HGC194/2007
ID intern unic:  321274
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  21.02.2007
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 02.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 029     art Nr : 209
În scopul implementării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 405-XVI din 15 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 203-206, art. 985), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 "Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii" (se anexează).
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul  protecţiei sociale,
familiei şi copilului           Galina Balmoş
Ministrul finanţelor           Mihail Pop
Nr. 194. Chişinău, 21 februarie 2007.
    
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 194
din 21 februarie 2007
Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Punctul 2 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
litera a) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
"Se stabileşte de la 1 ianuarie 2007 indemnizaţia unică la naşterea fiecărui copil născut viu în cuantum de 1000 lei, atît pentru persoanele asigurate, cît şi pentru persoanele neasigurate";
la litera b) alineatul şase cuvintele "alineatul şase" se substituie cu cuvintele "alineatul şapte".