LPC101/2007
ID intern unic:  323960
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 101
din  20.04.2007
privind modificarea Codului funciar
Publicat : 18.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 307     Promulgat : 10.05.2007
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
"Articolul 15. Atribuirea terenurilor pentru alte necesităţi
        decît cele agricole sau silvice
Întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor de stat şi municipale li se atribuie în folosinţă terenuri proprietate publică a statului, respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru desfăşurarea activităţii lor.    
Pentru construcţia obiectivelor industriale, comunale, de locuinţe, căilor ferate şi autostrăzilor, liniilor de transport electric, conductelor magistrale, precum şi pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice, se atribuie terenuri cu bonitate scăzută, precum şi terenuri neîmpădurite.
Procedura de atribuire a terenurilor pentru alte necesităţi decît cele agricole sau silvice se stabileşte printr-un regulament cu privire la modul de atribuire şi de modificare a destinaţiei terenurilor, aprobat de Guvern."
2. Articolul 16 se exclude.  
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI       Marian LUPU
Nr. 101-XVI. Chişinău, 20 aprilie 2007.