LPC1554/1998
ID intern unic:  311212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1554
din  25.02.1998
cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44     Data intrarii in vigoare : 21.05.1998
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art.I. - Codul civil, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.81; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1977, nr.5, art.32; 1984, nr.7, art.65; 1986, nr.6, art.49), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 94 se introduce articolul 94/1, cu următorul cuprins:
    "Articolul 94/1. Atribuţiile instituţiei
    Se consideră instituţie organizaţia înfiinţată de către proprietar pentru desfăşurarea funcţiilor de administrare, socio-culturale, de învăţămînt şi alte funcţii cu caracter necomercial şi finanţată integral sau parţial de acesta.
    Instituţia, referitor la bunurile atribuite ei, desfăşoară, în limitele stabilite de lege, în corespundere cu scopurile activităţii sale, cu sarcinile proprietarului şi cu destinaţia bunurilor, drepturile de posesie, folosinţă şi dispunere.
    Proprietarul bunurilor atribuite instituţiei este în drept să retragă bunurile excedente neutilizate sau folosite contrar destinaţiei şi să dispună de ele la latitudinea sa.
    Instituţia nu este în drept să alieneze sau să dispună în alt mod de bunurile atribuite ei, precum şi de bunurile procurate din contul mijloacelor defalcate ei conform devizului.
    În cazul în care, conform documentelor de constituire, instituţia are dreptul de a desfăşura activităţi care aduc venituri, veniturile obţinute în urma unor asemenea activităţi şi bunurile procurate din contul acestor venituri se transmit la dispoziţia instituţiei şi se socot la balanţă separată.
    Instituţia răspunde pentru obligaţiile sale cu mijloacele băneşti disponibile, îar în cazul insuficienţei lor, de obligaţiile instituţiei răspunde subvenţional proprietarul patrimoniului."
    2. Articolele 95, 98 şi 101 se exclud.
    3. La articolul 257, alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Donarea bunurilor de către un cetăţean unei persoane juridice se poate face cu condiţia utilizării acestor bunuri în anumite scopuri socialmente utile."
    4. După articolul 257 se introduce articolul 257/1, cu următorul cuprins:
    "Articolul 257/1. Donaţii filantropice
    Se consideră donaţie filantropică donarea de bunuri mobile şi imobile, bani şi hîrtii de valoare în scopuri socialmente utile în folosul cetăţenilor, instituţiilor curative, educative, de protecţie socială şi altor instituţii similare, instituţiilor de binefacere, ştiinţifice şi de învăţămînt, fundaţiilor, muzeelor, altor instituţii de cultură, organizaţiilor obşteşti şi religioase, precum şi în folosul statului şi al altor subiecţi ai dreptului civil.
    Pentru primirea unei donaţii filantropice nu e nevoie de autorizaţia sau acordul cuiva.
    Dăruind bunuri cu titlu filantropic cetăţeanului, donatorul trebuie să specifice, iar dăruindu-le altor persoane, poate să specifice destinaţia acestor bunuri.
    Dacă donaţia filantropică în folosul unui cetăţean a fost efectuată fără specificarea destinaţiei bunurilor donate cu titlu filantropic, acestea se consideră donaţii obişnuite. În celelalte cazuri, bunurile donate cu titlu filantropic sînt utilizate de către donatar în corespundere cu destinaţia acestor bunuri.
    Persoana juridică care primeşte donaţii filantropice cu destinaţie specială trebuie să ţină evidenţa deosebită a tuturor operaţiilor de folosire.
    Dacă, în virtutea schimbării circumstanţelor, bunurile donate cu titlu filantropic nu pot fi folosite conform destinaţiei specificate de donator, acestea pot fi folosite în alte scopuri numai cu acordul donatorului, iar în cazul decesului donatorului cetăţean sau în cazul lichidării donatorului persoană juridică - conform hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    Folosirea bunurilor donate cu titlu filantropic contrar destinaţiei specificate de donator sau schimbarea acestei destinaţii cu încălcarea prevederilor alin.6 al prezentului articol îi oferă dreptul donatorului, urmaşilor acestuia sau altui succesor de drepturi să ceară revocarea donaţiei filantropice."
    5. Articolul 258 va avea următorul cuprins:
    " Articolul 258. Forma contractului de donaţie
    Donaţia însoţită de înmînarea darului donatarului, de transmiterea lui simbolică (înmînarea cheilor etc.) ori de înmînarea titlurilor de drept poate fi efectuată oral, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.2 şi alin.3 ale prezentului articol.
    Contractul de donaţie a bunurilor mobile se încheie în formă simplă în scris în cazurile în care:
    1) donatorul este o persoană juridică şi preţul obiectului contractului depăşeşte valoarea rezonabilă a unui dar obişnuit;
    2) donatorul este persoană fizică, iar donatarul - persoană juridică;
    3) bunurile urmează a fi înregistrate în mod special;
    4) contractul conţine promisiunea de donaţie în viitor.
    Contractul de donaţie a bunurilor imobile se autentifică pe cale notarială şi, în cazurile prevăzute de lege, se înregistrează în Cadastrul bunurilor imobile."
    Art.II. - Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82; Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1982, nr.5, art.46; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.81-82, art.763), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 409 - 411 se exclud.
    2. Articolul 416 se completează cu un nou alineat, care devine alineatul 4, cu următorul cuprins:
    "La examinarea cazurilor cu privire la falimentul debitorilor, cerinţele creditorilor se satisfac în ordinea stabilită de legislaţia cu privire la faliment."
    3. La articolul 417 alineatul 1, textul "pretenţiile muncitorilor şi ale slujbaşilor, ce decurg din raporturile juridice de muncă;
    pretenţiile membrilor de colhoz, legate de munca lor în colhoz;" se înlocuieşte cu textul "pretenţiile care decurg din raporturile de muncă;", iar textul "pretenţiile cu privire la plata onorarului, ce li se cuvine autorilor pentru folosirea operei, pentru descoperire, invenţie, referitor la care s-a eliberat un certificat de autor, pentru o propunere de raţionalizare şi mostră industrială, referitor la care s-a eliberat un certificat;" se înlocuieşte cu textul "pretenţiile referitoare la plata onorariului în baza contractului de autor;".
    4. Articolul 423 se exclude.
    Art.III. - Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.92; 1998, nr.14-15, art.69), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 155/4 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 155/4. Falimentul intenţionat şi fictiv
    Acţiunile unei persoane cu funcţii de răspundere şi/sau ale proprietarului debitorului (cetăţeanului) constînd în crearea ori exagerarea premeditată a insolvabilităţii debitorului, cauzarea unor daune acestuia în interesele proprii sau în interesele altor persoane, gestionarea intenţionat incompetentă a afacerilor (falimentul intenţionat), declararea intenţionat falsă de către debitor a insolvabilităţii sale cu scopul de a induce în eroare creditorii pentru a obţine de la aceştia amînarea şi/sau eşalonarea plăţilor cuvenite creditorilor sau reducerea la datorii (falimentul fictiv), precum şi acţiunile nelegitime întreprinse prevăzînd insolvabilitatea debitorului sau după deschiderea procedurii concursuale, prin care creditorului (creditorilor) i-au fost cauzate prejudicii în proporţii mari, manifestate prin:
    1) tăinuirea unei părţi din bunurile debitorului sau din obligaţiile acestuia;
    2) tăinuirea, nimicirea, falsificarea oricărui act de evidenţă privind activitatea economică a debitorului;
    3) neoperarea înscrisurilor necesare în documentele contabile;
    4) nimicirea, vînzarea sau gajarea unei părţi din bunurile debitorului, luate în credit şi neachitate, -
    se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la trei ani fie cu muncă corecţională pe un termen de pînă la doi ani, fie cu amendă de la şaptezeci şi cinci pînă la două sute de salarii minime.
    Aceleaşi acţiuni comise de un grup de persoane, în urma unei înţelegeri prealabile, sau care i-au cauzat daune în proporţii deosebit de mari creditorului (creditorilor) -
    se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la doi la cinci ani."
    2. După articolul 155/6 se introduce articolul 155/7, cu următorul cuprins:
    "Articolul 155/7. Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment
    Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment, manifestată prin:
    1) tăinuirea de administratorul procedurii concursuale (administratorul arbitral) a informaţiei vizînd cui, cînd şi sub ce formă a fost transmisă o parte din bunurile debitorului;
    2) neprezentarea, la cererea administratorului procedurii concursuale (administratorului arbitral), a bunurilor aflate la debitor în folosinţă sau la păstrare;
    3) neprezentarea, la cererea administratorului procedurii concursuale (administratorului arbitral), a documentelor contabile;
    4) tăinuirea de administratorul procedurii concursuale (administratorul arbitral) a tranzacţiilor efectuate de către persoana cu funcţii de răspundere şi/sau de către proprietarul debitorului cu unul dintre creditori (cu unii creditori) sau cu o altă persoană după deschiderea procedurii falimentare, dacă tranzacţiile în cauză oferă unor creditori drepturi preferenţiale faţă de alţi creditori la satisfacerea cerinţelor, care a fost admisă după aplicarea sancţiunilor administrative sau care a condus la cauzarea daunelor în proporţii mari,- se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de pînă la un an fie cu muncă corecţională pe acelaşi termen, fie cu amendă de la saptezeci şi cinci pînă la două sute de salarii minime."
    Art.IV. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), se completează cu articolul 162/10, cu următorul cuprins:
    "Articolul 162/10. Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment
    Încălcarea legislaţiei cu privire la faliment, manifestată prin:
    1) tăinuirea de administratorul procedurii concursuale (administratorul arbitral) a informaţiilor vizînd cui, cînd şi sub ce formă a fost transmisă o parte din averea debitorului;
    2) neprezentarea, la cererea administratorului procedurii concursuale (administratorului arbitral), a bunurilor aflate la debitor în folosinţă sau la păstrare;
    3) neprezentarea, la cererea administratorului procedurii concursuale (administratorului arbitral), a documentelor contabile;
    4) tăinuirea de administratorul procedurii concursuale (administratorul arbitral) a tranzacţiilor efectuate de către persoana cu funcţii de răspundere şi/sau de către proprietarul debitorului cu unul dintre creditori (cu unii creditori) sau cu o altă persoană după deschiderea procedurii falimentare, dacă tranzacţiile în cauză oferă unor creditori drepturi preferenţiale faţă de alţi creditori la satisfacerea cerinţelor, - atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de salarii minime."
    Art.V. - Punctul 5 din Hotărîrea Parlamentului nr.629-XII din 5 iulie 1991 cu privire la întovărăşirile pomicole se abrogă.
    Art.VI. - Din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), articolul 70 se exclude.
    Art.VII. - Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după noţiunea "credit", se introduce noţiunea "insolvabilitate", cu următorul cuprins:
"insolvabilitate - starea economico-financiară a debitorului, caracterizată prin incapacitatea lui de a-şi achita datoriile faţă de creditori la scadenţă şi în volumul stabilit, indiferent de cauzele, timpul şi locul provenienţei lor;".
    2. La articolul 39 alineatul (1) litera a), fraza a doua se exclude.
    3. La articolul 51 alineatele (3) şi (4), cuvintele "cu insolvabilitatea sau" se exclud.
    Art.VIII. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 25 februarie 1998.
    Nr. 1554-XIII.