LPM136/2004
ID intern unic:  312042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  06.05.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 11.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 91-95     art Nr : 482
     MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 17423 se introduc articolele 17424 şi 17425, cu următorul cuprins:
    "Articolul 17424. Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor
                             şi a proprietăţii de către demnitarii de stat,
                              judecători, procurori, funcţionari publici
                              şi unele persoane cu funcţie de conducere
    Neprezentarea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, în termenele stabilite, de către persoanele obligate să o prezinte -
    atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la două sute la trei sute de salarii minime.
    Articolul 17425. Încălcarea modului de păstrare şi utilizare
                             a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri
                            şi proprietate ale demnitarilor de stat,
                            judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici
                             şi ale unor persoane cu funcţie de conducere
    Încălcarea modului de păstrare şi utilizare a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului -
    atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime."
    2. La articolul 2101 alineatul 1, după cifra "17418" se introduc cifrele  ", 17424, 17425".
    Art.II. - Articolul 4 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul 9 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 10, cu următorul cuprins:
    "Membrii Guvernului vor depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatul 10 devine alineatul 11.
    Art.III. - Articolul 19 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul 3 se introduce un alineat nou, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:
    "La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorul de poliţie este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatele 4-9 devin alineatele 5-10.
    Art.IV. - Articolul 7 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Deputatul va depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatul (5) se exclude;
    alineatele (6) şi (7) devin alineatele (5) şi (6).
    Art.V. - Articolul 29 alineatul (1) din Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.25-26, art.87), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g), cu următorul cuprins:  
    "g) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    Art.VI. - Articolul 17 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se completează cu     litera g), cu următorul cuprins:
    "g) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
   
[Art.VII abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.VIII. - Articolul 15 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (4) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Judecătorul va depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatul (5) devine alineatul (6).
    Art.IX. - Articolul 23 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:  
    "(7) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, membrii Consiliului de administraţie sînt obligaţi să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    Art.X. - Articolul 10 din Legea nr.900-XIII din 27 iunie 1996 privind combaterea corupţiei şi protecţionismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.56, art.542), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, persoana este obligată să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (3) devine alineatul (2).
    Art.XI. - Articolul 7 din Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.82-83, art.671), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, avocatul parlamentar este obligat să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    Art.XII. - Articolul 27 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art.91), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, membrii Comisiei Naţionale sînt obligaţi să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4).
    Art.XIII. - Articolul 14 din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (8) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorii Serviciului sînt obligaţi să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    alineatele (9)-(13) devin alineatele (10)-(14).
    Art.XIV. - Articolul 5 din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Alesul local va depune, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    Art.XV. - Articolul 15 alineatul (1) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
    "g) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    Art.XVI. - în Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, după articolul 330 se introduce articolul 3301, cu următorul cuprins:
    Articolul 3301. Încălcarea regulilor privind declararea veniturilor
                             şi a proprietăţii de către demnitarii de stat,
                             judecători, procurori, funcţionarii publici
                             şi unele persoane cu funcţie de conducere
    (1) Eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate sau indicarea intenţionată în declaraţie a datelor incorecte de către persoanele obligate să o prezinte
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.
    (3) Divulgarea sau publicarea intenţionată a informaţiilor din declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate de către persoanele cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului
  se pedepseşte cu amendă în mărime de la 150 la 300 unităţi convenţionale, cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen d
e la 1 la 5 ani."
    Art.XVII.- Articolul 11 din Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:  
    "(3) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorul Centrului este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."
    Art.XVIII. - Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.991), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 1. Domeniul de reglementare şi scopul
                        prezentei legi
    (1) Prezenta lege stabileşte obligativitatea, precum şi modul de declarare şi de exercitare a controlului asupra veniturilor şi proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.
    (2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a îmbogăţirii fără justă cauză a demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere."
    2. La articolul 2, noţiunile "demnitar de stat" şi "proprietate" vor avea următorul cuprins:
    "demnitar de stat - persoană cu funcţie de răspundere în stat, al cărei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova sau care este învestită în funcţie, prin numire sau prin alegere, de către Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvern, în condiţiile legii;"
    "proprietate - bunuri mobile şi imobile, inclusiv cele aflate în afara ţării."
    3. Articolul 3:
    la litera a), după cuvîntul "(permanenţi)" se introduce textul ", Directorul şi vicedirectorii Cancelariei de Stat, şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat";
    la litera b), după textul "directorii departamentelor" se introduce cuvîntul  ", centrelor", iar în final se introduce textul ", viceprimarii, vicepreşedinţii raionului";
    litera c) se completează în final cu textul ", consilierii locali";
    la litera d), textul "funcţionarii de stat" se înlocuieşte cu textul "funcţionarii publici".
    4. Articolul 4:
    alineatul (1):
    la litera a), textul "la data depunerii declaraţiei" se înlocuieşte cu textul "obţinute pe parcursul ultimului an de activitate";
    litera b) se completează în final cu textul ", acumulate la data depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate";
    la literele c) şi d), textele ", inclusiv ale membrilor familiei" şi, respectiv,  ", inclusiv a membrilor familiei," se exclud;
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Sînt pasibile de declarare bunurile mobile a căror valoare nominală depăşeşte 50.000 de lei."
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4).
    5. Articolul 6 se completează  cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Declaraţia se păstrează timp de 10 ani de la data depunerii."
    6. La articolul 7 alineatul (1), textul "bunurile proprii" se înlocuieşte cu textul "veniturile şi bunurile proprii, veniturile şi".
    7. La articolul 9 alineatul (2), textul "preşedinţii acestor consilii" se înlocuieşte cu textul "preşedintele raionului sau primarul unităţii administrativ-teritoriale respective".
    8. Articolul 10:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Controlul prealabil al declaraţiei se efectuează în două etape. În prima etapă - în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei - se verifică existenţa acesteia şi corectitudinea completării ei, iar informaţiile şi datele prezentate se compară cu cele din anul precedent. În etapa a doua - în termen de   30 de zile lucrătoare de la data încheierii primei etape - se verifică exactitatea informaţiilor şi datelor prezentate, prin confruntare cu informaţiile şi datele furnizate de către autorităţile publice competente. La decizia Comisiei centrale de control, termenul controlului prealabil poate fi prelungit pe un termen de pînă la 30 de zile lucrătoare."
    alineatul (4):
    după cuvîntul "respective" se introduce textul "spre examinare";
    alineatul se completează în final cu următoarea propoziţie: "Despre adoptarea deciziei este informat în scris depunătorul declaraţiei."
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Controlul de facto se efectuează în condiţiile legii şi urmează a fi definitivat pînă la data depunerii unei noi declaraţii. În cazul necesităţii de a verifica veniturile şi proprietatea aflate în afara teritoriului Republicii Moldova, termenul controlului de facto poate fi prelungit pînă la un an de la data prezentării materialelor respective la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Dacă depunătorul declaraţiei nu este de acord cu decizia Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, el este în drept să o conteste în instanţa judecătorească competentă."
    9. Articolul 12:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 14. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    Poartă răspundere disciplinară sau contravenţională persoana care:
    a) nu a prezentat declaraţia în termenele stabilite, fără motive întemeiate;
    b) se eschivează de la prezentarea declaraţiei;
    c) a indicat intenţionat date incorecte în declaraţie;
    d) a încălcat modul de păstrare şi de utilizare a informaţiilor din declaraţie în procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau al exercitării controlului asupra acestora."
    11. Anexa la lege:
    partea introductivă a anexei:
    textul "cu membrii familiei" se înlocuieşte cu textul "cu soţia (soţul), copiii minori şi persoanele aflate la întreţinerea mea";
    după cuvîntul "venituri" se introduce textul "obţinute, începînd cu  ______________ 200 ___  şi pînă la __________________ 200 __";
    compartimentul I:
    la poziţia 6, după textul "valori mobiliare" se introduce cuvîntul ", imobiliare";
    compartimentul se completează cu poziţiile 7 şi 8, cu următorul cuprins:
    "7. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al statului în societăţile comerciale
    8. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.)";
    la compartimentul II, rubrica 4 se va intitula "Valoarea (în lei) conform documentului care certifică provenienţa proprietăţii";
    compartimentul III:
    rubrica 2 se va intitula "Provenienţa proprietăţii";
    după rubrica 2 se introduce o rubrică nouă, care devine rubrica 3 şi se va intitula "Valoarea (în lei) conform documentului care certifică provenienţa proprietăţii";
    rubrica 3 devine rubrica 4;
    compartimentul IV va avea următorul cuprins:
    "IV. Angajamentele financiare

Obligaţii, faţă de depunătorul declaraţiei, ale: Denumirea instituţiei, companiei,organizaţiei sau numele persoanei Suma (în lei)
1. Instituţiei financiare    
2. Companiei de asigurare      
3. Persoanei fizice        
4. Altor organizaţii, persoane";    

    din titlul compartimentului V se exclude textul ", inclusiv a membrilor familiei,".
    Art.XIX. - La articolul 23 din Legea nr.118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.328), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera c), cu următorul cuprins:
    "c) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate."

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 mai 2004.
    Nr.136-XV.