LPC362/2005
ID intern unic:  315211
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 362
din  23.12.2005
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998
Publicat : 31.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 87
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, sintagma "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" se substituie prin sintagma "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru".
2. La articolul 8 alineatul (2), textul "Oficiului Informaţional Central "Cadastru", oficiilor cadastrale teritoriale" se substituie prin textul "Întreprinderii Specializate în cadastru, inclusiv filialelor sale (oficiilor cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti),".
3. La articolul 10:
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) Întreprinderea specializată în cadastru cu filialele sale (oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti)."
litera c) se exclude.
4. La articolul 11:
alineatul (1):
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) organizează şi controlează activitatea Întreprinderii specializate în cadastru, inclusiv a filialelor acesteia, a altor organizaţii subordonate, aprobă actele de constituire a lor;"
litera d) se exclude;
literele e) şi f) devin literele d) şi e);
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Întreprinderea specializată în cadastru:
a) proiectează şi dezvoltă sistemul informaţional al cadastrului;
b) acumulează, sistematizează şi păstrează informaţia cadastrală;
c) organizează furnizarea informaţiei cadastrale, stabileşte structura acesteia şi modul ei de furnizare;
d) organizează procesul de ridicare continuă a calificării personalului întreprinderii;
e) stabileşte schema mişcării fluxului de informaţii cadastrale şi modul de prelucrare a acestora;
f) asigură securitatea păstrării şi transmiterii datelor prin reţea, prezintă propuneri privind perfecţionarea sistemului de păstrare a bazei de date;
g) deţine şi administrează banca centrală de date a cadastrului;
h) proiectează şi efectuează legătura dintre forma electronică a documentaţiei cadastrale şi cea a altor registre de stat;
i) furnizează informaţia cadastrală sistematizată autorităţilor administraţiei publice, altor persoane juridice, precum şi persoanelor fizice;
j) ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Republicii Moldova";
k) elaborează instrucţiuni referitoare la modul de ţinere a documentaţiei cadastrale, la modul de furnizare a informaţiei cadastrale, la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării;
l) ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional automatizat "Registrul obiectelor de infrastructură inginerească";
m) exercită alte atribuţii conform legislaţiei.
(3) Filialele Întreprinderii specializate în cadastru (oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti):
a) efectuează lucrările cadastrale şi monitoringul bunurilor imobile;
b) întocmesc şi actualizează planul cadastral şi planul geometric;
c) întocmesc dosarul cadastral al fiecărui bun imobil şi alte documente necesare ţinerii cadastrului;
d) efectuează înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile;
e) transmit datele registrului bunurilor imobile în banca centrală de date a cadastrului;
f) furnizează, în modul stabilit, persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor publice informaţia cadastrală privind bunurile imobile şi drepturile asupra lor;
g) asigură păstrarea în integritate a documentaţiei cadastrale şi arhivarea ei;
h) efectuează expertiza bunului imobil, la cererea instanţei de judecată, a altor organe de drept;
i) exercită alte atribuţii conform legislaţiei."
la alineatul (4), cuvintele "şi oficiile cadastrale teritoriale" se substituie prin cuvintele "şi Întreprinderea specializată în cadastru, inclusiv filialele sale,".
5. Articolul 13:
la alineatul (2), sintagma "Oficiul Informaţional Central "Cadastru" şi oficiile cadastrale teritoriale" se substituie prin sintagma "Întreprinderea specializată în cadastru cu filialele sale";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Tarifele la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în cadastru şi filialele sale, servicii ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, precum şi la alte servicii ce ţin de competenţa exclusivă a Întreprinderii specializate în cadastru şi a filialelor sale, se aprobă de Guvern în baza metodologiei aprobate de Parlament."
6. La articolul 15 alineatul (2), sintagma "Departamentului Trupelor de Grăniceri" se substituie prin sintagma "Serviciului Grăniceri".
7. La articolul 49, alineatul (2) se completează în final cu textul "sau pe depozitele conturilor bancare, în scopul protecţiei de inflaţie".
8. La articolul 54 alineatul (1):
litera a) va avea următorul cuprins:
"a) Ministerul Dezvoltării Informaţionale - date din Registrul populaţiei şi din Registrul întreprinderilor şi organizaţiilor pentru identificarea persoanelor fizice şi juridice;"
litera b) se exclude;
literele c) şi d) devin literele b) şi c);
la litera c), cuvintele "organele centrale de specialitate" se substituie prin cuvintele "autorităţile administraţiei publice centrale".
Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.I pct.5 în partea ce se referă la art.13 alin.(3), care va intra în vigoare la 2 luni după aprobarea de către Parlament a metodologiei privind calcularea tarifelor specificate la alineatul menţionat.
Art.III. - Guvernul:
a) în termen de 2 luni, va prezenta Parlamentului, spre aprobare, metodologia privind calcularea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea specializată în cadastru şi filialele sale, servicii ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, precum şi la alte servicii ce ţin de competenţa exclusivă a Întreprinderii specializate în cadastru şi a filialelor sale;
b) în termen de 3 luni, va aproba tarifele în cauză;
c) în termen de 6 luni:
- va asigura înfiinţarea Întreprinderii specializate în cadastru, cu statut de întreprindere de stat;
- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
- va asigura revizuirea de către ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale a actelor normative ce contravin prezentei legi.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                       Marian LUPU

Chişinău, 23 decembrie 2005.
Nr.362-XVI.