LC917/1996
ID intern unic:  311455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 917
din  11.07.1996
pentru completarea Legii cu privire la
  Curtea Constituţională  şi a Codului jurisdicţiei constituţionale
Publicat : 15.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 54-55     art Nr : 513     Data intrarii in vigoare : 15.08.1996
    Art.I. - Articolul 25 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial  al  Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86) se completează cu litera i):
"i) Adunarea  Populară  a  Găgăuziei  (Gagauz-Yeri) - în  cazurile supunerii controlului constituţionalităţii legilor,  regulamentelor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi  dispoziţiilor  Guvernului,  precum  şi  a tratatelor internaţionale la care Republica  Moldova  este  parte,  ce îngrădesc împuternicirile Găgăuziei."
    Art.II. - Articolul 38 alineatul (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie  1995  (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.597) se completează  cu  litera i):
"i) Adunarea  Populară  a  Găgăuziei  (Gagauz-Yeri) - în  cazurile supunerii controlului constituţionalităţii legilor,  regulamentelor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi  dispoziţiilor  Guvernului,  precum  şi  a tratatelor internaţionale la care  Republica  Moldova este  parte,  ce îngrădesc împuternicirile Găgăuziei."
    Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 11 iulie 1996.
    Nr. 917-XIII.