LPC130/2006
ID intern unic:  316431
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 130
din  25.05.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243-XV
din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a
riscurilor de producţie în agricultură
Publicat : 23.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 95-97     art Nr : 422
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 704) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 8:
alineatele (2) şi (3) se exclud;
alineatul (4) devine alineatul (2).
2. La articolul 9 alineatul (3), cuvintele "mai mult de 10%" se înlocuiesc cu cuvintele "mai mult de 15%".
3. Articolul 10:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Prima de asigurare se plăteşte după coordonarea şi semnarea de către părţi a contractului de asigurare, însă nu mai tîrziu de termenul prevăzut la alin. (3), cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (4)."
la alineatul (3) litera a), cuvintele "şi a plantaţiilor multianuale" se exclud, iar cuvintele "1 noiembrie" se înlocuiesc cu cuvintele "1 decembrie";
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Achitarea integrală a primei de asigurare sau a primei ei rate la asigurarea plantaţiilor multianuale şi a recoltei acestora sau a animalelor nu este limitată în timp."
4. La articolul 11, alineatele (7) şi (8) se exclud.
5. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Asigurătorul, în termen de 10 zile de la data semnării actului de constatare a pagubelor, efectuează calculul şi plăteşte asiguratului despăgubiri de asigurare."
6. La articolul 22 alineatul (2), după cuvintele "de toamnă" se introduc cuvintele "şi de primăvară", iar cuvintele "recolta plantaţiilor multianuale (vii şi livezi), cartofi" se înlocuiesc cu cuvintele "cartofi, rapiţă, soia, plantaţii multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, plantaţii de levănţică, de trandafir şi de şerlai), precum şi pentru recolta de struguri şi fructe".
7. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
"(2) Cuantumul subvenţiei primelor de asigurare constituie:
a) 60% din valoarea acestora - pentru asigurarea plantaţiilor multianuale, sfeclei de zahăr şi legumelor;
b) 50% din valoarea acestora - pentru asigurarea celorlalte culturi şi a animalelor.
(3) La încheierea contractului cu organizaţiile de asigurare, producătorii agricoli prezintă o adeverinţă de la primărie, prin care se confirmă faptul existenţei bunului asigurat, şi achită:
a) 40% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract - pentru asigurarea plantaţiilor multianuale, sfeclei de zahăr şi legumelor;
b) 50% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract - pentru asigurarea celorlalte culturi şi a animalelor pentru care se subvenţionează primele de asigurare."
8. Articolul 25 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) În anul 2006, cuantumul subvenţiei primelor de asigurare constituie 80% din suma asigurată pentru culturile agricole şi animale. La încheierea contractelor cu organizaţiile de asigurare, producătorii agricoli vor achita 20% din valoarea primelor de asigurare stabilite în contract. Plata primelor de asigurare pentru recolta culturilor de primăvară în anul 2006 se efectuează pînă la 1 iulie."
Art. II. Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

Chişinău, 25 mai 2006.
Nr. 130-XVI.