LPC230/2004
ID intern unic:  312230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 230
din  01.07.2004
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193-198     art Nr : 876
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea nr. 627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.337),  cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 6 se completează în final cu alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sînt abilitate:
a) consiliile raionale;
b) organul abilitat al Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia - pe teritoriul Găgăuziei.
(6) Prevederile alin.(5) nu se extind asupra autorităţilor administraţiei publice ale municipiilor Chişinău şi Bălţi."
2. Articolul 25:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Autorităţile administraţiei publice locale, abilitate, conform legii, cu  dreptul de a efectua privatizarea patrimoniului public, vor prezenta Departamentului Privatizării, în termen de 10 zile după expirarea fiecărui trimestru, informaţia privind privatizarea patrimoniului în cauză."
Art. II. - Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10 martie 1993 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.5-7, art.37), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3:
alineatul (2) se exclude;
alineatul (1) devine alineat unic.
2. Articolul 4:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, denumite în continuare organe abilitate, sînt:
a) Departamentul Privatizării - în municipiile Chişinău şi Bălţi;
b) organul abilitat al Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia - pe teritoriul Găgăuziei;
c) consiliile raionale - în celelalte localităţi ale republicii."
la alineatul (2), textul "Aceste comisii includ reprezentanţi ai Departamentului Privatizării  sau ai agenţiilor lui teritoriale" se înlocuieşte cu textul "Organele abilitate, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuinţe. Aceste comisii includ reprezentanţi ai organelor abilitate,";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Activitatea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe este reglementată de regulamentul acesteia, care este parte integrantă a prezentei legi."
3. La articolul 6 alineatul (2), textul  "Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat".
4. La articolul 11 alineatul (1), textul "agenţiile teritoriale ale Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organele abilitate".
5. Articolul 14:
la alineatul (1), textul "Departamentul Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organele abilitate";
la alineatul (2), textul "agenţia teritorială a Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organele abilitate".
6. La articolul 16 alineatul (1), textul "le stabileşte Departamentul Privatizării" se înlocuieşte cu textul "se stabilesc de către Guvern".
7. Articolul 22:
la alineatul (3), textul "agenţiile teritoriale ale Departamentului Privatizării" se exclude;
la alineatul (4), textul "Departamentul Privatizării" se înlocuieşte cu textul "autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective".
8. Anexa nr.1:
la punctul 1, textul "Departamentul Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organele abilitate", iar în final punctul se completează cu  textul  "ale unităţii administrativ-teritoriale respective";
punctul 3 va avea următorul cuprins:
"3. Comisia se înfiinţează prin decizie a organului abilitat, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective."
punctul 4:
la alineatul 1, cifrele  "11-13" se înlocuiesc cu cifrele "7-11";
la prima liniuţă, textul "agenţiei teritoriale a Departamentului privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat";
în ultimul alineat, textul "Departamentul Privatizării sau de agenţia lui teritorială" se înlocuieşte cu textul "organul abilitat";
la punctul 6,  textul "Departamentului Privatizării şi ale agenţiei lui teritoriale" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat";
la punctul 7, textul  "agenţiei teritoriale a Departamentului  Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat";
punctul 9:
la prima liniuţă, textul "agenţiei teritoriale a Departamentului Privatizării, a  autorităţii administraţiei publice locale" se
înlocuieşte cu textul "organului abilitat, a autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale espective";
la ultima liniuţă, textul  "Departamentului  Privatizării  sau a agenţiilor lui teritoriale" se  înlocuieşte cu textul "organului abilitat";
la punctul 12, textul "Departamentul  Privatizării sau de agenţia lui teritorială" se înlocuieşte cu textul "organul abilitat";
la punctul 13, textul "Departamentul  Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organul abilitat";
punctul 14 va avea următorul cuprins:
"14. Comisia îşi încetează activitatea prin decizie a  organului abilitat."
9. Anexa nr.3:
la compartimentul "Contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată", textul "(agenţia teritorială pentru privatizare) în persoana reprezentantului Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "(organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe) în persoana reprezentantului";
compartimentul "Supliment  la contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţelor în proprietate privată":
la punctul 1, textul "Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe";
la punctul 6, textul "agenţia teritorială pentru privatizare" se înlocuieşte cu textul "organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe,", iar textul "Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat".
Art.III. - Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 59-60, art. 518), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art.11. - (1) Vînzător al patrimoniului public supus privatizării, cu excepţia terenurilor aferente întreprinderilor privatizate sau supuse privatizării, valoarea patrimoniului cărora nu este inclusă în capitalul social, cu excepţia terenurilor aferente întreprinderilor private şi cu excepţia fondului de locuinţe proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,  este Departamentul Privatizării.
(2) Prevederile alin.(1) nu se extind asupra privatizării fondului de locuinţe proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din municipiile Chişinău şi Bălţi."
2. La articolul 19 alineatul (1), textul "Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului abilitat".
3. La articolul 20 alineatul (2), textul "Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "organului central de specialitate respectiv".
4. La articolul 22 alineatul (1), textul  "sau de agenţiile lui teritoriale" se exclude.
5. La articolul 24, textul "sau agenţiei lui teritoriale" se exclude.
6. Articolul 33 alineatul (1):
la litera d), textul "agenţiei teritoriale a" se exclude;  
la litera (e), textul "directorul agenţiei teritoriale a Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "şeful Departamentului Privatizării".
7. La articolul 40 alineatul (1), textul  "agenţiile teritoriale ale Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "Departamentul Privatizării".
8. La articolul 42, textul  "agenţiile teritoriale ale Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "Departamentul Privatizării".
9. La articolul 44, textul  "agenţia teritorială a Departamentului Privatizării" se înlocuieşte cu textul "Departamentul Privatizării".
10. La articolul 100, textul "de stat" se înlocuieşte cu textul "supuse privatizării".
Art. IV. - Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 1 iulie 2004.
Nr.230-XV.