LPM833/2002
ID intern unic:  312675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 833
din  07.02.2002
pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului
administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000
Publicat : 14.03.2002 în Monitorul Oficial Nr. 36-38     art Nr : 218

    MODIFICAT
    HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02 art.30

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din  10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, litera d) se completează în final cu textul ", inclusiv actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare şi de destituire din funcţie a militarilor şi persoanelor cu statut militar".
[Pct.1 sintagma ", inclusiv...militar" declarat neconst. prin HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02, art.30]
2. Articolul 13 se completează cu alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
"(8) Actele administrative sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale îşi pierd puterea juridică la data rămînerii definitive a hotărîrii instanţei de contencios administrativ şi nu pot fi aplicate pe viitor.
(9) Consecinţele juridice ale actului administrativ  cu caracter normativ declarat ilegal sînt înlăturate de către organul de autoritate care l-a adoptat sau l-a emis."
3. Articolul 14:
la alineatul (1), textul "6 luni de la data luării la cunoştinţă a actului" se substituie prin textul "30 de zile de la data comunicării actului";
la alineatul (3), textul "6 luni" se substituie prin textul "30 de zile".
4. La articolul 16 alineatul (3), textul "reclamantul este scutit de plata taxei de stat" se substituie prin textul "reclamantul persoană fizică achită taxa de stat în mărimea unui salariu minim, iar reclamantul persoană juridică -  în mărime de 20 de salarii minime".
5. La articolul 24, alineatul (2) se completează în final cu textul ", iar în cazul în care este imposibil de a judeca cauza în lipsa reclamantului, instanţa de contencios administrativ va scoate cererea de pe rol în condiţiile Codului de  procedură civilă".
6. Articolul 25:
la alineatul (3), cuvintele "pagubelor  materiale şi morale" se substituie prin cuvintele "pagubei materiale";
alineatul (4) se exclude.
[Pct.6 declarat neconstituţional prin HCC46 din 21.11.02, MO170/13.12.02, art.30]
7. La articolul 28 alineatul (1), textul "se publică în aceeaşi sursă. În hotărîre poate fi indicată şi o altă publicaţie în care aceasta urmează a fi tipărită." se substituie prin textul ", precum şi hotărîrea irevocabilă asupra excepţiei de ilegalitate se publică în aceeaşi sursă. În hotărîri poate fi indicată şi o altă publicaţie în care acestea urmează a fi tipărite."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                               Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 februarie 2002.
Nr. 833-XV.