LPC1528/2002
ID intern unic:  312108
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1528
din  12.12.2002
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197     art Nr : 1443
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.38-39, art.332), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) În cadrul procesului de restructurare a întreprinderilor insolvabile şi al procesului de insolvabilitate, funcţiile organelor de conducere ale societăţii le exercită organele abilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001."
    2. La articolul 44 alineatul (6), cuvintele "conform hotărîrii instanţei de judecată" se substituie prin cuvintele "conform hotărîrii Consiliului creditorilor".
    3. La articolul 52 alineatul (12) litera b), cifrele "(3)" şi "(4)" se substituie prin cifrele "(4)" şi "(5)".
    4. La articolul 53 alineatul (4), cifrele "(3)" şi "(4)" se substituie prin cifrele "(4)" şi "(5)".
    5. Articolul 68 alineatul (7) se completează în final cu textul: "Iar deciziile privind majorarea capitalului social, prevăzute la art.43 alin.(2), se adoptă de membrii consiliului în unanimitate."
    6. Articolul 93 alineatul (3) litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) organul abilitat, în cazul aplicării Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001."
    7. Articolul 97 se exclude.
    8. Articolele 98-102 devin articolele 97-101.
    Art.II. - Articolul 7 din Legea nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.77-78, art.639), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Cerinţele privind registrele ţinute de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, modul de ţinere a acestora, precum şi de eliberare a extraselor din ele, se stabilesc de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
    Art.III. - Articolul 11 din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    "Articolul 11. Convertirea datoriilor în acţiuni
    Convertirea în acţiuni a datoriilor societăţii pe acţiuni se efectuează în perioada de izolare şi postizolare, la decizia Consiliului creditorilor şi în baza cererii creditorilor, coordonate cu ministerele de ramură, în modul stabilit de Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                      EUGENIA OSTAPCIUC

    Chişinău, 12 decembrie 2002.
    Nr.1528-XV.