LPC1557/2002
ID intern unic:  312119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1557
din  19.12.2002
pentru completarea articolului 24 din Legea
nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185     art Nr : 1414     Promulgat : 25.12.2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - La articolul 24 punctul 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, după alineatul "Departamentul Agroindustrial \xaeMoldova-Vin\xaf" se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:
"Departamentul Dezvoltarea Turismului".
Art.II. - Departamentul Dezvoltarea Turismului se instituie prin reorganizarea Agenţiei Naţionale de Turism, exercitînd atribuţiile stabilite prin lege.
Art.III. -  Guvernul:
a) în termen de 10 zile, va aproba structura şi numărul scriptic de personal ale departamentului nou-înfiinţat;
b) în termen de 2 luni:
va  prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI       Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 19 decembrie 2002.
Nr. 1557-XV.