LPC131/2004
ID intern unic:  312030
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  29.04.2004
pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova
Publicat : 28.05.2004 în Monitorul Oficial Nr. 83-87     art Nr : 434
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
"Articolul 51. Magazinul duty-free
  (1) Magazinul duty-free este un regim vamal care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale şi la bordul aeronavelor, precum şi în locurile stabilite la art.57 alin.(1).
(2) Plasarea mărfurilor sub regimul magazin duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import, cu excepţia taxelor pentru procedurile vamale, dacă legislaţia nu prevede altfel.
(3) În magazinele duty-free, mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi valută străină (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal şi cel al actelor de identitate şi al biletelor de călătorie."
2. La articolul 52 alineatul (2), cuvintele " , contra valută străină," se exclud.
3. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
"Articolul 57. Magazinul pentru deservirea corpului diplomatic
(1) Pentru deservirea unor categorii de persoane străine, menţionate la cap.VI din prezentul cod, poate fi înfiinţat, în oraşul Chişinău, un magazin pentru deservirea corpului diplomatic. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul, destinate uzului personal şi familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate, pe bază de comenzi întocmite prealabil, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Modul de formare şi funcţionare a magazinului, precum şi de realizare a mărfurilor din acesta, este stabilit de Guvern.
(2) Autorizaţia de înfiinţare a magazinului pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Ministerul Economiei, cu acordul Departamentului Vamal şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                   Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 29 aprilie 2004.
Nr.131-XV.