LPC314/2006
ID intern unic:  318524
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 314
din  02.11.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.412-XV din
9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială
Publicat : 24.11.2006 în Monitorul Oficial Nr. 181-183     art Nr : 822
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.8) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, noţiunea "date administrative" va avea următorul cuprins:
    "date administrative - informaţie obţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, de Banca Naţională a Moldovei şi de alte autorităţi publice, în scopul exercitării obligaţiilor administrative;"
    2. La articolul 9 alineatul (2):
    după litera d) se introduce o literă nouă, care devine litera e), cu următorul cuprins:
    "e) să publice instrumentarul statistic pe pagina web a organului central de statistică;"
    literele e)-g) devin literele f)-h).
    3. La articolul 11 alineatul (1) litera c), după cuvintele "informaţiei statistice" se introduce cuvîntul "oficiale".
    4. La articolul 21 alineatul (2), cuvintele "şi sindicatelor" se substituie prin cuvintele " , sindicatelor şi patronatelor".

   PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr.314-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.