LPM430/2003
ID intern unic:  312825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 430
din  31.10.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Publicat : 05.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 239-242     art Nr : 956     Data intrarii in vigoare : 01.01.2004
    MODIFICAT
   
LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16
    Rectificare, MO16-18/23.01.04, pag.15
    Rectificare, MO13-15/16.01.04, pag.10


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.135-136, art.674), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (5) se exclude.
    2. După articolul 17 se introduce articolul 171, cu următorul cuprins:
    "Articolul 171. Utilizarea veniturilor obţinute din privatizarea
                            şi vînzarea patrimoniului public
    (1) Veniturile obţinute din privatizarea şi vînzarea patrimoniului public se utilizează după cum urmează:
    a) veniturile obţinute din privatizarea patrimoniului public aparţinînd statului se varsă la bugetul de stat, iar veniturile obţinute din privatizarea patrimoniului public aparţinînd unităţilor administrativ-teritoriale - la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective;
    b) veniturile obţinute din vînzarea patrimoniului instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile se varsă integral la bugetul respectiv;
    c) veniturile obţinute din vînzarea pachetelor de acţiuni ale statului în întreprinderile care se privatizează după  proiecte individuale se utilizează la rambursarea împrumuturilor interne şi externe.
    (2) Din veniturile obţinute din privatizare, inclusiv aconturile şi garanţiile de participare (cu excepţia veniturilor obţinute din privatizarea obiectivelor după proiecte individuale), încasate la bugetul de stat, cel mult 2% se defalcă pentru acoperirea, conform unui deviz aprobat de Guvern, a cheltuielilor de pregătire a întreprinderilor către privatizare (organizarea de licitaţii, concursuri, de negocieri directe, desfăşurarea marketingului, expertiza obiectivelor, plata serviciilor de mediere) şi de asigurare a activităţii postprivatizare."
    Art.II. - Articolul 10 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. Veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat."
    Art.III. - La articolul 39 alineatul (2) din Legea nr.293-XIII din 23 noiembrie 1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.55), cu modificările ulterioare, propoziţia a doua se exclude.
    Art.IV. - La articolul 61 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Surse de formare a fondului extrabugetar pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului sînt defalcările în mărime de 3% din mijloacele obţinute din locaţiunea (arenda) spaţiilor şi fondurilor fixe de către instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile şi treptele finanţate de la bugetul de stat şi cele particulare, defalcările în mărime de 2% din dobînzile obţinute de la depozitarea mijloacelor în bănci de către instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile şi treptele finanţate de la bugetul de stat şi cele particulare."
    Art.V. - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    alineatul (5) se exclude;
    alineatul (6) devine alineatul (5).
    2. Articolul 2:
    alineatul (1):
    la litera a), cuvintele "benzina auto" se înlocuiesc cu cuvîntul "benzină";
    literele d) şi e) vor avea următorul cuprins:
    "d) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise şi taxa pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor;
    e) mijloacele de la eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor (carnete de drum la autorizaţii multilaterale CEMT) şi taxele pentru transporturi rutiere internaţionale (taxe adecvate), achitate de persoane fizice şi juridice;"
    la litera f), după cuvintele "amenzile aplicate pentru" se introduc cuvintele "nerespectarea regulilor transportului de călători,";
    la alineatul (4), cuvintele "pe un cont special al" se înlocuiesc cu cuvintele "la contul".
    3. La articolul 3, în titlu şi alineatele (1) şi (2), cuvintele "benzina auto", respectiv "benzină auto" se înlocuiesc cu cuvîntul "benzină".
    4. Articolul 5:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Taxa se achită anual, pînă la efectuarea  reviziei tehnice sau testării tehnice a vehiculelor, nu mai tîrziu de 31 iulie, iar în cazul apariţiei obiectelor impozabile după această dată - nu mai tîrziu de 20 decembrie a anului de gestiune."
    la alineatul (4), după cuvintele "revizia tehnică" se  introduc cuvintele "sau testarea tehnică";
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) De taxă sînt scutiţi invalizii care posedă autoturisme cu acţionare manuală."
    5. La articolul 6:
    titlul articolului va fi: "Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise şi taxa pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor";
    la alineatul (1), cuvintele "vehicule cu sarcina masică pe osie şi gabarite ce depăşesc limitele admise" se înlocuiesc cu cuvintele "vehicule ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise".
    6. În titlul şi textul articolului 7, cuvintele "licenţelor pentru activităţi în transportul auto, pentru lucrări de construcţie, reparaţie şi întreţinere a drumurilor şi a" se exclud.
    7. La articolul 71:
    alineatul (1) se completează cu cuvintele "conform taxei prevăzute în anexa nr.5";
    la alineatul (2), cuvîntul "zilnic" se înlocuieşte cu cuvîntul "săptămînal".
    8. Anexele nr.1-4 vor avea următorul cuprins:
"Anexa nr.1
la Legea fondului rutier
    Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor neînmatriculate în republică, percepută de la utilizatorii lor care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii şi care folosesc teritoriul ei pentru trecere cu vehicule, pentru transportul de încărcături şi de pasageri

Obiectul taxării Taxa, în euro
pentru intrare în ţară pentru fiecare kilometru parcurs
1 2 3
Autoturisme 5 -
Remorci la autoturisme 2 -
Microbuze şi autobuze cu capacitatea:    
- de pînă la 11 locuri, inclusiv locul şoferului 15 0,05
- de la 12 la 17 locuri, inclusiv locul şoferului 20 0,10
- de la 1 8 la 24 locuri, inclusiv locul şoferului 30
- de la 25 la 40 locuri, inclusiv locul şoferului 40 0,20
- de peste 40 locuri, inclusiv locul şoferului 45 0,25
Remorci la autobuze 15 0,05
Camioane cu sau fără remorcă (a căror sarcină masică pe osie nu depăşeşte limitele admise), cu masa totală:    
- de pînă la 3,6 tone inclusiv 10 0,10
- de la 3,6 la 10 tone inclusiv 15 0,15
-de la 10 la 40 tone inclusiv 25 0,25
Vehicule ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise:    
-   pentru eliberarea de aviz preliminar şi de autorizaţie specială 45 -
-   pentru depăşirea masei totale admise - în conformitate cu instrucţiunea privind modul de autorizare  şi  efectuare  a  transporturilor pe drumurile publice cu vehicule ale căror masă totala, sarcină masică pe osie şi/sau gabarite depăşesc limitele admise 15 0,25 pentru fiecare tonă depăşire
- pentru depăşirea sarcinii masice pe osie:    
a) ordinară- 10,1-12 tone 15 0,125 pentru fiecare tonă depăşire
dublă-l 6,1-18 tone 15 0,125 pentru fiecare tonă depăşire
triplă-22, l-24 tone 15 0,125 pentru fiecare tonă depăşire
b) ordinară - peste 12 tone 15 0,15 pentru fiecare tonă depăşire
dublă - peste 18 tone 15 0,15 pentru fiecare tonă depăşire
triplă - peste 24 tone 15 0,15 pentru fiecare tonă depăşire
- pentru depăşirea gabaritelor:    
a) lăţimii şi înălţimii 15 0,005 pentru fiecare centimetru depăşire
b) lungimii 15 0,3 pentru fiecare metru depăşire
-  pentru escortarea, după caz, cu automobilul de acoperire - 0,3
-  pentru recîntărirea în vamă a vehiculului cu încărcătură 15  
     

    Notă:
    1. În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova sau la ieşire din ţară au fost depistate vehicule ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi/sau gabarite depăşesc limitele admise fără autorizaţie specială, precum şi fără documentul de plată a taxei pentru intrare în Republica Moldova şi folosire a drumurilor, se încasează o amendă în mărimea taxei stabilite. Achitarea amenzii nu constituie temei pentru exonerarea de obligaţia achitării taxei respective.
    2. Pentru vehicule, cu excepţia celor fără remorcă, ce tranzitează teritoriul Republicii Moldova, taxele se stabilesc luîndu-se în considerare aflarea lor pe teritoriul ţării timp de 24 de ore. Pentru aflarea vehiculelor menţionate pe teritoriul ţării timp de peste 24  de ore, se plăteşte suplimentar o sumă echivalentă cu 24 de euro pentru fiecare 24 de ore.
    3. Mijloacele percepute conform prezentei anexe se virează de către plătitori, zilnic, în volum deplin, direct la contul Trezoreriei Ministerului Finanţelor în modul stabilit.
    4. Prevederile prezentei anexe, cu excepţia prevederilor referitoare la vehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi/sau gabarite depăşesc limitele admise, nu se aplică vehiculelor înmatriculate în Ucraina şi România. Organul abilitat este în drept să stabilească, de sine stătător, pentru aceste vehicule taxe adecvate taxelor stabilite de aceste state.

Anexa nr.2
la Legea fondului rutier
Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii
de vehicule î
nmatriculate în Republica Moldova

Obiectul taxării Taxa anuală, în lei
1 2
Motociclete, scutere 36
Autoturisme, inclusiv automobile de asistenţă medicală pe saşiu de autoturisme cu capacitatea cilindrică:  
- de pînă la 1500 cm3 inclusiv 54
-de la 1501 la 2000 cm3 inclusiv 108
- de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv 360
- de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv   900
- de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv 1080
- de la 3501 la 4000 cm3 inclusiv 1260
- de la 4001 la 4500 cm3 inclusiv 1440
- de la 4501 la 5000 cm3 inclusiv 1620
- de la 5001 la 5500 cm3 inclusiv 1800
- de la 5501 la 6000 cm3 inclusiv 1980
- de peste 6000 cm3 2160
Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în prospectul tehnic, cu excepţia remorcilor folosite în exclusivitate la lucrări agricole:  
- de pînă la 0,75 tone inclusiv 36
- de la 0,75 la 3,5 tone inclusiv 216
- de la 3,5 la 10 tone inclusiv 360
-depeste 10 tone 432
Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în prospectul tehnic:  
- de pînă la 15 tone inclusiv 432
- de la 15 tone la 20 tone inclusiv 648
- de la 20 tone la 25 tone inclusiv 828
- de la 25 tone la 30 tone inclusiv 1008
- de la 30 tone la 35 tone inclusiv 1224
- de peste 35 tone 1440
Autoremorchere 360
Autocamioane, autobasculante şi alte autovehicule de transportat marfa cu masa totală înscrisă în prospectul tehnic:  
- de pînă la 1,6 tone inclusiv 144
- de la 1,6 la 5 tone inclusiv 288
- de la 5 la10 tone inclusiv 360
-de peste 10 tone 900
Microbuze şi autobuze cu capacitatea:  
- de pînă la 11 locuri, inclusiv locul şoferului 900
- de la 12 la 17 locuri, inclusiv locul şoferului 1080
- de la 18 la 24 locuri, inclusiv locul şoferului 1260
- de la 25 la 40 locuri, inclusiv locul şoferului 1440
- de peste 40 locuri, inclusiv locul şoferului 1620

    Notă:
    1. Taxa se achită anual nu mai tîrziu de 31 iulie, indiferent de termenul de efectuare a reviziei tehnice sau testării tehnice a vehiculelor, cu excepţia întreprinderilor specializate în domeniul transportului auto de călători, care achită taxa pentru vehicule, în timpul reviziei tehnice sau testării tehnice de 2 ori pe an - pînă la 31 iulie şi pînă la 30 noiembrie - în părţi egale. Pentru vehiculele procurate mai tîrziu de termenele menţionate, data înregistrării lor la organele poliţiei rutiere se va considera dată a achitării taxei.
    2. Persoanele juridice, precum şi persoanele fizice ale căror mijloace de transport sînt folosite în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător prezintă organelor fiscale dări de seamă pînă la 31 iulie, iar dacă au apărut obiecte impozabile după această dată - nu mai tîrziu de 20 decembrie a anului de gestiune fără cumulare anuală.
Anexa nr.3
la Legea fondului rutier
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor ale
c
ăror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc
limitele admise

Obiectul taxării Taxa, în lei
1 2
Eliberarea avizului preliminar şi autorizaţiei speciale:  
- la cerere 36,0
- în cazul depistării de vehicule care nu au autorizaţie 1800,0
Depăşirea sarcinii masicepe osie:  
a) ordinară- 10,1-12 tone 0,9 pentru fiecare tonă depăşire x km
dublă- 16,1-18 tone 0,9 pentru fiecare tonă depăşire x km
triplă-22,1-24 tone 0,9 pentru fiecare tonă depăşire x km
b) ordinară - peste 12 tone 1,8 pentru fiecare tonă depăşire x km
dublă - peste 18 tone 1,8 pentru fiecare tonă depăşire x km
triplă - peste 24 tone 1,8 pentru fiecare tonă depăşire x km
Depăşirea masei totale a vehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe osie) 2,7 pentru fiecare tonă depăşire x km
Depăşirea gabaritelor, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică:  
- lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm 3,6 pentru fiecare kilometru
- lăţimea sau înălţimea cu 50-100 cm ori lungimea cu 100-200 cm 7,2 pentru fiecare kilometru
- lăţimea sau înălţimea cu 101-150 cm ori lungimea cu 201-350cm 10,8 pentru fiecare kilometru
- lăţimea sau înălţimea cu 151-200 cm ori lungimea cu 351-600cm 14,4 pentru fiecare kilometru
- lăţimea sau înălţimea cu 201-250 cm ori lungimea cu 601-900cm 18,0 pentru fiecare kilometru
- lăţimea sau înălţimea cu 251-300 cm ori lungimea cu 901-1200cm 21,6 pentru fiecare kilometru
- lăţimea sau înălţimea cu peste 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm 27,0 pentru fiecare kilometru
Recîntărirea vehiculului  sau măsurarea repetată agabaritelor după transpunerea încărcăturii 18,0 pentru o operaţiune

    Notă:
    1. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise se determină prin sumarea taxelor calculate pentru fiecare depăşire în parte. Preţul de eliberare a avizului preliminar şi a autorizaţiei speciale se include în calculul total o singură dată.
    2. Persoanele juridice, precum şi persoanele fizice ale căror mijloace de transport sînt folosite în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător achită taxa integral pînă la primirea autorizaţiei şi prezintă organelor fiscale dare de seamă către ultima zi a lunii următoare trimestrului gestionar în perioada căruia a fost primită autorizaţia.
    3. Prevederile prezentei anexe se aplică vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova.
Anexa nr.4
la Legea fondului rutier
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări
şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere
în zona de protecţie a drumurilor
Obiectul taxării   Unitatea de măsură Taxa, n lei
unică anuală
1 2 3 4
Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice 1 proiect 90 -
Invitarea specialistului la obiect 1 proiect 108 -
Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti:
- prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum Im2 126 -
- prin metodă închisă (perforare, străpungere) pe sub drum 1 m.l. 36 -
- de-a lungul drumurilor 1 m.l. 18
- sub trotuare 1 m.l. 27 -
Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor terestre de montare a comunicaţiilor inginereşti:
- pe piloni de-a lungul drumurilor 1 m.l. 18 -
- de-a lungul podurilor 1 m.l. 72 -
- suspendate deasupra drumurilor 1 m.l. 54 -
Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare 1 m2 9 -  
Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere) 1 m2 54 -
Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră (fără a se lua în considerare plata pentru eliberarea autorizaţiei) 1 obiectiv 1800 -
Instalarea de panouri publicitare în zona de protecţie a drumurilor 1 m2 de suprafaţă publicitară - 108
Amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în  zona  de protecţie a drumurilor (pentru terenuri, inclusiv proprietatea plătitorului, dintre care căi de acces şi parcări):   -  
- staţii de alimentare cu combustibil 1 contor de evidenţă a combustibilului livrat - 900
- staţii de deservire tehnică 1 post de prestare a serviciilor* -  
- puncte de vulcanizare 1 punct - 360
-   cafenele,  restaurante, baruri,  magazine, hoteluri, moteluri amplasate în afara localităţilor pînă la 100 m2 100m2 şi mai mult -- 9001800
- punctele comerciale (tarabe) amplasate în afara localităţilor 1 punct (tarabă) - 1800

*  Numărul de posturi se determină pomindu-se de la numărul posibil al mijloacelor de transport care pot fi deservite simultan.
    Notă:
    1. În cazul în care terenul (inclusiv intrările şi ieşirile, căile de acces şi parcările) ocupat de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere este amplasat parţial în zona de protecţie a drumurilor, taxa se calculează în funcţie de cota în vigoare şi de raportul suprafeţei aflate în zona de protecţie faţă de suprafaţa totală a terenului.
    2. Taxa anuală pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor  rutiere în zona de protecţie a drumurilor se calculează şi se plăteşte pînă la 1 martie a anului gestionar, cu prezentarea în acelaşi termen a dării de seamă respective.
    3. Persoanele juridice, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător achită taxa pentru efectuarea de lucrări în zona de protecţie a drumurilor integral pînă la primirea autorizaţiei şi prezintă organelor fiscale dare de seamă către ultima zi a lunii următoare  trimestrului gestionar în care a fost primită."
    9.  Anexa nr.5 se completează cu următoarea notă:
    "Notă:
    Persoanele juridice, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător prezintă organelor fiscale dare de seamă către ultima zi a lunii următoare trimestrului gestionar fără cumulare anuală."
    Art.VI. - Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.57, art.557), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot textul regulamentului:
    cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor" se înlocuiesc cu cuvintele  "organul abilitat al administraţiei publice centrale";  
    termenul "cont special" se înlocuieşte cu termenul "cont".
    2. La punctul 1:
    la litera a), cuvîntul "auto" se exclude;
    litera c) se completează cu cuvintele " , cu excepţia defalcărilor în bugetele raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia";
    litera d) va avea următorul cuprins:
    "d) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise şi taxa pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor; "
    după litera d) se introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
    "e) taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a celui natural destinate utilizării în calitate de  carburanţi pentru unităţile de transport auto;"
    literele e) şi f) devin literele f) şi g);
    litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) mijloacele de la eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor (carnete de drum la autorizaţii multilaterale CEMT) şi taxele pentru transporturi rutiere internaţionale (taxe adecvate), achitate de persoane fizice şi juridice;"
    la litera g), după cuvintele "amenzile aplicate pentru" se  introduc cuvintele "nerespectarea regulilor transportului de călători".
    3. La punctul 2, cuvintele "bugetele locale" se înlocuiesc cu cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    4. Punctul 4 va avea următorul cuprins:
    "4. Taxele enumerate la pct.1 lit.b), c), d) şi e) se percep conform cotelor stabilite prin Legea fondului rutier."
    5. Denumirea compartimentului II va fi: "Accizele la benzină şi motorină".
    6. Punctul 6 va avea următorul cuprins:
    "6. Accizele la benzină şi motorină se percep de organele fiscale în conformitate cu Codul fiscal."
    7. Punctele 7-9 se exclud.
    8. Punctele 10-29 devin punctele 7-26.
    9. La punctul 8, cuvintele "dolari S.U.A."  se înlocuiesc cu cuvîntul "euro".
    10. Punctul 9:
    la alineatul 1, cuvintele "sarcina masică pe osie" se înlocuiesc cu cuvintele "masă totală, sarcină masică pe osie", iar după cuvintele "pentru depăşirea" se introduc cuvintele "masei totale,";
    la alineatul 2, textul "la pct.25" se înlocuieşte cu textul "la pct.22";
    la alineatul 3, cuvintele "Vehiculele care depăşesc sarcinile masice pe osie şi gabaritele stabilite" se înlocuiesc cu cuvintele "Vehicule ale căror masă totală, sarcină  masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise".
    11. La punctul 10, sintagma "Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Situaţii Excepţionale", iar sintagma "Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Standardizare şi Metrologie".
    12. Punctul 12 va avea următorul cuprins:
        "12. Taxa se virează de către persoane fizice şi juridice direct la contul Trezoreriei Ministerului Finanţelor. Evidenţa şi controlul mijloacelor ce constituie taxa plătită se efectuează de către angajaţii Întreprinderii de Stat "Agenţia  Moldovei Trafic Auto Internaţional"."
    13. La punctul 16, după cuvintele "reviziei tehnice", în ambele cazuri, se introduc cuvintele "sau testării tehnice".
    14. La punctul 17, după cuvintele "reviziei tehnice" se introduc cuvintele "sau testării tehnice".
    15. La punctul 18, după cuvintele "revizia tehnică" se introduc cuvintele "sau testarea tehnică", iar cuvintele "anexa nr.2" se înlocuiesc cu cuvintele "anexa nr.1".
    16. Punctul 19 va avea următorul cuprins:
    "19. Sînt scutiţi de plata acestei taxe invalizii care posedă autoturisme cu acţionare manuală."
    17. În titlul compartimentului V, cuvintele "vehiculelor cu sarcină masică pe osie şi gabarite care depăşesc limitele admise" se înlocuiesc cu cuvintele "vehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite  depăşesc limitele admise".
    18. La punctul 20, cuvintele "vehicule cu sarcină masică pe osie şi gabarite care depăşesc limitele admise" se înlocuiesc cu cuvintele "vehicule ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise".
    19. În titlul compartimentului VI, cuvintele "pentru lucrări" se înlocuiesc cu cuvintele "pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere".
    20. La punctul 26, cuvintele "anexa nr.3" se înlocuiesc cu cuvintele "anexa nr.2".
    21. După compartimentul VI se introduce un nou compartiment VII, cu următorul cuprins:
"VII. Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a celui natural
destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile
de transport auto
    27. Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi a celui natural destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se percepe de către vînzătorii de gaze la staţiile de alimentare a autovehiculelor.
    28. Taxa menţionată se percepe conform anexei nr.5 la Legea fondului rutier. Sumele încasărilor se transferă săptămînal la contul Trezoreriei Ministerului Finanţelor."
    22. Compartimentele VII-IX devin compartimentele VIII-X.
    23. Punctele 30-32 devin punctele 29-31.
    24. Denumirea compartimentului VIII va fi: "Mijloacele de la eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor (carnete de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT) şi taxele pentru transporturi rutiere internaţionale (taxe adecvate), achitate de persoane fizice şi juridice".
    25. Punctul 29 va avea următorul cuprins:
    "29. În conformitate cu acordurile interguvernamentale, taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi al statelor străine se percepe de către Întreprinderea de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional"."
    26. La punctul 30, propoziţia întîi se exclude.
    27. Punctul 31 va avea următorul cuprins:
    "31. Mijloacele de la eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT şi taxele adecvate se virează zilnic şi integral la conturile Trezoreriei Ministerului Finanţelor. Activitatea Întreprinderii de Stat "Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional" ce ţine de eliberarea autorizaţiilor, carnetelor de drum şi perceperea taxelor pentru transporturi rutiere internaţionale se efectuează din contul mijloacelor fondului rutier conform devizelor coordonate cu Ministerul Finanţelor, în limitele care se stabilesc anual pentru aceste scopuri în programele lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice aprobate în modul stabilit."
    28. Punctul 33 se exclude.
    29. Punctele 34-47 devin punctele 32-45.
    30. La punctul 32, cuvintele "licenţe şi" se exclud.
    31. La punctul 34, cuvintele "la pct.1 lit.c), d) şi e)" se înlocuiesc cu cuvintele  "la pct.1 lit.c), d), e) şi f)".
    32. La punctul 36, cuvintele "Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului".
    33. La punctul 40, cuvintele "la pct.37" se înlocuiesc cu cuvintele "la pct.35".
    34. Anexa nr.1 se exclude.
    35. Anexele nr.2 şi nr.3 devin anexele nr.1 şi nr.2.
    36. La anexa nr.1, după cuvintele "revizia tehnică" se introduc cuvintele "sau testarea tehnică", iar după cuvintele "reviziei tehnice" se introduc cuvintele "sau testării tehnice".
    Art.VII. - Titlurile I şi II ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    "(9) Impozitele şi taxele percepute  în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta reprezintă surse de venituri ale bugetului consolidat. Impozitul pe venit şi taxele percepute în fondul rutier (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova) reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar, iar impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar sînt de asemenea taxa pe valoarea adăugată (în partea ce ţine de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate de agenţii economici din unitatea autonomă) şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor, fabricate pe teritoriul unităţii date."
    2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    " Articolul 15. Cotele de impozit
    Suma totală a impozitului pe venit se determină:
    a)  pentru persoanele fizice, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinderile individuale:
    - în mărime de 10% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 16200 lei;
    - în mărime de 15% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 16200 lei şi nu depăşeşte suma de 21000 lei;
    - în mărime de 22% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 21000 lei;
    b) pentru persoanele juridice - în mărime de 20% din venitul impozabil."
    3. La articolul 17 alineatul (2) litera b), cifra "25" se înlocuieşte cu cifra "22".
    4. La articolul 35 alineatul (2) litera d), cifra "1000" se înlocuieşte cu cifra "3600".
    5. La articolul 80 alineatul (1), cifra "22" se înlocuieşte cu cifra "20".
    6. La articolul 83 alineatul (2) litera b), cifra "13000" se înlocuieşte cu cifra "16200".
    7. La articolul 88 alineatul (6), cifra "25" se înlocuieşte cu  cifra "22".
    8. La articolul 90 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) locaţiune, leasing, darea în arendă (cu excepţia arendei terenurilor agricole), cu deducerea costului bunului, în cazul leasingului şi arendei financiare;"
    Art.VIII. - Articolul 24 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.62, art.524), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după  alineatul (17) se introduc două noi alineate (18) şi (19), alineatul (20), cu următorul cuprins:
    "(18) Datoriile de creditor ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic anulate, precum şi transmise, în conformitate cu Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic, la bilanţul întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", se consideră ca venit neimpozabil, iar sumele creanţelor întreprinderilor din sectorul electroenergetic transmise, în baza legii nominalizate, la bilanţul Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" se consideră pentru acestea ca datorie compromisă deductibilă. Venitul obţinut se utilizează la acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi din anul în curs. Cheltuielile Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" legate de primirea la bilanţul său, în baza prezentului articol, a datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic se atribuie la deduceri în cadrul determinării de către Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" a obligaţiilor privind impozitul pe venit.
    (19) Întreprinderile în al căror capital social investiţiile străine depăşesc suma echivalentă cu 2 milioane de dolari S.U.A., după constituirea capitalului social în modul prevăzut de legislaţie şi declararea primului venit, se scutesc de plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 ani consecutivi, începînd cu prima zi a anului în care a fost încheiat acordul de scutire de impozit cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, în conformitate cu un regulament aprobat de Ministerul Finanţelor. Scutirea menţionată se acordă dacă se respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) în fiecare an în care contribuabilul beneficiază de scutire la plata impozitului, cel puţin 80% din suma impozitului pe venit, calculată şi nevărsată la buget, se investesc în dezvoltarea producţiei proprii ori în programe de stat sau ramurale de dezvoltare a economiei naţionale;
    b) aceste întreprinderi nu au datorii la bugetul public naţional, inclusiv la creditele acordate de Ministerul Finanţelor, şi datorii la creditele acordate cu garanţie de stat;
    c) aceste întreprinderi nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de facilităţile prevăzute la alin.(3), (4), (5), (14), (15) ale prezentului articol şi la art.49 alin.(2), (3), (4), (11) din Codul fiscal.
    (20) Pînă la 31 decembrie 2005, impozitul pe venit nu se aplică pe veniturile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, din sistemul penitenciar, din Serviciul de Informaţii şi Securitate, din Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, din Departamentul Situaţii Excepţionale, din Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, primite la locul serviciului de bază. Persoanele menţionate nu au dreptul de a transmite soţiei (soţului) scutirea personală."
    alineatele (18) şi (19)  devin alineatele (21) şi (22).
     [Art.IX abrogat prin LP181 din 25.07.14, MO223-230/08.08.14 art.519; în vigoare 01.01.16]
    Art.X. -  Titlul III al Codului fiscal nr.1415-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 103:
    alineatul (1):
    punctul 10) va avea următorul cuprins:
    "10) serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice; medicamentele, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, precum şi materia primă medicamentoasă, materialele, articolele, ambalajul primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice; articolele şi aparatele ortopedice şi de protezare; biletele de  tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odihnă în staţiunile balneoclimaterice, biletele turistice şi de excursie, fără costul serviciilor de intermediere legate de procurarea acestora; mijloacele tehnice, inclusiv transportul auto, folosit exclusiv în scopuri legate de  profilaxia invalidităţii şi reabilitarea invalizilor;"
    punctul 16) va avea următorul cuprins:
    "16) serviciile de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor către înhumare sau incinerare, îmbălsămarea şi servicii oferite de întreprinderile de pompe funebre; închirierea încăperilor în saloanele pentru răposaţi; închirierea sau vînzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor; ritualurile şi ceremoniile efectuate de organizaţiile religioase;"
    punctul 19) va avea următorul cuprins:
    "19) pesticidele şi îngrăşămintele minerale;"
    alineatul (7) se completează cu cuvintele "conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor aprobate de Guvern".
    2. Anexa la titlu va avea următorul cuprins:
"Anexă
la Titlul III
Utilajul, tehnica şi agregatele complementare pentru acestea
care se scutesc de taxa pe valoarea ad
ăugată

Poziţia tarifară Denumirea
842230000 Maşini şi aparate pentru umplut, închis sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; maşini şi aparate pentru capsularea sticlelor, borcanelor, tuburilor sau altor recipiente similare; maşini şi aparate pentru gazificarea (acidularea) băuturilor
842481100 Aparate de stropit
842481910 Pulverizatoare şi prăfuitoare concepute pentru a fi montate sau trase de tractor
8432 Maşini, aparate şi dispozitive agricole, horticole sau silvicele pentru pregătirea sau lucrul solului sau pentru cultivat; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport
8433 Maşini şi utilaje pentru recoltat sau treierat produse agricole, inclusiv de balotat paie sau furaje; maşini şi utilaje pentru tuns gazon sau pentru secerat; maşini pentru curăţat sau sortat ouă. fructe sau alte produse agricole, altele decît maşinile şi utilajele de la poziţia nr.8437
8436 Alte maşini şi utilaje pentru agricultură, horticultura, silvicultură, avicultura sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice, incubatoare şi clocitoare pentru avicultura
8437 Maşini pentru curăţat, sortat sau triat seminţe, boabe sau legume uscate; maşini şi aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor şi legumelor uscate, altele decît maşinile şi aparatele de tipul celor folosite în ferme
8458 Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea metalelor
8459 Maşini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metale prin îndepărtarea metalului, altele decît strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziţia nr.8458
8701 Tractoare (altele decît cele de la poziţia nr.8709)

    Notă:
    1. Se scutesc de taxa pe valoarea adăugată:
    a) piesele de schimb şi agregatele pentru asamblare, importate de către producătorii de tractoare şi maşini agricole;
    b) piesele de schimb şi agregatele pentru reparaţia troleibuzelor, importate de către întreprinderile de transport electric.
    2. Piesele de schimb şi agregatele care fac parte componentă din utilaj şi tehnică nu se scutesc de taxa pe valoarea adăugată dacă se importă şi/sau se livrează separat."
    Art.XI. - Articolul 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.290), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (7) se exclude;
    alineatele (4)-(6), (8)-(17) devin alineatele (2)-(14);
    la alineatul (11), cifra "2003" se înlocuieşte cu  cifra "2004";
    la alineatul (13), cifra "(14)" se înlocuieşte cu cifra "(12)".
    [Art.XI rectificat prin MO16-18/23.01.04. pag.15]
    Art.XII. - Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajate:
    a) copiii de vîrstă preşcolară;
    b) elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală;
    c) elevii din învăţămîntul secundar profesional;
    d) elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţa la zi;
    e) studenţii din învăţămîntul superior universitar cu frecvenţa la zi;
    f) copiii neîncadraţi la învăţătură pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani;
    g) invalizi;
    h) pensionari;
    i) şomerii înregistraţi oficial."
    2. La articolul 5, alineatul (3) va avea  următorul cuprins:
    "(3) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate enumerate la art.4 alin.(3) se realizează din contul bugetului de stat."
    3. La articolul 8 alineatul (5), cuvintele  "profitului (venitului)" se exclud.
    4. La articolul 17:
    alineatul (5) se exclude;
    alineatele (6) şi (7) devin alineatele (5) şi (6).
    Art.XIII. - Legea nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.169), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (3), cuvintele "bugetele locale" se înlocuiesc cu cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    2. La articolul 15 alineatul (4), cuvintele "bugetele locale" se înlocuiesc cu cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    3. La articolul 21 alineatele (1) şi (3), cuvintele "bugetele locale" se înlocuiesc cu cuvintele "bugetele unităţilor administrativ-teritoriale".
    Art.XIV.-Articolul 18 din Legea condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.915), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (2) se exclude;
    alineatele (3) şi (4) devin alineatele (2) şi (3).
    Art.XV. - Titlul IV al Codului fiscal nr.1053-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 125, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Suma accizelor se restituie în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale, iar în lipsa datoriilor, se transferă la contul de decontare al agentului economic."
    2. În anexă:
    la rubrica 3 a poziţiilor tarifare 220410110, 220410191, 220410192, ex.220410991, 220421, cuvîntul "litru" se înlocuieşte cu cuvintele "valoarea în lei";
    la rubrica 4 a poziţiilor tarifare 220300, 220410110, 220410191, 220410192, ex.220410991, 220421, 220429, 220430, 2205, 2206, 240210000, 240220 şi 240290000, cuvintele "0,80 lei", "2,00 lei", "2,00 lei", "2,00 lei", "2,00 lei", "1,00 lei", "1,20 lei", "0,20 lei", "0,25 lei", "0,20 lei", "1,20 lei", "0,10 lei", "1000 lei", "7 lei", "3 lei" şi "5 lei" se înlocuiesc cu cuvintele "1,00 lei", "10%, dar nu mai puţin de 2,50 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 2,50 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 2,50 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 2,50 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 1,25 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 1,50 lei/litru", "5%, dar nu mai puţin de 0,25 lei/litru", "5%, dar nu mai puţin de 0,30 lei/litru", "5%, dar nu mai puţin de 0,25 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 1,50 lei/litru", "10%, dar nu mai puţin de 0,15 lei/litru", "1240 lei", "8,70 lei", "3,70 lei" şi "6,20 lei";
    la rubrica 4 a poziţiei tarifare 2208, textul "30%" se înlocuieşte cu textul "30%, dar nu mai puţin de 0,10 lei/% vol/litru alcool absolut";
    la rubrica 4 a poziţiilor tarifare 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332 şi 870333, cifrele "0,15", "0,20", "0,30", "0,50", "0,80", "0,20", "0,50" şi "0,80" se înlocuiesc cu cifrele "0,30", "0,40", "0,60", "1,00", "1,60", "0,40", "1,00" şi "1,60";
    notele la anexă se completează cu punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. Cota accizelor se majorează pentru autoturismele  cu termenul de exploatare:
    de la 3 la 5 ani cu 0,01 euro pentru fiecare cm3;
    de la 5 la 7 ani cu 0,02 euro pentru fiecare cm3;
    peste 7 ani cu  0,04 euro pentru fiecare cm3."
    Art.XVI. - La articolul 4 alineatul (10) din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.994), cu modificările ulterioare, cifra "2003" se înlocuieşte cu cifra "2004".
    Art.XVII. - La articolul 4 din Ordonanţa Guvernului nr.1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.121-123, art.1076), cu modificările ulterioare, după alineatul 4 se introduce un nou alineat 5, cu următorul  cuprins:
    "Mijloacele băneşti obţinute de punctele consulare şi de Direcţia generală consulară ale Ministerului Afacerilor Externe prin prestarea de servicii consulare pe teritoriul Republicii Moldova se transferă zilnic la bugetul de stat."
    alineatul 5 devine alineatul 6.
    Art.XVIII. - Titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1-3, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 228:
    alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru neplata în termen a impozitului şi a taxei înscrise de organul cu atribuţii de administrare fiscală în contul personal al contribuabilului, majorarea de întîrziere (penalitatea) se calculează fără a fi emisă vreo decizie. Procedura şi periodicitatea calculării (aplicării) majorării de întîrziere (penalităţii) şi reflectării ei în contul personal al contribuabilului se stabilesc de conducerea organului cu atribuţii de administrare fiscală respectiv, iar pentru impozitele administrate de serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale - de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale. În cazurile reflectării periodice a majorării de întîrziere (penalităţii) în contul personal al contribuabilului, se permite de a nu reflecta suma ei calculată pentru fiecare impozit şi taxă în parte în mărime mai mică de 10 lei.
    (5) La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documentelor confirmative, organele cu atribuţii de administrare fiscală nu vor aplica (nu vor calcula) majorări de întîrziere (penalităţi):
    a) contribuabililor care au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite la buget, precum şi pentru transferul la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi la bugetul asigurărilor sociale de stat, în vederea achitării datoriilor faţă de aceste bugete, al mijloacelor pe care le-au vărsat la bugetul de stat şi invers - pentru perioada de la data intrării documentelor la organul respectiv şi pînă la data efectuării efective a transferului;
    b) contribuabililor care efectuează cheltuieli compensate de la buget prin finanţare directă ori care furnizează mărfuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii instituţiilor finanţate de la buget, în limitele alocaţiilor aprobate pentru aceste scopuri, - pe perioada existenţei datoriei faţă de contribuabil la obligaţiile fiscale care nu vor depăşi cuantumul acestei datorii."
    articolul se completează cu alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru obligaţiile fiscale luate la evidenţă specială conform art.206, nu se calculează majorare de întîrziere (penalitate)."
    2. La articolul 261, alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie: "Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorare de întîrziere (penalitate)."
    Art.XIX. - Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 18:
    la alineatul (3), cuvintele "se stabileşte anual de legea bugetului" se înlocuiesc cu cuvintele "se aplică conform anexei la prezenta lege";
    alineatul (4) se exclude;
    alineatele (5)-(8) devin alineatele (4)-(7);
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.6)-9) şi 48) se achită separat pentru fiecare component al genului de activitate, în conformitate cu taxele stabilite în anexa la prezenta lege."
    2. Legea se completează cu următoarea anexă:
"Anexă
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate

Genul de activitate Cuantumul taxei, în lei
1. Activitatea legată de jocurile de noroc:  
a) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, cu excepţia celor indicate la lit.b) 3600 pentru fiecare unitate
b) exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti de tipul American Roulette 20000 pentru fiecare unitate
c) depunerea mizelor la competiţii sportive şi de alta natură 7% din suma totală a mizelor acceptate
d) organizarea şi desfăşurarea loteriilor:  
momentane 7% din costul total anunţat al biletelor deloterie
cifrice 7% din costul total al biletelor de loterievîndute
e) întreţinerea cazinourilor 90000 pentru fiecare masă de joc
2. Fabricarea alcoolului etilic , producţiei alcoolice, berii şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii produse de producătorii autohtoni:  
a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic rafinat 36000
Art.XIX Pct. 2 lit.a)rectificat prin MO13-15/16.01.04 pag.10  
b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 18000
c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii 18000
3. Importul alcoolului etilic; importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate:  
a) importul alcoolului etilic 36000
b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate 36000
c) importul şi comercializarea angro a berii importate 36000
4. Importul articolelor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, fabricarea articolelor din tutun şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat şi a articolelor din tutun:  
a) importul articolelor din tutun 18000
b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/saucomercializarea angro a tutunului fermentat 18000
c) fabricarea şi comercializarea angro a articolelor din tutun 18000
d) comercializarea angro a articolelor din tutun 18000
5. Importul şi comercializarea angro sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat:  
a) importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei 180000
b) importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat 180000
c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de alimentare certificate, pentru fiecare staţie amplasată:  
- în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul drumurilor naţionale 18000
- în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia drumurilor naţionale 9000
d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile dealimentare certificate, pentru fiecare staţie 9000

    Notă:
    1. În cazul majorării numărului de automate de joc cu cîştiguri băneşti sau de mese de joc existente la momentul eliberării licenţei, taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea legată de jocurile de noroc se va stabili în funcţie de numărul de luni rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate al licenţei.
    2. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea legată de jocurile de noroc reperfectate şi a copiei de pe aceasta se stabileşte în mărime de 1800 lei, iar de eliberare a duplicatului licenţei - în mărime de 9000 lei.
    3. Taxa de eliberare a licenţei pentru activitatea legată de jocurile de noroc (exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, desfăşurarea loteriilor momentane şi întreţinerea cazinourilor) poate fi achitată trimestrial, în rate egale, pînă la data de 25 a ultimei luni din trimestrul de gestiune.
    4. Taxa anuală pentru licenţă la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere (pentru fiecare staţie) poate fi achitată trimestrial, în rate egale."
    Art.XX. - Legea nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.821), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    "(5) Taxa pentru eliberarea licenţei se aplică conform anexei la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei tehnice se stabileşte în mărime de 200 lei. Sumele încasate la eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor tehnice se varsă integral la bugetul de stat."
    2. La articolul 11 alineatul (1), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:
    "a) importul şi comercializarea cu ridicata a benzinei şi motorinei;
    b) importul şi comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat;
    c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de alimentare certificate;
    d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare certificate."
    Art.XXI. - Articolul 6 din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (8), (9) şi (10), cu următorul cuprins:
    "(8) Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare se efectuează, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, de la bugetul de stat, în monedă naţională convertită în valută străină, inclusiv din veniturile obţinute  prin prestarea de servicii consulare.
    (9) Mijloacele obţinute în valută străină de către misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova prin prestarea de servicii consulare în străinătate  se reflectă drept venit la bugetul de stat şi se utilizează, ca sursă de finanţare bugetară, pentru acoperirea cheltuielilor misiunilor, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul de stat în acest scop, în baza dărilor de seamă privind încasarea şi utilizarea mijloacelor respective, prezentate trimestrial Ministerului Finanţelor.
    (10) Ministerul Afacerilor Externe este în drept să redistribuie misiunilor sale diplomatice şi consulare mijloacele obţinute prin prestarea de servicii consulare, mijloace care depăşesc limita alocaţiilor aprobate  pentru întreţinerea acestora."
    Art.XXII. - La articolul 16 alineatul (3) din Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1331), cuvintele "de toate tipurile de impozite, cu excepţia contribuţiilor de asigurare obligatorie de stat şi a contribuţiilor la fondul de pensii" se înlocuiesc cu cuvintele "de impozitul pe venit".
    Art.XXIII. - Legea nr.1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenţei de tarife la energia electrică şi la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localităţi din stînga Nistrului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.169, art.1282), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. în titlul legii, cuvintele "din stînga Nistrului" se înlocuiesc cu cuvintele "din raioanele Dubăsari şi Căuşeni".
    2. Articolul  1 va avea următorul cuprins:
    "Art.1. - Pînă la înlăturarea consecinţelor conflictului transnistrean, pentru locuitorii satelor (comunelor) Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă şi Pîrîta din raionul Dubăsari şi satul Copanca din raionul Căuşeni, se stabilesc compensaţii nominative în mărimea diferenţei dintre tarifele la energia electrică şi la gazele naturale aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi cele stabilite de administraţia de la Tiraspol."
    Art.XXIV. - Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 litera c), cuvintele  "autorităţile administraţiei publice centrale şi locale" se înlocuiesc cu cuvîntul "Guvernul".
    2. Articolul 9:
    la alineatul (1), cuvintele "ai căror plătitori sînt autorităţile administraţiei publice centrale şi locale" se înlocuiesc cu cuvintele "al căror plătitor este Guvernul";
    la alineatul (2):
    cuvîntul "asiguraţilor" se înlocuieşte  cu cuvintele "persoanelor asigurate";
    cuvintele "bugetele respective" se înlocuiesc cu cuvintele "bugetul de stat".
    3. Articolul 14:
    cuvintele " , autorităţile administraţiei publice locale vor" se înlocuiesc cu cuvîntul "va";
    cuvintele "şi, respectiv, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale" se exclud.
    4. La articolul 21, cuvintele "şi autorităţile administraţiei publice locale vor" se înlocuiesc cu cuvîntul "va".
    5. Anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr.1
Categoriile de persoane neangajate pentru care plătitor al primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este Guvernul
    1. Copiii de vîrstă preşcolară
    2. Elevii din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cultură generală
    3. Elevii din învăţămîntul secundar profesional
    4. Elevii din învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) cu frecvenţa la zi
    5. Studenţii din învăţămîntul superior universitar cu frecvenţa la zi
    6. Copiii neîncadraţi la învăţătură pîna la atingerea vîrstei de 18 ani
    7. Invalizii
    8. Pensionarii
    9. şomerii înregistraţi oficial".
    Art.XXV. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 31 octombrie 2003.
    Nr.430-XV.