LPC688/1995
ID intern unic:  311383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 688
din  15.12.1995
pentru modificarea Legii presei
Publicat : 14.03.1996 în Monitorul Oficial Nr. 16     art Nr : 172     Data intrarii in vigoare : 14.03.1996
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I - Legea  presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12) se modifică după cum urmează:
    1. Articolul  4 alineatul (1) literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
    "c) materialele cu caracter pornografic şi care propagă cultul violenţei;
    d) informaţii despre înfiere fără consimţămîntul înfietorilor, iar în caz de moarte a lor - fără consimţămîntul înfiaţilor şi al organelor de tutelă şi curatelă, cu excepţia cazurilor cînd publicarea acestor informaţii prezintă interes public major şi nu se divulgă numele înfiatului şi înfietorilor".
    2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 6. Înregistrarea publicaţiilor periodice şi
                        a agenţiilor de presă
    (1) Înregistrarea publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă se face la Ministerul Justiţiei.
    (2) Dacă publicaţia periodică  sau agenţia de presă practică activităţi economice, în afara celor care ţin de difuzarea tirajului (informaţiei) şi a materialelor publicitare, înregistrarea se face în modul stabilit de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi".
    3. La articolul 12:
    în alineatul  (1)propoziţia a doua  cuvintele "subvenţionate de regulă" se înlocuiesc cu cuvîntul "finanţate";
    din alineatul  (3) textul "unele publicaţii periodice şi agenţii de presă" se înlocuieşte cu textul "publicaţiile periodice şi agenţiile de presă";
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru susţinerea publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă se admit donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate. Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să publice de două ori pe an -  în ianuarie şi  iulie - informaţii privind sursa şi valoarea donaţiilor, inclusiv a celor nefinanciare".
    Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 15 decembrie 1995.
    Nr. 688-XIII.