HGC407/2006
ID intern unic:  315764
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 407
din  18.04.2006
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 70-72     art Nr : 462
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
2. Ministerul Dezvoltării Informaţionale:
va asigura efectuarea examinării vehiculelor şi agregatelor, precum şi a actelor ce atestă drepturile de proprietate;
pe parcursul anului 2006, va studia posibilitatea şi va înainta propuneri privind înfiinţarea în municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul a punctelor de marcare convenţională şi antifurt a vehiculelor depersonalizate şi agregatelor acestora.

PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării
informaţionale                                                         Vladimir Molojen
Ministrul afacerilor interne                                    Gheorghe Papuc
Ministrul transporturilor şi
gospodăriei drumurilor                                            Miron Gagauz

Chişinău, 18 aprilie 2006.
Nr. 407.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 407
din 18 aprilie 2006
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
1. Regulile comerţului de consignaţie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 31 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 79-80, art. 814), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
punctele 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:
"12. Automobilele, autobuzele, motocicletele, tractoarele, alte vehicule, mecanisme şi remorci (în continuare - vehicule) se acceptă spre consignaţie numai la prezentarea certificatului de înmatriculare, în care este aplicată menţiunea subdiviziunilor de examinare şi evidenţă a transportului ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale sau Inspectoratului "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare  privind radierea lor din  circulaţie.
13. Agregatele marcate ale vehiculelor (motor, bloc de cilindri, caroserie, şasiu, cadru şi ataşurile motocicletelor) se acceptă spre consignaţie numai la prezentarea de către proprietari sau reprezentanţii acestora a certificatelor eliberate de subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale sau de Inspectoratul "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind  apartenenţa lor.";
alineatul doi al punctului 20  va avea următorul cuprins:
"La primirea spre consignaţie a vehiculului sau agregatelor marcate, în contractul de consignaţie  se indică, în mod obligatoriu, tipul, marca, modelul, numerele de identificare ale agregatelor, anul fabricării, culoarea, kilometrajul,  seria şi numărul certificatului de înmatriculare, al certificatului eliberat de subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale sau de Inspectoratul "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, numărul de înmatriculare sau de tranzit.";
alineatul trei al punctului 29  va avea următorul cuprins:
"La vînzarea vehiculului sau agregatelor marcate, cumpărătorului i se eliberează, o dată cu cecul, factura de vînzare-cumpărare de modelul stabilit, restituindu-se certificatul de înmatriculare sau originalul certificatului eliberat de subdiviziunile de examinare şi evidenţă a transportului ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale  sau de Inspectoratul "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru acest vehicul sau agregat. La contractul de consignaţie se anexează copiile".
2. Regulile de înmatriculare a mijloacelor de transport, anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art. 1113), cu modificările şi completările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 4 se completează în final cu următorul text:
"Vehiculele care nu au fost luate în evidenţă în Registrul de stat al transporturilor se înmatriculează numai cu permisiunea scrisă a organelor vamale.";
punctul 5 se completează în final cu următorul text:
"Vehiculele şi agregatele cu numere de fabricare, importate în Republica Moldova, se înmatriculează pe numele persoanelor juridice şi fizice, cărora le-au fost eliberate documentele vamale. Această restricţie nu se extinde asupra agenţilor economici care practică, conform legislaţiei în vigoare, comercializarea  vehiculelor şi agregatelor acestora.";
punctul 6 se completează în final cu următorul text:
"Vehiculele şi agregatele acestora care au numerele de identificare nimicite intenţionat, falsificate sau contrafăcute nu se acceptă spre înmatriculare, reînmatriculare sau radiere din  evidenţă (în afara cazurilor de rebutare).
Schimbul agregatelor sau marcarea lor cu numere de identificare convenţionale se admite numai cu permisiunea deţinătorului sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al transporturilor" şi numai în cazul refuzului pornirii sau încetării urmăririi penale a proprietarului transportului de către organele de drept, şi dacă aceste agregate nu sînt anunţate  în căutare.
Operaţiunile de înmatriculare a vehiculelor care au numerele de identificare schimbate din cauza uzurii naturale (coroziei) se efectuează numai după supunerea agregatelor expertizei criminalistice, care confirmă caracterul natural al acestor  schimbări. La capitolul "Însemnări" ale certificatelor de înmatriculare se va indica "Uzură la nr. ... " (VIN-Cod, caroserie, şasiu, motor).";  
punctul 9 se completează în final cu următorul text:
"Nu sînt acceptate spre înmatriculare unităţile de transport ale căror  documente au ştersături, adăugiri, cuvinte anulate şi corectări nestipulate şi neconfirmate prin semnătura şi ştampila organului respectiv, precum şi titlurile de proprietate în care nu sînt indicate numerele de identificare sau de marcare ale agregatelor.";
punctul 13 va avea următorul cuprins:
"13. Operaţiunea de înmatriculare se efectuează numai după identificarea vehiculului.
Pînă la începerea operaţiunilor de înmatriculare pentru vehiculele importate, documentele de înmatriculare şi titlurile de proprietate ale acestora urmează a fi supuse, în mod obligatoriu, examinării de către un expert autorizat în activitatea respectivă, care determină autenticitatea documentului, eventualele modificări ale textului iniţial sau numerelor agregatelor mijloacelor de transport.
Rezultatele identificării se indică în cererea depusă pentru înmatricularea vehiculului şi sînt valabile timp de cinci zile lucrătoare. După expirarea acestui termen vehiculul este supus identificării repetate.";
capitolul I se completează cu punctul 14, avînd următorul cuprins:
"14. Anul fabricării vehiculului se stabileşte pe baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN, indicat în numărul de identificare al vehiculului de  modelul respectiv.
În cazul neconcordanţei dintre datele ce se conţin în documentele de înmatriculare şi datele ce se conţin în structura codului VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului.
În cazul prezentării de către petiţionar a copiilor actelor de înmatriculare, eliberate anterior de ţara exportatoare a vehiculului, şi dacă există suspiciuni privind anul fabricării indicat în copiile acestor acte, anul fabricării se stabileşte pe baza datelor uzinei producătoare.
Dacă prin metodele menţionate nu se stabileşte anul fabricării  vehiculelor supuse evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, atunci în cîmpul respectiv al certificatului de înmatriculare se face înscrierea "Nu este stabilit".";
punctele 14-38 devin, respectiv, punctele 15 - 39;
punctul 22 se completează în final cu următorul text:
"În caz de recunoaştere de către instanţa de judecată a persoanei în folosinţa căreia se află un vehicul anunţat în căutare sau cu numerele de identificare modificate ca  fiind "cumpărător de bună credinţă", în baza de date a Registrului de stat al transporturilor şi în documentele de evidenţă ale vehiculului se indică una din următoarele menţiuni:
"Căutare.";
"Nr.motor. fals.";
"Nr.caros.fals."
"Căutare.Nr.caros.fals.";
"Căutare.Nr.motor.fals"
"Nr.motor.nimicit.";
"Nr.caros.nimicit."
"Căutare.Nr.motor.nimicit."
"Căutare.Nr.caros.nimicit.";
punctul 29 se completează în final cu următorul text:
"Eliberarea duplicatelor  certificatelor de înmatriculare se efectuează numai după identificarea şi verificarea vehiculului, controlul actelor prezentate (cererea, buletinul de identitate cu fişa de însoţire sau permisul de şedere, certificatul eliberat de organele de drept care confirmă că nu a fost ridicat certificatul de înmatriculare), verificarea informaţiei despre interdicţiile folosirii vehiculului şi identificarea proprietarilor sau persoanelor împuternicite.";
punctul 31 va avea următorul cuprins:
"31. Radierea vehiculului din evidenţa Registrului de stat al transporturilor se efectuează în cazurile:
exportului vehiculului din Republica Moldova;
reutilării, urmate de schimbul numărului de identificare;
utilizării (rebutării).
Radierea din exploatare cu retragerea numerelor de înmatriculare şi documentelor de înmatriculare se efectuează:
conform hotărîrilor judecătoreşti referitoare la anularea înmatriculării curente de stat;
cînd se stabileşte că documentele atestatoare de drept sau de înmatriculare, care au servit drept bază pentru înmatricularea lor curentă, sînt false sau eliberate contrar prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi în cazul cînd vehiculul se află în căutare;
cînd vehiculul este înstrăinat sau trecut din teritoriul de deservire al unei subdiviziuni de examinare şi evidenţă a transportului în teritoriul de deservire al altei subdiviziuni, fără ridicarea certificatului de înmatriculare, cu eliberarea  pe un termen de zece zile a plăcilor de înmatriculare "Tranzit", de model stabilit".