LPC52/2006
ID intern unic:  315664
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 52
din  09.03.2006
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998
Publicat : 14.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 242
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2:
noţiunile "bun imobil" şi "servitute" se exclud;
la noţiunea "construcţie capitală", cuvintele "construcţie capitală - clădire sau construcţie cu durată îndelungată de exploatare" se înlocuiesc cu cuvintele "construcţie - clădire sau construcţie legată solid de pămînt";
la noţiunea "încăpere izolată", cuvîntul "capitale" se exclude.
2. La articolul 4:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Obiecte ale înregistrării sînt bunurile imobile, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra lor."
la alineatul  (3):
cuvintele "La bunurile imobile se raportă:" se înlocuiesc cu cuvintele "La bunurile imobile ce se înregistrează în registrul bunurilor imobile se raportă:";
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) clădirile şi construcţiile legate solid de pămînt;"
alineatele (4), (5) şi (6)  vor avea următorul cuprins:
"(4) În registrul bunurilor imobile pot fi înregistrate porţiunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum şi plantaţiile prinse de rădăcini (plantaţiile perene) înfiinţate în conformitate cu normele stabilite de legislaţie.
(5) În registrul bunurilor imobile, în afară de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot fi  înscrise, în cazurile prevăzute de lege, drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente acestor bunuri.
(6) Reţelele tehnico-edilitare din intravilanul localităţii nu cad sub incidenţa prezentei legi."
3.  La articolul 5 alineatul (1),  cuvintele "la art.4 alin.(2), (3) şi (4)" se înlocuiesc cu cuvintele "la art.4 alin.(2) şi (3)".
4.  La articolul 7 alineatul  (3), cuvintele "sau menţiunii" se exclud.
5. La articolul 8:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, organele procuraturii, organele fiscale şi cele ce ţin cadastre specializate este gratuit. Cheltuielile activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale, se achită de către aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de cheltuieli ale acestor autorităţi sau din alte surse prevăzute de legislaţie. Cheltuielile legate de furnizarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice locale se achită din mijloacele bugetului local."
articolul se completează cu alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Nici o autoritate nu va putea cere transmiterea originalului registrului bunurilor imobile. La solicitarea instanţei de judecată, originalele filelor registrului bunurilor imobile vor putea fi prezentate în şedinţa de judecată. Copii ale filelor registrului bunurilor imobile (autentificate de oficiul cadastral teritorial) se eliberează instanţei de judecată, procurorului sau organului de urmărire penală, la cererea acestora, fără plată.
(5) Originalul registrului bunurilor imobile poate fi ridicat, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală, doar în cazurile în care conţine nemijlocit urme ale infracţiunii."
6. La articolul 12 alineatul (5) litera b), cuvintele "şi/sau asupra efectuării menţiunii" se exclud.
7. Articolul 23:
la alineatul (1):
literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) capitolul A, care conţine înscrieri privind terenul;
b) capitolul B, care conţine înscrieri privind construcţiile sau alte bunuri imobile amplasate pe teren;"
la litera c):
propoziţia întîi va avea următorul cuprins: "capitolul C, care conţine înscrieri privind încăperile izolate."
din propoziţia a doua, cuvîntul "capitale" se exclude;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Capitolele A şi B din registrul bunurilor imobile se ţin împreună. Capitolul C se ţine pentru fiecare bun imobil ce constituie obiect al înregistrării în acest capitol."
8. Articolul 24:
alineatul (1):
la litera a), cuvîntul "capitale" se exclude;
litera f) va avea următorul cuprins:
"f) servitutea constituită pentru uzul sau utilitatea bunului imobil;"
alineatul se completează cu litera g), cu următorul cuprins:
"g) orice modificări,  însemnări, corectări ce se referă la bunul imobil."
alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) În subcapitolul II al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se fac înscrieri referitoare la dreptul de proprietate, şi anume:
a) numele şi prenumele proprietarului, data naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP) şi alte date din actul de identitate - în cazul persoanei fizice (se indică toţi coproprietarii bunului imobil); denumirea, numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat, numărul de identificare de stat (IDNO) -  în cazul persoanei juridice;
b) domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice;
c) cota de proprietate în bunul imobil - în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părţi;
d) documentele ce confirmă drepturile, în a căror bază a fost înscris dreptul de proprietate;
e) felul înscrierii;
f) orice modificări, însemnări, corectări ce se referă la înscrierile din acest subcapitol.
(3) În subcapitolul III al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se fac înscrieri referitoare la alte drepturi reale şi la alte grevări. Subcapitolul este alcătuit din două părţi:
a) partea 1 conţine înscrieri referitoare la alte drepturi reale (dreptul de uzufruct, uzul,  abitaţia, superficia, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca, dreptul de folosinţă, concesiunea, gestiunea economică);
b) partea 2 conţine înscrieri referitoare la drepturile de creanţă, la faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile, a căror notare este prevăzută de legislaţie."
articolul se completează cu un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) În subcapitolul III se mai indică:
a) termenul pentru care s-a constituit dreptul, dacă un aşa termen a fost stabilit;
b) suma obligaţiei asigurată prin ipotecă;
c) date despre titularul al cărui drept este înregistrat în acest subcapitol;
d) denumirea, numărul şi data eliberării documentelor ce confirmă drepturile, în a căror bază a fost efectuată înscrierea;
e) orice modificări, însemnări, corectări cu privire la înscrierile din acest subcapitol."
alineatul (4) devine alineatul (5).
9. La articolul 26:
articolul se completează cu un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un act al autorităţii publice sau un contract autentificat notarial, cererea de înregistrare se depune de către una dintre părţi. În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un contract în formă scrisă şi legislaţia nu prevede autentificarea notarială obligatorie, cererea de înregistrare se depune de către părţile contractului."
alineatele (2)-(6) devin alineatele (3)-(7);
la alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) notarea în registrul bunurilor imobile a faptului primirii cererii de înregistrare;"
10. Articolul  27 va avea următorul cuprins:
"Articolul 27. Înscrierile în registrul bunurilor imobile
(1) Înscrierile în registrul bunurilor imobile sînt de trei feluri: intabularea, înscrierea provizorie, notarea.
(2) Intabularea  este  înscrierea drepturilor de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
(3) Înscrierea provizorie este înscrierea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale sub condiţia justificării lor ulterioare.
(4) Notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registrul bunurilor imobile.
(5) Înscrierea provizorie se transformă în intabulare numai după justificare, dacă la oficiul cadastral teritorial se prezintă documentele ce confirmă eliminarea cauzei care a determinat înscrierea provizorie.
(6) Toate înscrierile cu privire la bunurile imobile se identifică în registrul bunurilor imobile prin numărul cadastral al bunurilor imobile.
(7) Fiecărei înscrieri în registrul bunurilor imobile i se conferă un număr."
11. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să identifice bunul imobil (să conţină descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra căruia se cere a face înscrierea, să indice dreptul ce urmează a fi înscris sau radiat, să conţină numele părţilor, semnăturile de rigoare, iar în cazurile stabilite de lege, să fie autentificate notarial şi ştampilate."
12. La articolul 32 alineatul (2), cuvintele "20 de zile" se înlocuiesc cu cuvintele "7 zile lucrătoare".
13. La articolul 33 alineatul (1) litera f), cuvintele "există menţiunea privitoare la sechestrarea" se înlocuiesc cu cuvintele "este notată aplicarea sechestrului sau interdicţia de înstrăinare sau grevare a".
14. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
"Articolul 34. Notarea
(1) Notarea se face la cererea părţii interesate, în temeiul actelor doveditoare, sau la cererea autorităţii care a emis actul juridic în temeiul căruia se efectuează notarea. Notarea interdicţiilor care izvorăsc din lege sau din actul juridic în temeiul căruia s-a făcut intabularea dreptului se efectuează din oficiu de către registrator.
(2) În afară de cazurile prevăzute de lege, în registrul bunurilor imobile se mai notează:
a) depunerea cererii de înregistrare;
b) dreptul de administrare fiduciară, inclusiv în caz de tutelă sau curatelă.
(3) Notarea se radiază din registrul bunurilor imobile în baza documentelor ce confirmă stingerea drepturilor de creanţă, încetarea acţiunii faptelor sau raporturilor juridice în al căror temei s-a făcut notarea. Notarea depunerii cererii de înregistrare se radiază concomitent cu efectuarea înregistrării."
15. Articolul 35:
la alineatele (1) şi (2), cuvîntul "capitale" se exclude;
articolul  se completează cu un nou alineat (4), cu următorul cuprins:
"(4) Dreptul de proprietate asupra construcţiei poate fi înscris pînă la înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este amplasată dacă:
a) terenul se află în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale şi elaborarea planului terenului nu este necesară;
b) proprietarul terenului şi proprietarul construcţiei (încăperii izolate) sînt persoane diferite."
alineatul (4) devine alineatul (5).
16. La articolul 36 alineatul (3), cuvîntul "capitale" se exclude.
17. După articolul 37 se introduce articolul 371, cu următorul cuprins:
"Articolul 371. Excepţii de la principiul valabilităţii
                        drepturilor reale din momentul
                        înregistrării
(1) Dreptul de proprietate este valabil fără înregistrarea în registrul bunurilor imobile dacă provine din succesiune, accesiune sau vînzare silită ori este dobîndit prin efectul unui act normativ, prin expropriere sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti. Excepţia dată se aplică şi dreptului de proprietate confirmat de titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat la atribuirea gratuită a terenurilor.
(2) Pentru opozabilitatea faţă de terţi, dreptul de proprietate dobîndit prin modalităţile indicate în alin.(1) urmează a fi înregistrat în registrul bunurilor imobile.
(3) Dacă dreptul de proprietate asupra bunului imobil a fost cedat succesiv prin modalităţile indicate în alin.(1), iar înscrieri în registrul bunurilor imobile nu s-au făcut, cea din urmă persoană în drept poate cere înscrierea dobîndirilor succesive o dată cu înregistrarea dreptului său, prezentînd documentele originale ce dovedesc întregul şir al actelor juridice efectuate."
18. Articolul 38:
la alineatul (3), cuvintele "în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(4)" se înlocuiesc cu cuvintele "cu consimţămîntul exprimat în scris al fiecărui  titular de drepturi ale cărui interese sînt atinse sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile";
alineatul (4) se exclude.
19. La articolul 40 alineatul (2), cuvintele "şi/sau dintr-o construcţie capitală" se înlocuiesc cu cuvintele ", dintr-o construcţie sau dintr-un alt bun imobil".
20. După articolul 40 se introduc articolele 401-404, cu următorul cuprins:
"Articolul  401  Înregistrarea dreptului dobîndit prin
                         uzucapiune imobiliară
(1) Dreptul dobîndit prin uzucapiune imobiliară se intabulează în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
(2) Dreptul dobîndit prin uzucapiune imobiliară nu va putea fi înscris în registrul bunurilor imobile dacă, la momentul depunerii cererii de înregistrare, dreptul de proprietate este intabulat sau înscris provizoriu pe numele altei persoane.
Articolul 402.  Înregistrarea dreptului de proprietate
                      asupra terenului, dobîndit prin
                      accesiune imobiliară naturală
(1) Dreptul de proprietate dobîndit prin accesiune imobiliară naturală se înregistrează în temeiul actului de constatare pe teren şi al planului cadastral, întocmit de executantul lucrărilor cadastrale.
(2) În cazul accesiunii naturale a unei părţi de teren prevăzute la art.328 alin.(3) din Codul civil, înregistrarea dreptului de proprietate asupra acesteia se efectuează în condiţiile alin.(1) din prezentul articol, dacă a trecut un an de la data notării intrării în posesie a proprietarului asupra părţii alipite şi nu a fost notată acţiunea privind revendicarea părţii desprinse. În celelalte cazuri, înregistrarea dreptului de proprietate asupra părţii de teren alipite se efectuează în temeiul hotărîrii judecătoreşti.
Articolul 403. Înregistrarea condominiului
(1) La înregistrarea condominiului, cererea de înregistrare se depune de asociaţia de coproprietari. La cerere se anexează documentele ce confirmă drepturile asupra terenului condominiului şi actele de dare în exploatare a construcţiilor.
(2) La înregistrarea bunurilor imobile ale condominiului în registrul bunurilor imobile, în subcapitolul II al capitolelor A şi B se face inscripţia "condominiu". Datele despre proprietari nu se înscriu.
(3) Concomitent cu înregistrarea condominiului se înregistrează dreptul asociaţiei de coproprietari de administrare a bunurilor aflate în condominiu.
(4) La solicitarea proprietarilor locuinţelor, în registrul bunurilor imobile capitolul C se va înregistra dreptul de proprietate asupra locuinţelor, conform normelor generale, la care, suplimentar, se va indica cota respectivă deţinută în bunurile comune ale condominiului. Nesolicitarea înregistrării bunurilor condominiului aflate în proprietate comună nu constituie temei pentru refuzul înregistrării dreptului de proprietate asupra locuinţelor.
(5) În cazul în care construcţia amplasată pe terenul condominiului aparţine în întregime unui proprietar sau se află în proprietatea comună a mai multor proprietari, înscrierile în registrul bunurilor imobile referitoare la această construcţie şi la drepturile asupra ei se efectuează în condiţii generale.
Articolul 404  Înregistrarea dreptului asupra bunului
                         imobil construit
(1) Pentru înregistrarea bunului imobil construit şi a dreptului de proprietate asupra lui se prezintă documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă) asupra terenului  beneficiarului (investitorului) construcţiei şi documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie. Documentele referitoare la teren nu sînt necesare în cazul în care dreptul asupra terenului a fost deja înregistrat.
(2) Înregistrarea dreptului asupra unei construcţii nefinalizate poate fi efectuată la cererea titularului de drept, în temeiul documentelor ce confirmă dreptul beneficiarului (investitorului) construcţiei asupra terenului, al autorizaţiei pentru construcţie şi al actului de constatare pe teren a gradului de executare a construcţiei. Pentru efectuarea tranzacţiilor cu construcţiile nefinalizate, acestea se înregistrează în registrul bunurilor imobile în mod obligatoriu.
(3) Înregistrarea în registrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale şi a anexelor gospodăreşti înregistrate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului în registrele de evidenţă a gospodăriilor, ţinute de primării, poate fi efectuată  în temeiul extrasului din aceste registre."
21. Articolul 41:
la alineatul (1), cuvintele "fuziunea, asocierea" se înlocuiesc cu cuvintele "contopirea, absorbţia", iar cuvintele "Registrul comercial de stat" - cu cuvintele "Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor";
la alineatul (2), cuvintele "şi al actului de predare-preluare" se înlocuiesc cu cuvintele "şi al actului de transmitere sau al bilanţului de repartiţie, confirmat în modul stabilit";
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) În cazul încetării activităţii persoanelor juridice, eliberarea extraselor şi înregistrarea tranzacţiilor cu bunurile imobile care aparţin acestor persoane se suspendă pînă la data încheierii reorganizării sau lichidării lor, cu excepţia cazurilor în care bunurile se pun în vînzare la decizia comisiei de lichidare sau în conformitate cu legislaţia cu privire la insolvabilitate."
22. La articolul 43 alineatul (2), cuvîntul "capitale" se exclude.
23. Articolul  44:
la alineatul (1), cuvintele "şi a creditorului gajist" se înlocuiesc cu cuvintele "sau a creditorului gajist", iar în final alineatul se completează cu propoziţia: "În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil şi contractul de gaj au fost încheiate concomitent, dreptul de proprietate şi ipoteca se înregistrează consecutiv."
la alineatul (3), după cuvintele "termenul de acţiune al acesteia" se introduc cuvintele "dacă este stabilit";
la alineatul (4), cuvîntul "menţionează" se înlocuieşte cu cuvîntul "notează";
la alineatul (6), cuvintele "sau hotărîrii definitive a instanţei de judecată" se înlocuiesc cu cuvintele ", a hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată sau în alte temeiuri prevăzute de lege";
articolul se completează cu alineatul (7), cu următorul cuprins:
"(7) În cazul în care debitorul gajist a solicitat limitarea accesului terţilor la informaţia privind bunurile gajate, la eliberarea informaţiei din registru, registratorul va arăta  existenţa interdicţiei din partea debitorului şi va menţiona că în acest caz, conform art.474 alin.(2) din Codul civil, se prezumă că întregul patrimoniu al debitorului gajist este grevat cu gaj."
24. Articolul 45:
alineatul (2):
litera b) va avea următorul cuprins:
"b) decizia proprietarului la formarea bunurilor imobile. Servitutea constituită prin destinaţia stabilită de proprietar se intabulează concomitent cu dobîndirea dreptului de proprietate asupra unuia din bunuri de către altă persoană;"
litera c) se completează cu textul "- pentru servituţile dobîndite prin uzucapiune";
articolul se completează cu alineatul (4),  cu următorul cuprins:
"(4) Servitutea se înscrie atît la bunul imobil dominant - în subcapitolul I al registrului, cît şi la  bunul imobil aservit -  în subcapitolul III al registrului."
25. După articolul 46 se introduce articolul 461, cu următorul cuprins:
"Articolul 461 Notarea acţiunii în justiţie
(1) Acţiunea în justiţie se notează în registrul bunurilor imobile la cererea persoanei interesate, în temeiul cererii de chemare în judecată şi al încheierii instanţei de judecată despre admiterea cererii de chemare în judecată.
(2) Încheierea instanţei de judecată privind admiterea cererii de chemare în judecată înaintate de organul de drept sau de organul fiscal cu privire la neplata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii se va transmite de către instanţa de judecată, în termen de 3 zile, oficiului cadastral teritorial."
26. Noţiunea "înscris" din cuprinsul legii se înlocuieşte, după caz, cu noţiunea "înscriere".
Art.II. - Modificările operate prin prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia modificării alineatului (3) al articolului 8 care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                 Marian LUPU

Chişinău, 9 martie 2006.
Nr. 52-XVI.