LPC13/2003
ID intern unic:  312024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 13
din  06.02.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 35-37     art Nr : 143
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.107), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.  La articolul 13 alineatul (1), cuvintele "de doi kilometri" se înlocuiesc cu  cuvintele "de zece kilometri".
2.  La articolul 27 alineatul  (3):
după  litera d)  se introduce o nouă literă e), cu următorul cuprins:
"e) să  interzică  intrarea în Republica  Moldova a cetăţenilor străini şi apatrizilor în privinţa cărora organele de resort dispun de informaţia că ei prezintă pericol pentru securitatea naţională şi ordinea de drept;"
literele e) - u) devin literele f) - v).
Art.II. - Articolul  25 din Legea nr.619-XIII din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10-11, art.115), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatele (1) şi (2), cuvintele "pentru  securitatea statului  şi asigurarea ordinii publice" se înlocuiesc cu cuvintele "pentru securitatea naţională";
la alineatul (4), cuvintele "comisiilor permanente şi provizorii ale Parlamentului" se înlocuiesc cu cuvintele "comisiilor permanente, speciale şi de anchetă  ale Parlamentului".
Art.III. - Articolul13 din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), cu următorul cuprins:
"(2)  La data numirii în funcţie, directorul Serviciului depune în faţa Parlamentului în prezenţa Preşedintelui Republicii  Moldova următorul  jurămînt:
"Jur să-mi  dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi  integritatea teritorială a Moldovei."
alineatele (2) - (5)  devin alineatele (3) - (6).

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 februarie 2003.
    Nr. 13-XV.