HGC342/2007
ID intern unic:  322624
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 342
din  27.03.2007
pentru aprobarea modificărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 363
În temeiul art. 57, alin. (2), lit. c), alin. (4) şi alin. (5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), Programului de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea poporului", precum şi în scopul susţinerii materiale şi stimulării studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior, elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional, rezidenţilor şi masteranzilor din învăţămîntul postuniversitar, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.  Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 "Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar" (se anexează).
2.  Ministerele de resort vor efectua recalcularea cuantumului burselor pornind de la prevederile prezentei hotărîri, cu începere de la 1 ianuarie 2007.
PRIM-MINISTRU             Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi tineretului           Victor Ţvircun
Ministrul finanţelor               Mihail Pop
Nr. 342. Chişinău, 27 martie 2007.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 342
din 27 martie 2007
Modificările ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 "Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1092), se modifică după cum urmează:
1)  punctul 1 al hotărîrii va avea următorul cuprins:
"1. Se stabilesc, cu începere de la 1 ianuarie 2007:
cuantumurile burselor de studii şi sociale pentru studenţii din învăţămîntul superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional, inclusiv elevii din liceele profesionale, persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, conform anexei nr. 1;
cuantumurile burselor de merit pentru studenţii din învăţămîntul superior şi elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, conform anexei nr. 2.";
2)  punctul 11 se exclude;
3)  anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
"Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1009
din 1 septembrie 2006
Cuantumurile burselor de studii şi sociale pentru studenţii din învăţămîntul superior,
elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional, inclusiv elevilor
din liceele profesionale, persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar

Nr.d/o Categoriile de burse Cuantumul bursei lunare (lei)
în învăţămîntul superior în învaţămîntul mediu despecialitate (colegii)
1. Categoria I 365 285
2. Categoria a II-a 310 235
3. Categoria a III-a 285 210
4. Bursa socială 160 135

Note:
1.  Alocaţiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a II-a şi a III-a - 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile  bugetare, prevăzute în acest scop.
2. Cuantumul bursei de studii pentru studenţii/elevii din ultimul an de studii şi pentru studenţii/elevii de la specialităţile profilurilor pedagogic, agrar şi medical se majorează cu 20 la sută faţă de mărimea bursei prevăzute în prezenta anexă.
Cuantumul bursei de studii pentru studenţii/elevii din ultimul an de studii de la specialităţile profilurilor pedagogic, agrar şi medical se majorează cu 40 la sută faţă de mărimea bursei prevăzute în prezenta anexă.
3.  În instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop.
Pentru studenţii/elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
4.  Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total la studenţilor şi elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini. Bursa socială se acordă persoanelor care au promovat sesiunea de examinare.
Bursele de studii acordate în învăţămîntul secundar profesional

Categoria bursierilor Cuantumul bursei lunare (lei)
Elevii din grupele de meserii şi din grupele profesionale  ale şcolilor profesionale şi de meserii şi liceelor profesionale, cu excepţia elevilor din şcoala de meserii pentru surzi şi hipoacuzici, care sînt asiguraţi cu hrană 200

Bursele de studii acordate persoanelor care studiază în învăţămîntul
postuniversitar: doctoranzi, postdoctoranzi, medici rezidenţi, medici secundari clinici şi masteranzi

Categoria bursierilor Cuantumul bursei lunare (lei)
Doctoranzii din anul I de studii, înscrişi imediat după absolvirea facultăţii, şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani 600
Doctoranzii din anul II de studii, înscrişi imediat după absolvirea facultăţii, şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani 650
Doctoranzii din anul III de studii, nominalizaţi la poziţia întîi a prezentului tabel, persoanele care pînă la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei ani - pentru toţi anii de studii 750
Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat În mărimea unui salariului mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat
Medicii rezidenţi din anul I de studii 910
Medicii rezidenţi din anul al II-lea  şi al III-lea de studii 1010
Medicii rezidenţi din anul al IV-lea şi al V-lea de studii,  medicii  secundari clinici înscrişi la secundariat  imediat după  absolvirea facultăţii 1045
Medicii  secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic În mărimea salariului de funcţie primit pînă la înscrierea la secundariat
Masleranzii 485

Notă. În perioada vacanţei de vară elevii din învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate, studenţii din învăţămîntul superior şi masteranzii din învăţămîntul postuniversitar nu beneficiază de bursă.";
4) tabelul din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

Denumirea bursei Cuantumul bursei lunare (lei)
în invăţămîntul superior în invăţămîntul mediu de specialitate
Bursa Republicii 675  
Bursa  Preşedintelui Republicii Moldova 610 470
Bursa Guvernului 555  
Bursa "Gaudeamus "   405"