LPC382/2006
ID intern unic:  319074
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 382
din  07.12.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 548-XIII  din 21 iulie 1995
cu privire la Banca Naţională a Moldovei
Publicat : 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198     art Nr : 926
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după noţiunea "Instituţie financiară" se introduce o noţiune nouă, cu următorul cuprins:
    "Obligaţiuni monetare - totalitatea obligaţiunilor reflectate în bilanţul Băncii Naţionale, cu excepţia obligaţiunilor faţă de Guvern şi a celor faţă de Fondul Monetar Internaţional."
    2. Articolele 19 şi 20 vor avea următorul cuprins:
    "Articolul 19. Capitalul
    (1) Capitalul Băncii Naţionale include capitalul statutar, conturile de rezervă create în conformitate cu prevederile art. 66 şi conturile  de rezervă ale veniturilor nerealizate.
    (2) Capitalul statutar reprezintă suma capitalului autorizat şi a fondului general de rezervă. Capitalul autorizat este subscris şi deţinut exclusiv de către stat, el nu este transferabil sau nu poate fi grevat cu sarcini.
    (3) Capitalul statutar este dinamic şi se formează din profitul anului disponibil pentru distribuire şi/sau din contribuţiile Guvernului, pînă cînd mărimea acestuia va atinge 10% din totalul obligaţiunilor monetare ale Băncii Naţionale, şi este structurat după cum urmează:
    a) 1/3 - capitalul autorizat;
    b) 2/3 - fondul general de rezervă.
    (4) Nici o reducere a nivelului obligaţiunilor monetare, atît pe parcursul, cît şi la finele anului financiar, nu implică diminuarea capitalului statutar creat anterior.
    (5) Fondul general de rezervă se utilizează în exclusivitate pentru acoperirea pierderilor înregistrate conform rezultatului exerciţiului la finele anului financiar.
    (6) În cazul în care la finele anului financiar soldul fondului general de rezervă devine debitar, Guvernul, în persoana Ministerului Finanţelor, în decurs de 60 de zile după primirea raportului auditorului extern asupra dării de seamă financiare a Băncii Naţionale, transferă Băncii Naţionale o contribuţie de capital în hîrtii de valoare de stat la o rată a dobînzii de piaţă, în volumul necesar pentru acoperirea soldului debitar.
    Articolul 20. Repartizarea profitului şi acoperirea
                         pierderilor
    (1) Profitul net al Băncii Naţionale pentru fiecare an financiar va fi determinat conform prevederilor art.66.
    (2) Profitul disponibil pentru distribuire reprezintă profitul net obţinut după:
    a) defalcarea tuturor veniturilor nerealizate în conturi corespunzătoare de rezervă ale veniturilor nerealizate;
    b) acoperirea tuturor pierderilor nerealizate din sursele conturilor corespunzătoare de rezervă ale veniturilor nerealizate, pînă cînd soldul acestora devine zero.
    (3) Conturile de rezervă ale veniturilor nerealizate vor fi create separat pentru fiecare sursă care a generat aceste venituri şi vor fi utilizate pentru acoperirea pierderilor nerealizate ale perioadelor ulterioare, generate doar de sursele care au creat aceste rezerve.
    (4) În cazul în care defalcarea veniturilor nerealizate şi/sau acoperirea pierderilor nerealizate prevăzute la alin.(2) lit. a) şi b) depăşeşte profitul net, această depăşire este acoperită din fondul general de rezervă în conformitate cu art.19 alin. (5).
    (5) La finele anului financiar, profitul disponibil pentru distribuire va fi alocat în proporţie de 50% pentru majorarea capitalului statutar în limitele prevăzute la art.19 alin. (3).
    (6) Soldul profitului disponibil pentru distribuire se transferă la venitul bugetului de stat în termen de 15 zile după primirea raportului auditorului extern asupra dării de seamă financiare a Băncii Naţionale."
    3. Articolul 54 se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.382-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2006.