HGA1363/2001
ID intern unic:  294330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1363
din  07.12.2001
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului
Republicii Moldova nr. 360 din 18 aprilie 1997
Publicat : 20.12.2001 în Monitorul Oficial Nr. 155-157     art Nr : 1424

   
Abrogată prin HG882 din 24.11.11, MO206-215/02.12.11 art.965
   
    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 18 aprilie 1997 "Despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor" (Monitorul Oficial, 1997, nr. 31-32, art.366) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Punctul 6 se exclude.
2. Se completează cu trei puncte noi avînd următorul cuprins:
"6. În scopul soluţionării chestiunilor privind amplasamentele obiectivelor şi amenajărilor în teritorii şi localităţi, se recomandă consiliilor judeţene, Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia şi consiliului municipal Chişinău să constituie sub autoritatea sa consilii urbanistice locale, apte să efectueze asigurarea tehnică de specialitate a persoanelor fizice şi juridice implicate în activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
7. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:
va modifica şi completa Regulamentul-model privind consiliul urbanistic local şi Regulamentul privind Consiliul urbanistic republican cu atribuţii şi responsabilităţi respective pentru asigurarea tehnică a beneficiarilor implicaţi în activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism din ţară;
va efectua controlul asupra constituirii şi activităţii consiliilor urbanistice locale, incluzînd în componenţa lor  specialişti autorizaţi şi de profil necesar;
va organiza seminare, consultaţii pentru specialiştii - membri ai consiliilor urbanistice locale privitor la acordarea asistenţei tehnice beneficiarilor.
8. Prefecturile judeţelor vor controla respectarea legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului cu modificările şi completările în cauză în procesul de realizare a planurilor urbanistice generale ale localităţilor, planurilor de amenajare a teritoriului şi de efectuare a activităţilor urbanistice de către persoanele fizice şi juridice din ţară."
3. Punctul 7 devine punctul 9.
4. Se aprobă, conform anexei, Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor, aprobat prin hotărîrea sus-numită.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                           Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Ministrul ecologiei,
construcţiilor şi dezvoltării
teritoriului                                                             Gheorghe Duca

Chişinău, 7 decembrie 2001.
Nr. 1363.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1363
din 7 decembrie 2001
Modificările şi completările ce se operează
în Regulamentul privind certificatul de urbanism şi
autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor
Regulamentul privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor se modifică şi se completează după cum urmează:
1) în textul Regulamentului sintagmele "Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale", "Comitetul executiv raional" şi cuvîntul "raion" se substituie, respectiv,  prin sintagmele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", "Consiliul judeţean" şi "judeţ";
2) în punctele 2, 13 şi 29 sintagma "institutele teritoriale de proiectare "Urbanproiect" şi "Industrialproiect" se substituie prin sintagmele "Institutul Naţional de Cercetare şi Proiectare în Domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii "Urbanproiect" şi Institutul de Proiectare "Chişinăuproiect" (în limitele municipiului Chişinău)";
3) punctul 3:
după cuvintele "în temeiul şi cu respectarea" se introduc cuvintele "documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului," şi în continuare după text;
se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
"Fără documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului se pot autoriza:
a) lucrări de reparaţii curente, restaurare, conservare a clădirilor de orice tip, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol, volumetriei acestora şi a soluţiei cromatice;
b) lucrări de reparare, modernizare şi reabilitare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare şi altele asemenea, fără modificarea traseelor şi a funcţionalităţii acestora;
c) lucrări de reparare a împrejmuirilor, mobilierului urban, amenajărilor de spaţii verzi;
d) lucrări de cercetări şi prospecţiuni ale terenurilor - foraje şi excavări - necesare studiilor geotehnice.";
4) punctul 4:
lit.a) va avea următorul cuprins:
"a) lucrări de construire, consolidare, reconstruire, modificare, extindere, schimbare de destinaţie ori alte intervenţii care afectează siguranţa construcţiilor, de reparare a clădirilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la punctul 5 lit.f);"
la lit.b), după cuvîntul "construire", se introduc cuvintele "reconstruire, extindere, consolidare";
lit.c) va avea următorul cuprins:
"c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparaţii capitale, modernizare şi reabilitare a căilor de comunicaţie, dotărilor tehnico-edilitare subterane şi supraterane, realizarea de noi capacităţi energetice de producţie, transport,  distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, reabilitarea şi retehnologizarea celor existente, de creare a împrejmuirilor şi mobilierului urban, de amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, pieţelor şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;";
lit.e) va avea următorul cuprins:
"e) lucrări, amenajări şi construcţii provizorii de şantier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;";
la lit.g) punctul şi virgula se substituie prin virgulă, după care urmează fraza "precum şi anexele gospodăreşti ale exploatărilor agricole situate în extravilan";
5) punctul 5:
la lit.a), după cuvîntul "reparaţii", se introduce cuvîntul "împrejmuiri" şi în continuare după text;
se introduc lit.g), h), i), î), j) şi un alineat nou, care vor avea următorul cuprins:
"g) reparaţii şi înlocuirea pardoselelor;
h) reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exterioare  (tencuieli, placaje etc.) la trotuare, la ziduri de sprijin şi la scări de acces, fără modificarea elementelor constructive;
i) lucrări de întreţinere, reparaţii curente şi periodice ale infrastructurii căilor de comunicaţie, care se execută în extravilanul şi intavilanul localităţilor, cu menţinerea aceloraşi funcţiuni, suprafaţă şi volumetrie, în zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurilor de transport şi a instalaţiilor aferente acestora;
î) lucrări de investigare, cercetare şi expertizare a construcţiilor prevăzute la punctul 4 b), cu avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului;
j) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice de pînă la 5 metri adîncime, pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere.
Dacă lucrările prevăzute, cu excepţia celor specificate la lit.j), se execută la construcţiile menţionate la punctul 4 b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.";
6) punctul 6 va avea următorul cuprins:
"6. Autorizaţiile de construire se eliberează de consiliile judeţene, Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia, primăriile municipiilor (oraşelor) şi comunelor  după cum urmează:
a) consiliile judeţene, Comitetul executiv al U.T.A. Găgăuzia, Consiliul municipal Chişinău   - pentru investiţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, fondurile extrabugetare, din credite externe garantate de Guvern, din surse proprii ale întreprinderilor cu capital de stat şi pentru investiţiile publice finanţate din bugetul consiliului respectiv, precum şi pentru construcţiile din extravilan;
b) primăriile municipiilor (oraşelor) - pentru investiţiile publice finanţate din bugetul municipiului (oraşului), precum şi pentru construcţiile şi lucrările de orice tip din intravilanul localităţii, cu excepţia lucrărilor prevăzute la lit.a) şi b);
c) primăriile comunelor - pentru investiţiile publice finanţate din bugetul local pentru locaşurile de cult, construcţiile pentru industrie, comerţ, prestări de servicii social-culturale, cu excepţia investiţiilor prevăzute la lit. a) şi b), casele de locuit proprietate privată, precum şi casele de vacanţă, situate în intravilan;
anexele exploatărilor agricole situate în extravilan.";
7) după punctul 6 se introduce punctul 6.1. cu următorul cuprins:
"6.1 Prin decizii ale consiliilor judeţene, Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia şi Consiliului municipal Chişinău, soluţionarea chestiunilor privind amplasamentele obiectivelor şi amenajărilor în teritorii şi localităţi se va pune în seama consiliilor urbanistice locale constituite pe lîngă aceste autorităţi.
Amplasamentele obiectivelor şi amenajărilor de valoare naţională se vor examina în mod obligatoriu de către Consiliul republican pentru arhitectură, urbanism şi dezvoltarea teritoriului de pe lîngă Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.";
8) punctele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
"7. Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - parţială sau totală - a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi a oricăror amenajări se face numai în baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute, în prealabil sau concomitent cu certificatul de urbanism, de la autorităţile prevăzute la punctul 6.
Autorizaţiile de desfiinţare se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora.
Copia autorizaţiei de desfiinţare se transmite de către emitent la oficiile cadastrale teritoriale.
8. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţie în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de zonă protejată, prevăzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda după cum urmează:
a) pentru lucrările prevăzute la punctul 4 lit.b) solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, potrivit competenţelor departamentului respectiv;
b) pentru lucrările prevăzute la punctul 4 lit.a), c), d), e), f) şi g), care se execută în ansamblurile de arhitectură, rezervaţiile de arhitectură şi urbanism, în  siturile istorice, parcuri şi grădini monumente istorice, incluse în listele aprobate conform legii, precum şi în cazul lucrărilor de orice natură, executate în zonele de protecţie ale monumentelor, solicitantul va obţine avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, potrivit competenţelor departamentului respectiv, dacă pentru aceste zone nu există regulamente urbanistice aprobate potrivit legii sau dacă solicitarea nu corespunde prevederilor acestora;
c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranţă şi protecţie ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum şi în alte arii protejate, solicitantul va obţine acordul Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului;
d) în zonele de siguranţă şi protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului, şi/sau de urbanism se va obţine autorizaţia Administraţiei de Stat a Drumurilor;  
e) în zonele supuse riscurilor tehnogene se va obţine avizul Ministerului Industriei sau al organelor abilitate de acesta şi al Departamentului Standardizare şi Metrologie;
f) în zonele în care s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul instituţiilor competente.
Pentru autorizarea executării lucrărilor prevăzute la punctul 4 b) privind intervenţiile asupra construcţiilor monumente istorice, pe lîngă avizele de specialitate ale Ministerului Culturii, solicitantul are obligaţia de a obţine şi avizele privind corespunderea calităţii lucrărilor executate cu revendicările prevăzute de legislaţie.
Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, în care se află monumente istorice clasificate conform legii, se face de către Comisia pentru monumente şi zonele protejate, formată de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerul Culturii.";
9) la punctul 10 alineatul întîi, după cuvintele "calculează taxa pentru", se introduc cuvintele "elaborarea şi", în continuare după text;
10) punctul 12 va avea următorul cuprins:
"12. Documentaţia pentru eliberarea certificatului de urbanism se elaborează în baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către birourile de proiectare şi prospecţiuni (întreprinderi municipale), firme şi instituţii de proiectare, autorizate în modul stabilit, prin contract încheiat cu solicitantul.
În lipsa documentaţiilor de urbanism documentaţia pentru eliberarea certificatului de urbanism se va coordona cu I.N.C.P. "Urbanproiect" şi Institutul de Proiectare "Chişinăuproiect" în limitele mun. Chişinău.";
11)  punctul 16:
la alineatul întîi sintagma "organele administraţiei publice locale" se substituie prin sintagma "autorităţile prevăzute la punctul 6" şi în continuare după text;
se introduce alineatul doi cu următorul cuprins:
"Certificatul de urbanism se semnează de preşedintele consiliului judeţean, preşedintele Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind, în mod solidar, tuturor semnatarilor. Delegarea competenţelor de semnare este posibilă în condiţiile legii. Lipsa unei semnături atrage după sine nulitatea actului.";
alineatul doi devine alineatul trei;
12) la punctele 22, 23 şi 33 cuvintele "comisiei locale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului" se substituie prin cuvintele "consiliului urbanistic local";
13) la punctul 22 se introduce o literă nouă  i) cu următorul cuprins:
"i) avizul organului abilitat în domeniul securităţii industriale pentru construcţii cu risc tehnogen.";
14) punctul 25:
la finele alineatului patru punctul şi virgula se exclude, după care urmează fraza: "Proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţie (P.A.C.) expertiza tehnică, după caz, proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (POE), după caz; avizele necesare stabilite prin certificatul de urbanism";
după alineatul patru se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
"Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii privind corespunderea documentelor prezentate de beneficiar pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare cu prevederile legislaţiei în vigoare (anexa nr.13) pentru obiectele care cad sub incidenţa prevederilor Legii privind calitatea în construcţii.";
15) la punctul 27 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins:
"În cazul în care în structura documentaţiei de proiect nu este elaborat costul de deviz al construcţiei evaluat la preţuri curente, costul construcţiei se determină conform Culegerii indicilor comasaţi ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzacţiilor gen cumpărare, vînzare, schimb, donaţie, gaj, moştenire (aprobată de Ministerul Finanţelor, 15 iunie 1997), în vigoare la momentul solicitării de către beneficiarul individual al autorizaţiei de construire (Monitorul Oficial, 1997, nr.43-44, art.68).";
16) la punctul 28 alineatul şase, după cuvintele "certificatul de urbanism", punctul şi virgula se substituie prin virgulă, după care urmează fraza: "inclusiv avizul favorabil (anexa nr.13) al Inspecţiei de Stat în Construcţii pentru obiectele care cad sub incidenţa prevederilor Legii privind calitatea în construcţii.";
17) punctul 29 va avea următorul cuprins:
"29. Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează în baza unui set de documente cu genericul "Documentaţia de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare", constituită din documentaţia enumerată la punctul 25.  Această documentaţie se elaborează de birourile de proiectare şi prospecţiuni (întreprinderi municipale), firme şi instituţii de proiectare prin contract cu solicitantul.";
18) după punctul 29 se introduce punctul 29.1. cu următorul cuprins:
"29.1. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru expus în anexa nr.11 la prezentul Regulament şi este extras din proiectul tehnic (P.Tn.), elaborat în conformitate cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor şi acordurilor solicitate prin acesta şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică potrivit legii.
Executarea lucrărilor de construcţie se face numai în baza proiectului tehnic de lucru, întocmit conform prevederilor legale, iar proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii constituie o mărturie a autorizării lucrărilor şi se păstrează la emitent.";
19) punctul 31 se finalizează după virgulă cu fraza "cu evidenţierea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentaţiei, fără restituirea taxei.";
20) la punctul 33 se introduce alineatul opt cu următorul cuprins:
"reglementările tehnice privind securitatea industrială;";
21) la punctul 40 se introduce un nou alineat doi cu următorul cuprins:
"Pentru finalizarea lucrărilor autorizate prelungirea valabilităţii autorizaţiilor emise poate fi reacordată în tranşe de maximum 12 luni pentru lucrările prevăzute la punctul 4 lit.b) cu avizul Ministerului Culturii, pentru locaşurile noi de cult, precum şi pentru lucrări finanţate de la bugetul de stat sau din fonduri special constituite prin lege.";
alineatul doi devine alineatul trei;
22) la punctul 42, după alineatul întîi, se introduce un nou alineat doi cu următorul cuprins:
"Autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează după cum urmează de:
a) preşedintele sau secretarul Consiliului judeţean sau Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia, arhitectul-şef al acestora, şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii judeţene - pentru investiţiile specificate la pct.6 a);
b) primarul, secretarul, arhitectul-şef al municipiului (oraşului) şi şeful  Inspecţiei de Stat în Construcţii municipale (judeţene) - pentru investiţiile specificate la pct.6 b);  
c) primarul, secretarul, persoana cu funcţii de răspundere în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului comunei şi şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii judeţene - pentru investiţiile specificate la pct.6 c).
Responsabilitatea pentru eliberarea autorizaţiei o poartă, în mod solidar, toţi semnatarii. Delegarea competenţelor de semnare este posibilă în condiţiile legii. Lipsa unei semnături atrage după sine nulitatea actului.";
23) la punctul 45, după alineatul trei, se introduce un alineat nou patru cu următorul cuprins:
"În caz contrar, dacă se constată faptul începerii lucrărilor fără înştiinţare:
beneficiarului i se aplică penalitatea respectivă;
în termenul de valabilitate a autorizaţiei data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de eliberare a autorizaţiei;
după expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei lucrarea se consideră ca fiind executată fără autorizaţie.";
alineatul patru devine alineatul cinci;
24) la anexa nr.5 "Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare":
după alineatul "Verificarea proiectului conform prevederilor legale a fost efectuată de:" se introduc trei alineate noi cu următorul cuprins:
"antreprenorul obiectului (denumirea, nr. licenţei şi data eliberării, adresa poştală, numele şi prenumele conducătorului, tel.);
dirigintele de şantier (numele şi prenumele, nr. certificatului de atestare, data atestării);
responsabilul tehnic (numele şi prenumele, nr. certificatului de atestare, data atestării).";
la compartimentul "Anexez la prezenta cerere:", după punctul "4. Avize şi studii", se introduce punctul "5. Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii.";
25) la anexele nr.6 şi nr.7 "Autorizaţie de construire/desfiinţare" pag.2, după adresa proiectantului, se introduc următoarele alineate:
"antreprenorul obiectului (denumirea, nr. licenţei şi data eliberării, adresa poştală, numele şi prenumele conducătorului, tel.);
dirigintele de şantier (numele şi prenumele, nr. certificatului de atestare, data atestării);
responsabilul tehnic (numele şi prenumele, nr. certificatului de atestare, data atestării)."
După semnătura preşedintelui (primarului) se introduc cuvintele: "Înregistrată la Inspecţia de Stat în Construcţii, nr. data.";
26) la punctul 3.2.6 din anexa nr.11 sintagma "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor" se substituie prin sintagma "Administraţia de Stat a Drumurilor.";
27) anexa nr.12:
a) la compartimentul "A":
în alineatul întîi, după cuvintele "taxe fixe", se introduce cuvîntul "calculate", cuvîntul "astfel: " se exclude;
din alineatul doi cuvintele "taxa pentru certificatele de urbanism se compune din taxe pentru elaborarea şi eliberarea lor şi se calculează" se exclud;
din punctul 1) alineatul întîi se exclude, iar în alineatul doi cifra "5" se substituie prin cifra "10";
b) la compartimentul "B":
în alineatul întîi, după cuvintele "calculate în funcţie de", se introduc cuvintele "destinaţia şi", în continuare după text;
în punctul 1), după cuvîntul "desfiinţării", se introduc cuvintele "construcţiilor şi amenajărilor", iar alineatele doi, trei şi patru vor avea următorul cuprins:
"1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor sau a construcţiei obiectivelor pentru toate tipurile de construcţii, precum şi a caselor de locuit cu două sau mai multe niveluri şi suprafaţa utilă mai mare de 100 mp;
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor sau a construcţiei blocurilor locative, inclusiv instalaţiilor aferente acestora;
0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor sau construcţiei locuinţelor proprietate privată cu un nivel, inclusiv instalaţiilor aferente acestora.";
c) din compartimentul "Note" punctul 4 se exclude, din punctul 6 se exclud cuvintele "elaborarea şi", iar după cuvîntul "desfiinţării" se introduc cuvintele "construcţiilor şi amenajărilor.";
28) se completează cu anexa nr.13 avînd următorul cuprins:
"Anexa nr.13
la Regulamentul privind certificatul
de urbanism şi autorizarea
construirii sau desfiinţării
construcţiilor şi amenajărilor
Inspecţia de Stat în Construcţii a Republicii Moldova
______________________
"_____"______________2001
A V I Z nr._______
privind corespunderea documentelor prezentate pentru obţinerea
autorizaţiei de construire sau desfiinţare prevederilor legislative
1.Caracteristica obiectului proiectat  ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
nr.proiectului__________________________________________________________
2. Date privind:
Beneficiarul___________________________________________________________
                                        (numele şi prenumele, adresa poştală, tel.)
____________________________________________________________________
Proiectantul___________________________________________________________
                                 (numele şi prenumele, nr. licenţei şi data eliberării, tel.)
____________________________________________________________________
Verificatorul de proiect___________________________________________________
                                                      (numele şi prenumele, nr.certificatului de atestare, tel.)
Expertul tehnic ________________________________________________________
                                            (numele şi prenumele, nr.certificatului de atestare, tel.)
Dirigintele de şantier_____________________________________________________
                                                  (numele şi prenumele, nr.certificatului de atestare, tel.)
Responsabilul tehnic_____________________________________________________
                                               (numele şi prenumele, nr.certificatului de atestare, tel.)
3. Obiecţii:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.Concluzii:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Notă: Beneficiarul va înregistra autorizaţia de construire/desfiinţare la Inspecţia de Stat în Construcţii judeţeană/municipală şi va anunţa data începerii lucrărilor conform punctului 45 al prezentului Regulament.
Şeful Inspecţiei judeţene (municipale)                            _______________________
    L.Ş.                                                                                             (semnătura)