LPC324/2005
ID intern unic:  314912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 324
din  15.12.2005
pentru modificarea şi completarea articolului 7 din
Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea
şi intrarea în Republica Moldova şi a Codului cu privire la
contravenţiile administrative
Publicat : 06.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 8     Data intrarii in vigoare : 06.03.2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 7 din Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Evidenţa cetăţenilor străini şi a apatrizilor care intră în Republica Moldova se efectuează la momentul trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, prin introducerea informaţiei din actele de identitate în Registrul de stat al populaţiei."
articolul se completează cu două alineate noi, care devin alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) Temei pentru şederea legală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de pînă la 90 de zile pe parcursul a 6 luni, serveşte prezenţa în actele de identitate naţionale a menţiunilor corespunzătoare, aplicate de Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova, cu privire la trecerea frontierei de stat, confirmate prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de peste 90 de zile se pot stabili cu traiul, temporar sau permanent, numai după obţinerea adeverinţelor de imigrant sau a confirmărilor de repatriere, eliberate de către organele competente, în baza cărora se perfectează permisele de şedere sau buletinele de identitate pentru apatrizi."
alineatele (2)-(4) devin alineatele (4)-(6);
la alineatul (6), textul "se scutesc de înregistrare la birourile teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei ale Departamentului Tehnologii Informaţionale, fără a dobîndi dreptul de a se stabili cu traiul temporar sau permanent pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi" se exclude.
Art.II. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1911:
alineatul 1 se exclude;
alineatele 2 şi 3 devin alineatele 1 şi 2.
2. La articolul 192, cuvintele "sau reînregistrare,", în toate cele 3 cazuri, se exclud.
Art.III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                        Marian LUPU

Chişinău, 15 decembrie 2005.
Nr.324-XVI.