HGM923/2001
ID intern unic:  296946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 923
din  04.09.2001
cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt
superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat
Publicat : 06.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 108-109     art Nr : 972
HG433 din 25.04.06, MO70-72/05.05.06 art.476
HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81

    NOTĂ:
   
în denumirea și pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexei, cuvintele „mediu de specialitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19

   
Denumirea modificată prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81În scopul determinării tinerilor specialişti, care şi-au făcut studiile în grupele cu finanţare de la buget din instituţiile de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, să se prezinte la locurile de lucru conform repartizării, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
  
  [Preambul modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
1. Se stabileşte că, începînd cu anul de studii 2001-2002, instituţiile de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat vor încheia cu studenţii şi elevii, înmatriculaţi la anul I de studii superioare de licență, de master, profesional tehnice în grupele cu finanţare de la buget contracte privind instruirea şi plasarea lor în cîmpul muncii după absolvire în funcţie de necesităţile statului.
   
[Pct.1 modificat prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.1 modificat prin HG433 din 25.04.06, MO70-72/05.05.06 art.476]
    [Pct.1 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
2. Se aprobă, conform anexei, Contractul-tip privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în grupele cu finanţare bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii.
   
[Pct.2 modificat prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.2 în redacţia HG433 din 25.04.06, MO70-72/05.05.06 art.476]
    [Pct.2 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
3. Se stabileşte că sus-numiţii absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar de stat vor fi repartizaţi la lucru după specialităţi în conformitate cu ofertele ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, fiind obligaţi să lucreze trei ani în unităţile şi structurile în care au fost repartizaţi.
    [Pct.3 modificat prin HG433 din 25.04.06, MO70-72/05.05.06 art.476]
    [Pct.3 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]

31. Absolvenții instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar la programele de studii autorizate provizoriu sau acreditate, domeniul Educație, angajați conform repartizării în instituțiile de învățămînt, beneficiază de indemnizații.
    [Pct.31 introdus prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
4. În cazul în care tînărul specialist refuză să se prezinte la locul de lucru conform repartizării sau îşi suspendă activitatea înainte de expirarea termenului de trei ani stabilit, el este obligat să restituie în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de instituţia respectivă de învăţămînt, în baza Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, aprobată de Guvern.
    [Pct.4 modificat prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
    41. Prevederile punctului 4 al prezentei hotărîri nu se aplică în cazul în care tînărul specialist, în decurs de 6 luni, se reangajează o singură dată în instituţia din care s-a eliberat sau se angajează la o altă instituţie publică finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, într-o funcţie corespunzătoare specialităţii obţinute.
    [Pct.41 introdus prin HG854 din 14.11.12, MO237-241/16.11.12 art.918]
   
42. Restituirea în bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire nu se răsfrînge asupra elevilor/studenților în caz de:
    1) continuare a studiilor într-o altă instituție de învățămînt (prin transfer sau admitere la facultate după susținerea examenului de bacalaureat);
    2) stabilire a gradului de dizabilitate accentuată și severă;
    3) încorporare în serviciul militar;
    4) decesul unuia dintre părinți.
    [Pct.42 introdus prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
    5. Agenţii economici privaţi, care vor angaja tineri specialişti, repartizaţi anterior în sectorul public, în primii trei ani de activitate a acestora vor restitui integral instituţiei de învăţămînt cheltuielile aferente formării lor în cazul cînd aceştia nu le-au achitat personal.
    [Pct.5 modificat prin HG433 din 25.04.06, MO70-72/05.05.06 art.476]

6. Ministerele de profil și de specialitate aprobă propriul regulament cu privire la repartizarea în cîmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar din subordine.
    [Pct.6 în redacția HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
    [Pct.6 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
7. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.447 din 19.11.1990 "Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar" şi pct.13 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.309 din 17 mai 1995 "Cu privire la Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova cu finanţare de la bugetul de stat" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.31-32, art.255).

Prim-ministru
al Republicii Moldova                                                   Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                         Andrei Cucu
Ministrul învăţămîntului                                                 Ilie Vancea
Ministrul justiţiei                                                            Ion Morei

Chişinău, 4 septembrie 2001.
Nr. 923.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.923
din 4 septembrie 2001
Contractul-tip
privind realizarea studiilor în instituţiile de învăţămînt superior
şi profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar în
grupele cu finanţare bugetară şi plasarea tinerilor specialişti
în cîmpul muncii
nr.______      din_________
I. Părţile contractante
Instituţia de învăţămînt ___________________________________________________,
                                                   (denumirea instituţiei de învăţămînt)
în persoana rectorului (directorului)__________________________________________,
                                                                  (numele, prenumele)
pe de o parte, şi studentul (elevul)___________________________________________,
                                                                (numele, prenumele)
legitimat (ă) prin ________________________________________________________,
                                              (numărul şi seria actului de identitate, domiciliul)
sau părintele ___________________________________________________________,
                          (numele, prenumele părintelui - pentru studenţii/elevii care nu au atins vîrsta de 18 ani)
legitimat (ă) prin ________________________________________________________,
                                         (numărul şi seria actului de identitate, domiciliul)
pe de altă parte, în temeiul legislaţiei în vigoare, au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor.
II. Obiectul contractului
Contractul are ca obiect:  
a) organizarea/realizarea studiilor superioare şi profesionale tehnice postsecundar și postsecundar nonterțiar din contul bugetului de stat;
b) plasarea în cîmpul muncii, conform repartizării ministerului în subordinea căruia este instituţia respectivă de învăţămînt, a studentului/elevului (tînărului specialist) care şi-a făcut studiile cu finanţare din contul bugetului de stat;
     c) restituirea de către tînărul specialist a cheltuielilor de instruire în cazul nerespectării condiţiilor prezentului contract.

 III. Obligaţiunile şi drepturile părţilor contractante
3.1. Instituţia se obligă:
a) să asigure, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi propriul Statut, înmatricularea şi instruirea studentului (elevului)______________ la specialitatea __________________, cu durata studiilor_________________, cu acordarea titlului/calificării ____________ şi eliberarea actului de studii de nivelul respectiv, cu condiţia realizării de către student/elev a programului de studii conform standardelor educaţionale pentru nivelul şi specialitatea respectivă;
b) să creeze condiţii optime de desfăşurare eficientă a procesului de studii, pe baza planurilor de învăţămînt şi programelor care asigură realizarea standardelor educaţionale de stat;
c) să asigure studentului/elevului condiţii adecvate pentru pregătirea fundamentală de specialitate, care îi va permite angajarea în muncă în condiţii echitabile cu absolvenţii altor instituţii;
d) să asigure securitatea vieţii şi sănătăţii studentului/elevului pe perioada aflării lui în instituţie;
e) să repartizeze la lucru conform specialităţii studentul (elevul) în întreprinderea, instituţia sau organizaţia de stat pînă la începerea practicii în producţie, în funcţie de necesităţile statului.
3.2. Instituţia  are  dreptul să  exmatriculeze studentul/elevul, în  condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
3.3. Studentul/elevul se obligă:
a) să realizeze, în termen, programul educaţional la specialitatea solicitată;
b) să frecventeze regulat orele de curs şi să nu admită absenţe nemotivate;
c) să respecte Carta Universitară, Statutul, Regulamentul de ordine internă şi alte acte normative ale instituţiei;
d) să lucreze, nu mai puţin de  3 ani după absolvirea instituţiei, la întreprinderea, instituţia sau organizaţia la care a fost repartizat;
e) să restituie la bugetul de stat, în cazul exmatriculării sau neprezentării la locul de muncă conform repartizării şi al încălcării termenului indicat în prezentul contract, cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de instituţia de învăţămînt respectivă.
3.4. Studentul/elevul are dreptul:
a) să intervină cu propuneri argumentate în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate de instituţie;
b) să pretindă  respectarea în instituţie a drepturilor şi libertăţilor studentului/elevului, conform legislaţiei în vigoare;
c) să fie ales în organele de administraţie ale instituţiei;
d) să fie asigurat, contra plată, în conformitate cu actele normative în vigoare, cu loc în cămin, în cazul în care instituţia respectivă dispune de acesta;
e) să participe la concursul pentru alegerea locului de muncă din lista de repartizare propusă.
IV. Rezilierea contractului
4.1. Prezentul contract poate fi reziliat în următoarele cazuri:
a) exmatricularea  studentului/elevului din vina acestuia;
b) reorganizarea, reprofilarea, lichidarea întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei în care a fost repartizat absolventul, ceea ce a determinat reducerea unităţii ocupate de angajat;
c) nerespectarea de către una dintre părţi a condiţiilor contractului;
d) imposibilitatea realizării contractului;
e) în alte cazuri  acceptate  de părţile contractante  sau prevăzute de legislaţie.
4.2. Părţile informează în scris despre intenţia de reziliere a contractului cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul stabilit pentru desfacerea acestuia.
V. Dispoziţii finale
5.1.  Prezentul contract poate fi modificat numai cu consimţămîntul ambelor părţi, faptul modificărilor consemnîndu-se într-un proces-verbal sub formă de anexă la contract.
5.2.  Refuzul unilateral de respectare a condiţiilor prezentului contract este inadmisibil, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de
prezentul contract.
5.3. Litigiile apărute între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5.4.  Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării de către părţi şi este valabil pînă la.
5.5.  Contractul este perfectat în trei exemplare, fiecare dintre ele avînd aceeaşi putere juridică.
Adresele juridice şi semnăturile părţilor
Instituţia                                           Studentul/elevul
___________________        _________________
___________________        _________________
___________________        _________________
                        Părinţii
              _________________
              _________________
              _________________
   
[Anexa modificată prin HG217 din 03.04.19, MO119-131/05.04.19 art.239; în vigoare 05.04.19]
[Anexa în redacţia HG433 din 25.04.06, MO70-72/05.05.06 art.476]