LPC751/2001
ID intern unic:  312642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 751
din  21.12.2001
pentru modificarea si completarea Codului vamal
al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000
Publicat : 31.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 161     art Nr : 1313     Promulgat : 27.12.2001
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.160-162, art.1201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după urmează:
1. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
"Articolul 46. Deţinătorii de depozite vamale
Deţinători de depozite vamale pot fi numai organele vamale şi alte structuri subordonate Departamentului Vamal."
2. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
"Articolul 47. Autorizaţia de activitate a depozitului vamal
(1) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a depozitului vamal este de trei ani.
(2)  Autorizaţia de activitate a depozitului vamal poate fi anulată, retrasă sau suspendată de către Departamentul Vamal, în conformitate cu legislaţia."
3. La articolul 49 alineatul (1), sintagma "licenţei de înfiinţare" se înlocuieşte cu sintagma "autorizaţiei de activitate".
4. La articolul 50, sintagma "licenţei de înfiinţare" şi cuvîntul "licenţa" se înlocuiesc cu sintagma "autorizaţiei de activitate" şi cuvîntul "autorizaţia".
5. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
"Articolul 51. Definiţie
Magazinul duty free este un regim vamal care constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală în locuri speciale, amplasate în aeroporturile şi în porturile internaţionale, pe bordurile navelor aeriene, la posturile vamale cu statut internaţional, cu excepţia posturilor vamale feroviare. Mărfurile se vînd în magazinele menţionate numai persoanelor care pleacă în străinătate şi au fost supuse controlului vamal, controlului actelor de identitate."
6. Articolul 52 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Mărfurile plasate sub regimul magazin duty free se comercializează contra valută străină, în magazinele duty free amplasate în punctele de trecere a frontierei vamale, precum şi la bordul navelor aeriene ce efectuează curse internaţionale, în exclusivitate pasagerilor care au  fost supuşi controlului vamal în conformitate cu art.51."
7. Articolul 53 va avea următorul cuprins:
"Articolul 53.   Autorizaţia de activitate a magazinului
  duty free
(1) Magazinul duty free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine autorizaţia eliberată  de Ministerul Economiei, cu acordul Departamentului Vamal, precum şi autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină.
(2) Termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate a magazinului duty free amplasat la frontiera vamală şi la bordul navei aeriene este de cinci ani.
(3) Autorizaţia de activitate poate fi anulată, retrasă sau suspendată de Ministerul Economiei în baza materialelor corespunzătoare privind încălcarea prevederilor prezentului cod, prezentate de către Departamentul Vamal, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
(4) Costul autorizaţiei de activitate constituie anual
27 mii de lei pentru fiecare magazin duty free şi 10 mii de lei pentru comercializarea mărfurilor la bordul navelor aeriene."
8. Articolul 54:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Se interzice deţinătorului  magazinului  duty free  comerţul mărfurilor cu ridicata şi mica ridicată, inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinului."
9. La articolul 55, sintagma "licenţei de înfiinţare" se înlocuieşte cu sintagma "autorizaţiei de activitate".
10. Articolul 56:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Magazinul duty free se lichidează în baza cererii deţinătorului acestuia, precum şi în cazurile dacă a expirat termenul de valabilitate al autorizaţiei de activitate sau autorizaţia a fost anulată în baza deciziei de radiere din Registrul de stat a întreprinderii (titularului autorizaţiei menţionate), dacă au fost depistate date neveridice în documentele în baza cărora a fost eliberată autorizaţia sau dacă, pe parcursul anului, deţinătorul magazinului menţionat a încălcat în mod repetat prevederile prezentului cod. La data intrării în vigoare a deciziei de lichidare a magazinului duty free, mărfurile aflate în magazin obţin statut de mărfuri depozitate provizoriu. Depozitarea provizorie se efectuează conform prezentului cod şi altor acte normative.";
la alineatele (2), (3) şi (4), cuvîntul "licenţei" se înlocuieşte cu cuvîntul "autorizaţiei".
11. La articolul 57 alineatul (2), cuvintele "Licenţa de înfiinţare a magazinului duty free diplomatic este eliberată de Ministerul Economiei şi  Reformelor" se înlocuiesc  cu  cuvintele "Autorizaţia de activitate a magazinului duty free diplomatic se eliberează  de Ministerul  Economiei".
12. La articolul 60, termenul "licenţă" se înlocuieşte cu termenul "autorizaţie".
13. Articolul 231 se completează cu punctul 21), cu următorul cuprins:
"21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinelor duty free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, precum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare."
14. La articolul 232 litera h), după cifra "20)," se introduce cifra "21),".
15. Articolul 324 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă Decretul nr.195 din 10 iunie 1994 privind organizarea magazinelor care comercializează mărfuri în regim "duty-free", precum şi a magazinelor de servire a corpului diplomatic în conformitate cu prezentul  cod."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 21 decembrie 2001.
Nr. 751-XV.