LC244/1998
ID intern unic:  311246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 244
din  23.12.1998
pentru modificarea articolului 100 din Legea
privind societăţile pe acţiuni
Publicat : 04.02.1999 în Monitorul Oficial Nr. 010     Promulgat : 30.12.1998     Data intrarii in vigoare : 04.02.1999
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.   -  La  articolul  100  alineatul  (3)  din Legea nr. 1134-XIII  din  2 aprilie 1997 pivind societăţile pe acţiuni  (Monitorul Oficial  al  Republicii Moldova, 1997, nr. 38-39, art.  332),  cuvintele "pînă la 1 ianuarie 1999" se înlocuiesc cu cuvintele "pînă la 1 ianuarie 2001".
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 23 decembrie 1998.
    Nr. 244-XIV.