LPC577/2003
ID intern unic:  312563
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 577
din  26.12.2003
pentru modificarea, completarea şi abrogarea
unor acte legislative
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 006     art Nr : 86     Promulgat : 30.12.2003     Data intrarii in vigoare : 01.01.2004
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Clauza de adoptare a legii se completează în final cu cuvîntul "organică".
2. La articolul 20:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Statul, în conformitate cu prevederile Constituţiei, garantează minimul asigurării medicale gratuite cetăţenilor Republicii Moldova, care  cuprinde:
a) măsurile profilactice antiepidemice şi serviciile medicale în limita programelor naţionale prevăzute în bugetul de stat;
b) asistenţa medicală la etapa prespitalicească, în caz de urgenţe medico-chirurgicale majore ce pun în pericol viaţa persoanei;
c) asistenţa medicală primară acordată de către medicul de familie, care  cuprinde: examenul clinic (subiectiv şi obiectiv), cu recomandarea investigaţiilor şi tratamentului;
d) asistenţa medicală, prevăzută în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, persoanelor asigurate, inclusiv celor neangajate în cîmpul muncii, pentru care plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este statul."
articolul se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin.(2) lit.b)-d) se  realizează în limita mijloacelor financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de  asistenţă medicală, constituite în modul stabilit de legislaţie."
3. Articolul 37:
la alineatul (1), cuvintele "asistenţă medicală gratuită" se substituie prin cuvintele "minimul asigurării medicale gratuite";
la alineatul (2), cuvintele "de asistenţă medicală" se substituie prin cuvintele "minimului asigurării medicale gratuite".
Art.II. - Articolul 5 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Asistenţa medicală la etapa prespitalicească, în caz de urgenţe medico-chirurgicale majore ce pun în pericol viaţa persoanei, şi asistenţa medicală primară acordată de către medicul de familie care cuprinde examenul clinic (subiectiv şi obiectiv), cu recomandarea investigaţiilor şi tratamentului persoanelor pentru care statul nu este plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se realizează din fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, format din mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală."
Art.III. - Legea nr.267-XIV din 3 februarie 1999 privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art.IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.
Art.V. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 26 decembrie 2003.
Nr. 577-XV.