adunarea constitutivă  convocată  repetat lipseşte cvorumul, se consideră că fondarea societăţii nu a avut loc prin decizia fondatorilor şi a reprezentanţilor lor prezenţi. Această  decizie  se aduce  la cunoştinţa tuturor fondatorilor în termen de 7 zile de la data luării ei.
    (4) Adunarea constitutivă :
    a) aprobă valoarea  aporturilor nebăneşti ce urmează a fi făcute  în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;
    b) hotărăşte cu privire la fondarea societăţii şi aprobă statutul ei;
    c) constituie organele  de conducere ale societăţii,  prevăzute  de prezenta lege şi de statutul societăţii;
    d) soluţionează alte chestiuni referitoare la înfiinţarea şi începutul funcţionării societăţii,care nu sînt în contradicţie cu legislaţia şi cu documentele de constituire.
    (5) La adunarea constitutivă, toate hotărîrile se iau în unanimitate şi se consemnează într-un proces-verbal în modul stabilit la art.64 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4).
   
[Art.36 al.(5) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (6) În cazul neexecutării de către fondatori a prevederilor prezentului  articol, se poate considera, potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti, că fondarea societăţii nu a avut loc. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea considerării că fondarea societăţii  nu a avut loc îl are orice fondator sau acţionar al societăţii.
   
[Art.36 al.(6) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
Capitolul 5
ÎNREGISTRAREA
    Articolul 37. Înregistrarea societăţii şi a patrimoniului ei
    (1) Societatea  este supusă înregistrării de stat în modul  stabilit de legislaţie.
    (2) Societatea  se consideră înfiinţată (obţine drepturi de persoană juridică) la data înregistrării ei de stat.
   
(3) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat, este obligată să înregistreze bunurile mobiliare şi imobiliare predate de fondatori, ce se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia.
   
[Art.37 al.(3) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 38. Înregistrarea acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii.
    (1) Pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa, societatea este obligată să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:
    a) cererea de înregistrare a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;
   b) actele de constituire ale emitentului în original sau copiile acestora autentificate de notar sau de Camera Înregistrării de Stat, inclusiv procesul-verbal al adunării fondatorilor, autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    c) lista subscriitorilor la acţiuni (fondatorilor), în două exemplare. Această listă va include numele (denumirea) şi datele de identificare ale subscriitorilor, numărul de acţiuni subscrise şi sumele depuse în contul achitării lor;
    d) copia contractului privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare sau documentele privind obţinerea licenţei pentru ţinerea registrului de sine stătător;
    e) confirmarea bancară a depunerii mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;
   f) în cazul existenţei aporturilor nebăneşti – actul de predare-primire către societate a aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii aporturilor nebăneşti şi copia raportului organizaţiei specializate care a efectuat estimarea valorii de piaţă a acestor aporturi, care nu este persoană afiliată a societăţii;
    g) documentele ce confirmă înregistrarea, după societatea înfiinţată, a bunurilor mobiliare şi imobiliare, predate de către fondatori în calitate de aport pentru formarea capitalului social şi care se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia;
     h) copia raportului financiar la ultima dată de gestiune, dacă data înregistrării de stat este precedată de perioada de gestiune;
    i) copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

   
[Art.38 al.(1) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    a) înregistrării de stat a societăţii, dacă contractul de societate nu prevede depunerea aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor; sau
    b) îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 37 alin. (3).
    [Art.38 al.(2) lit.b în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Neexecutarea dispoziţiilor alin.(1) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice fondator al ei.
   
[Art.38 al.(3) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (4) Înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii se efectuează în termen de 15 zile de la  data prezentării documentelor necesare şi cuprinde:
    a) recunoaşterea valabilităţii subscrierii la acţiuni;
    b) atribuirea  numărului de înregistrare de stat fiecărei clase  de acţiuni plasate;
    c) efectuarea înscrierii  respective în Registrul de stat al valorilor mobiliare.
   
(41) În cazul constatării unor inexactităţi în documentele depuse, Comisia Naţională a Pieţei Financiare notifică despre acest fapt societatea cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu indicarea modului de înlăturare a inexactităţilor constatate.
    [Art.38 al.(41) introdus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (5) Societatea, în ermen de 15 zile de la data înregistrării de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii, este obligată să asigure întocmirea registrului acţionarilor şi efectuarea în el a primelor înscrieri privind acţionarii, reprezentanţii lor legali sau deţinătorii nominali de acţiuni.
    (6) Primele înscrieri în registrul acţionarilor se fac în temeiul deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiarecu privire la  înregistrarea  acţiunilor  plasate la înfiinţarea societăţii  şi  al listei subscriitorilor de acţiuni.
      [Art.38 al.(7) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
Titlul III
CAPITALUL, PROFITUL, DIVIDENDELE
Capitolul 6
CAPITALUL SOCIETĂŢII
    Articolul 39. Activele nete
    (1) Active nete  ale societăţii sînt activele scutite de obligaţiile (datoriile) societăţii.
    (2) Sursă a activelor nete este capitalul propriu al societăţii, constituit din capitalul social, capitalul suplimentar şi capitalul  de rezervă, din profitul  nedistribuit, precum şi  din alte mijloace prevăzute de legislaţie.
    (3) Activele nete se calculează potrivit valorii de inventar (iniţiale), iar în cazurile prevăzute de legislaţie, potrivit valorii curente de piaţă.
    (4) Modul de determinare a valorii  activelor  nete (capitalului propriu) ale societăţii,  precum şi de reflectare a lor în  dările  de seamă, se stabileşte de legislaţie.
    (5) Valoarea activelor  nete  ale societăţii nu poate fi  mai  mică decît mărimea capitalului ei social.
    (6) Dacă, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului anual al societăţii, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, orice acţionar al societăţii este în drept să ceară adunării generale anuale a acţionarilor adoptarea uneia din următoarele hotărîri:
    a) cu privire la reducerea capitalului social;
   b) cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societăţii;
    c) cu privire la dizolvarea societăţii;
    d) cu privire la transformarea societăţii în altă formă juridică de organizare.”
   
  [Art.39 al.(6) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   (61) Propunerile privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor a chestiunilor prevăzute la alin.(6) se înaintează în conformitate cu prevederile art. 52 şi 59.”
   
[Art.39 al.(61) introdus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (7) Dacă adunarea generală a acţionarilor nu a adoptat una din hotărîrile prevăzute la alin.(6), acţionarii care au votat „pentru” hotărîrea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în conformitate cu prevederile art. 79.
   
[Art.39 al.(7) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
   
(71) În cazul în care, potrivit ultimului bilanţ, valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică decît mărimea capitalului social, cu excepţia cazului cînd valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acţiuni prin emisiune închisă.
    (72) Societatea ale cărei active nete, conform ultimului bilanţ, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu are dreptul să emită valori mobiliare.
    [Art.39 al.(71- 72) introduse prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (8) Neexecutarea dispoziţiilor alin.(6) şi (7) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice acţionar al acesteia.
    [Art.39 al.(8) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    Articolul 40. Capitalul social
    (1) Capitalul social al societăţii determină valoarea minimă a activelor nete ale societăţii, care asigură interesele patrimoniale ale creditorilor şi acţionarilor.
    (2) Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 20000 lei.
   
[Art.40 al.(2) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite în contul achitării acţiunilor şi va fi egal cu suma valorii  nominale (fixate) a acţiunilor plasate, dacă aceasta a fost stabilită.
    (4) Dacă valoarea aporturilor efectuate în contul plăţii acţiunilor depăşeşte valoarea nominală (fixată) a  acţiunilor plasate, această depăşire constituie capitalul suplimentar al societăţii, care poate fi utilizat numai pentru majorarea, capitalului social al societăţii.
   
[Art.40 al.(4) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (5) Dacă societatea a plasat acţiuni a căror valoare nominală (fixată) nu a fost stabilită, capitalul social va fi egal cu valoarea sumară a aporturilor depuse în contul plăţii acţiunilor.
   [Art.40 al.(6) exclus prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (7) Mărimea capitalului social se indică în statut, bilanţ, registrul acţionarilor şi pe foaia cu antet ale societăţii.
    Articolul 41. Aporturi la capitalul social
    (1) Felurile aporturilor la capitalul social al societăţii se stabilesc de prezenta lege, de contractul de societate sau de hotărîrea privind emiterea suplimentară de acţiuni.
    (2) Aporturi la capitalul social pot fi:
    a) mijloace băneşti;
    b) valorile mobiliare plătite în întregime;
    c) alte bunuri,  inclusiv  drepturi patrimoniale sau  alte  drepturi care pot fi evaluate în bani;
    [Art.41 al.(2) lit. d) în redacţia LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.34]
    d) obligaţiile (datoriile) societăţii faţă de creditori.
   
[Art.41 al.(2) lit.d) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07,MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Aporturile nebăneşti la capitalul social pot fi transmise societăţii cu drept de proprietate sau cu drept de folosinţă.
    (4) Obiectele proprietăţii publice ce nu sînt supuse privatizării pot fi transmise societăţii în calitate de aport la capitalul social numai cu drept de folosinţă.
    (5) Valoarea de piaţă a aporturilor nebăneşti transmise societăţii cu drept de folosinţă se determină pornind de la plata pentru folosinţă calculată pe perioada stabilită în documentele de constituire ale societăţii sau în hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
   
[Art.41 al.(5) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (6) Valoarea de piaţă a aporturilor nebăneşti se aprobă prin hotărîrea adunării constitutive sau a adunării generale a acţionarilor ori prin decizia consiliului societăţii, pornindu-se de la preţurile pieţei organizate publicate la data transmiterii acestor aporturi.
   (7) Valoarea de piaţă a aportului nebănesc în capitalul social al societăţii se aprobă în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii.
   
[Art.41 al.(7) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (8) În cazul prelungirii dreptului de folosinţă a aporturilor nebăneşti, cesionat societăţii, societatea este obligată să elibereze suplimentar acţiuni proprietarului acestor aporturi în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărîrea adunării generale a acţionarilor societăţii.
    (9) În cazul încetării înainte de termen a dreptului de folosinţă a aporturilor nebăneşti, cesionat societăţii, acţionarul este obligat să restituie societăţii dividendele şi acţiunile primite în plus, în modul prevăzut de documentele de constituire sau de hotărîrea  adunării generale a acţionarilor societăţii.
    [Art.41 al.(10) în redacţia LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
    (10) Modificarea, în conformitate cu legislaţia, a valorii de inventar a patrimoniului societăţii, inclusiv a celui depus în calitate de aport la capitalul social, nu constituie temei pentru modificarea mărimii capitalului social şi a cotelor acţionarilor în el dacă legislaţia, statutul societăţii, hotărîrea adunării generale a acţionarilor nu prevăd altfel. Pentru societăţile pe acţiuni aflate în proces de reorganizare în conformitate cu Legea insolvabilităţii, modificarea capitalului social se efectuează în temeiul planului de reorganizare a societăţii.
    (11) Aporturi la capitalul social nu pot fi:
   a) evaluarea în bani a activităţii fondatorilor pentru înfiinţarea societăţii, precum şi a activităţii de muncă a acţionarilor care lucrează în societate;
    b) obligaţiile  (datoriile) fondatorilor, acţionarilor societăţii şi ale altor persoane;
    c) bunurile mobiliare şi  imobiliare  neînregistrate,  inclusiv produsele activităţii intelectuale, supuse înregistrării în conformitate cu legislaţia;
    d) bunurile aparţinînd achizitorului de acţiuni cu drept de administrare economică sau gestionare  operativă, fără   acordul proprietarului acestor bunuri;
    e) bunurile destinate consumului curent al populaţiei civile, bunurile a căror circulaţie este interzisă ori limitată de actele legislative.
    [Art.41 al.(11) lit.e)  în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.41 modificat prin LP117 din 27.04.01, MO12.07.01]
    Articolul 42. Procedura de modificare a capitalului social
    (1) Capitalul  social al societăţii poate fi modificat prin  mărirea sau  reducerea  lui, în conformitate cu prezenta lege, cu legislaţia  cu privire la valorile mobiliare şi cu statutul societăţii.
    [Art.42 al.(2) în redacţia LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
    [Art.42 al.(2)în redacţia LP1401 din 07.12.00, MO64/22.06.01]
    (2) Hotărîrea de modificare a capitalului social se ia de adunarea generală a acţionarilor.
   
[Art.42 al.(2) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (3) Hotărîrea de modificare a capitalului  social va conţine motivele, modul şi volumul modificării capitalului social, precum şi datele despre numărul de acţiuni plasate sau anulate ale societăţii şi valoarea lor nominală (fixată), dacă aceasta este stabilită.
    (4) Modificarea capitalului social, precum şi a claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate, se reflectă în statutul societăţii  şi se înregistrează în modul prevăzut de prezenta lege şi de alte acte legislative.
    (5) Societatea este obligată să înregistreze la Comisia Naţională a Pieţei Financiare totalurile emiterii suplimentare de acţiuni sau anularea acţiunilor de tezaur. Fără înregistrarea menţionată, înregistrarea modificării capitalului social al societăţii nu se admite.
   
[Art.42 al.(5) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (6) Modificarea înregistrată a capitalului social se va reflecta în bilanţ, în registrul acţionarilor şi pe foaia cu antet ale societăţii.
    Articolul 43. Mărirea capitalului social
    (1) Capitalul social al societăţii poate fi mărit prin:
    a) mărirea valorii nominale (fixate) a acţiunilor plasate; şi/sau
    b) plasarea de acţiuni ale emisiunii suplimentare.
  
[Art.43 al.(1) lit.b) modificat prin LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    (2) La majorarea valorii nominale a acţiunilor, cota deţinătorilor acestora va rămîne neschimbată.
    [Art.43 al.(2) în redacţia LP163-XVI din 13.07.07, MO141-145/07.09.07 art.593, în vigoare la 01.01.08]
    [Art.43. al.(2) modificat prin LP200 din 28.07.05, MO107/12.08.05 art.569]
   
[Art.43 al.(2) în redacţia LP802 din 05.02.02, MO50/11.04.02 art.334]
    [Art.43 al.(2) exclus prin LP1401 din 07.12.00, MO64/22.06.01]
     (3) Surse ale măririi capitalului social pot fi:
     a) capitalul propriu al societăţii în limita părţii ce depăşeşte capitalul ei social; şi/sau