HGA692/1997
ID intern unic:  293514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 692
din  24.07.1997
cu privire la modul de arendare a bunurilor publice
şi cuantumul arendei
Publicat : 28.08.1997 în Monitorul Oficial Nr. 56     art Nr : 606
    Notă: Se declară neconstituţională Hotărîrea Guvernului nr. 692 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.6 din 05.02.98

    În scopul reglementării modului de arendare a bunurilor publice şi determinării cuantumului arendei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de arendare a bunurilor publice şi cuantumul arendei (se anexează).
    2. Se stabileşte că întreprinderile de stat, instituţiile bugetare, toate societăţile economice cu cotă preponderent publică, ce au transmis anterior bunuri în arendă, în termen de două luni vor recalcula cuantumul arendei conform prevederilor prezentului Regulament şi vor opera modificările respective în contractele de arendă.
    Organelor administraţiei publice locale, la calcularea cuantumului arendei proprietăţii municipale, li se recomandă să aplice prevederile prezentului Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    3. Se stabileşte în baza art.33 al Legii cu privire la proprietate că toate contractele de arendă a proprietăţii de stat, a bunurilor societăţilor economice cu capital majoritar de stat, precum şi toate modificările acestorcontracte vor fi înregistrate la Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (agenţiile lui teritoriale). Contractele de arendă a proprietăţii municipale şi modificările lor vor fi înregistrate la organele respective ale autorităţilor publice locale.
   
[Pct.3 al.3) modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    Contractele de arendă şi modificările la ele  neînregistrate se reziliază în modul stabilit.
    Ministerele şi departamentele ramurale, celelalte organe centrale de specialitate abilitate cu dreptul de a da în arendă şi autorităţile publice locale vor exercita controlul respectării condiţiilor contractelor de arendă.
    4. Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, de comun acord cu Cancelaria de Stat, pînă la 15 decembrie 1997:
    va efectua inventarierea amplasamentelor instituţiilor bugetare şi suprafeţelor deţinute de ele;
    va determina suprafeţele necesare pentru amplasarea instituţiilor bugetare  în strictă conformitate cu personalul lor scriptic şi cu normele sanitare stabilite;
    va prezenta propuneri cu privire la preluarea la o balanţă unică a încăperilor ministerelor, departamentelor, altor organe centrale de stat, precum şi ale organelor administrative ale asociaţiilor, concernelor, uniunilor  republicane de stat şi obiectele care nu se includ în fondul social al întreprinderilor privatizate sau pasibile privatizării;
    va asigura folosirea eficientă a suprafeţelor gestionate;
    va  prezenta propuneri cu privire la  lichidarea (reorganizarea) structurilor gestionare create în scopul exploatării încăperilor în care sînt amplasate ministerele şi departamentele.
    [Pct.4 modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    5. Se introduc următoarele modificări:
    în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.761 din13 octombrie 1994 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile" (Monitorul Oficial, 1994, nr.13-14,  art.112), cu  modificările operate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.6 din  4  ianuarie 1995 (Monitorul Oficial, 1995, nr.9, art.47):
    punctele 4 şi 5 se exclud;
    punctele 6, 7,  8, 9, 10, 11 şi 12 devin, respectiv, punctele 4,  5, 6, 7, 8, 9 şi 10;
    din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.547 din 4 august 1995 "Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)" (Monitorul Oficial, 1995, nr.53-54, art.426) se exclude ultimul alineat din  compartimentul "Comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor".
    6. Din data publicării prezentei hotărîri actele normative ale ministerelor, departamentelor, organelor administraţiei publice locale ce reglementează problemele arendării se vor aplica doar în partea în care nu contravin prevederilor ei.

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                              Ion CIUBUC

    Chişinău, 24 iulie 1997.
    Nr. 692.

R E G U L A M E N T U L
cu privire la modul de arendare a bunurilor publice
şi cuantumul arendei
I. Dispozitii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de arendare a bunurilor publice şi cuantumul arendei (în continuare - Regulamentul) este elaborat în temeiul Legii cu privire la arendă, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr.284 din 21 mai 1993 şi nr.547 din 4 august 1995 şi stabileşte modul de dare în arendă şi de calculare a cuantumului arendei pentru mijloacele circulante, încăperile nelocuibile, utilajele, unităţile de transport, alte fonduri fixe arendate, denumite în  cele ce urmează bunuri.
    2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra întreprinderilor de stat, instituţiilor bugetare, întreprinderilor de arendă, societăţilor pe acţiuni, societăţilor cu răspundere limitată, altor societăţi economice cu cotă preponderent publică (peste 50  la sută), denumite în continuare întreprinderi.
    Organelor administraţiei  publice locale, la calcularea cuantumului de arendă a proprietăţii municipale, li se recomandă să aplice prevederile prezentului Regulament.
    [Pct.2 modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    3. Societăţile economice cu cotă publică mai mică de 50 la sută, precum şi cele private vor aplica prevederile prezentului Regulament la decizia organelor lor de conducere.
    4. Arenda se stabileşte în contractul de arendă pentru toată proprietatea arendată, fiind precizată de proprietar sau persoana împuternicită de el în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor şi ratelor de amortizare, indexărilor, reevaluărilor, care sînt reglementate de stat, schimbării scopului utilizării bunurilor, stipulat în contract, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    5. Mijloacele băneşti obţinute din darea în arendă pot fi utilizate de către întreprinderi, în afară de organizaţiile şi instituţiile bugetare, pentru renovarea fondurilor fixe, dezvoltarea producţiei, sporirea fondurilor de mijloace circulante, cu excepţia fondului de salarii.
    6. Mijloacele băneşti obţinute din darea în arendă se utilizează în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor, potrivit devizelor mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, aprobat conform legislaţiei, urmează să fie vărsată în bugetul de stat.";
    [Pct.6 în redacţia HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    7. Pentru întreprinderile autogestionare profitul realizat din darea în arendă se raportă la rezultatele activităţii economice, se reflectă în rîndul 070 "Venituri şi cheltuieli, altele decît cele rezultate din operaţiunile de comercializare" (F.2) şi se impozitează  în  modul stabilit de legislaţie.
    8. Instituţiile bugetare sînt scutite de plata arendei pentru folosirea încăperilor nelocuibile, arendate de la instituţiile finanţate de la acelaşi buget, achitînd numai plata pentru serviciile comunale.
    [Pct.8 modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    9. Oportunitatea şi condiţiile transmiterii bunurilor în subarendă se stipulează  în  contractul de arendă. Termenul de valabilitate a contractului de subarendă nu poate depăşi termenul contractului de arendă.
II. Modul de dare în arendă a bunurilor publice
    10. Darea în arendă a bunurilor publice aflate în gestiunea operaţională a întreprinderilor poate fi efectuată doar cu autorizaţia organului abilitat cu administrarea lor, care aprobă contractele dearendă încheiate (contractul-model se anexează). Funcţia de persoanăcare dă în arendă se atribuie întreprinderilor la balanţa cărora se află aceste bunuri.
    11. Bunurile  societăţilor economice se dau în arendă  la decizia organelor lor de conducere, împuternicite prin statutul  societăţii respective, cu participarea reprezentantului proprietarului patrimoniului de stat.
    12. Selectarea arendaşului se efectuează, de regulă, prin intermediul concursurilor, licitaţiilor sau prin  negocieri  directe.
Modul de selectare a arendaşului se stabileşte de către organul abilitat cu administrarea bunurilor şi se indică în autorizaţia de dare în arendă.
    13. Întreprinderea care dispunede bunuri neutilizate va prezenta organului abilitat cu administrarea acestor bunuri o argumentare în scris a oportunităţii dării lor în arendă, însoţită de clauzele obligatorii ale contractului de arendă sau de proiectul contractului de arendă.
    14. Documentul de bază ce reglementează relaţiile dintre persoana care dă în arendă şi arendaş este contractul de arendă, care  se perfectează după selectarea  arendaşului şi  negocierea clauzelor contractului.
    15. Contractele de arendă trebuie sa conţină scopul arendării bunurilor şi calculul cuantumului arendei, care se anexează şi este parte integrantă a contractului.
    16. Contractele de arendă, precum şi toate modificările la  ele, perfectate în modul stabilit, se înregistrează de către organul abilitat de Guvern.
Contractele de arendă şi modificările la ele neînregistrate  se reziliază în modul stabilit.
    [Pct.16 modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    17. Transmiterea bunurilor către arendaş se efectuează  după înregistrarea, în modul stabilit, a contractului de arendă, cu întocmirea actului de predare-primire, care este parte integrantă a contractului.
    18. În actul de predare-primire se indică locul şi data întocmirii actului, bunurile transmise, starea lor tehnică, valoarea  iniţială reevaluată, uzura contabilă, valoarea reziduală şi alte date identificative, numărul  şi data încheierii contractului de arendă, în temeiul căruia se efectuează predarea-primirea bunurilor.
III. Arendarea încăperilor
    19. În sensul prezentului Regulament prin noţiunea de încăperi se subînţeleg suprafeţele imobile nelocuibile din clădirile publice (administrative, de producţie  ş.a.), subsolurile, anexele si alte suprafeţe din casele de locuit, cu excepţia fondului locativ.
    20. Prin darea  în arendă a încăperilor proprietate publică, a căror suprafaţă totală depăşeşte 30 la sută din suprafaţa întreprinderii respective, surplusul de spaţiu poate fi transmis la balanţa altor agenţi economici fără a i se schimba tipul de proprietate.
    21. Mărimea arendei anuale pentru folosirea  încăperilor se va calcula astfel:
Paî = Tb x (1 + K1 + K2 + K3) x K4 x S
    în care:
    Paî = marimea arendei anuale pentru încăperile arendate;
    Tb = taxa de bază pentru un m.p. de spaţiu arendat pe an;
    K1 = coeficientul de amplasare a încăperii;
    K2 = coeficientul amenajării tehnice;
    K3 = coeficientul ramural de utilizare a încăperii;
    K4 = coeficientul de piaţă;
    S = suprafaţa încăperii.
    Valoarea coeficienţilor folosiţi la calcule se va determina după urmatoarele criterii:
    a) Tb - taxa de bază pentru un m.p. de spaţiu arendat pe an:
    pentru municipiul Chişinău                    - 120 lei;
    pentru celelalte municipii                       - 85 lei;
    pentru centrele raionale                        - 45 lei;
    pentru celelalte localităţi ale
    republicii                                              - 30 lei;
    b) K1 - coeficientul de amplasare a încăperii:
    clădire separată                                     - 0,5;
    construcţie încorporată sau anexată        - 0,45;
    încăpere supraterană (parter)                 - 0,4;
    soclu                                                     - 0,35;
    demisol                                                 - 0,3;
    subsol cu geamuri, etaj tehnic                 - 0,2;
    alte subsoluri                                          - 0,1;
    c) K2 - coeficientul amenajării tehnice:
    încălzire centrală                                    - 0,2;
    apeduct, canalizare                                - 0,2;
    apeduct, canalizare, apă caldă               - 0,3;
    apeduct, canalizare, încălzire
    centrală                                                 - 0,4;
    apeduct, canalizare, apă caldă,
    încalzire centrală                                     -  0,5;
    d) K3 - coeficientul ramural de utilizare a încăperii:
    1) atelierele de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor populari     0,05;
    2) instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile                                            0,1;
    3) garaje, depozite                                   0,3;
    4) spaţiile pentru prestarea serviciilor publice (reparaţia încălţămintei, îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz casnic, frizeriile, curăţătoriile chimice, punctele de închiriere a obiectelor, băile)     0,4;
    5) spaţiile folosite pentru desfacerea articolelor de panificaţie, produselor lactate, mărfurilor alimentare, produselor de cofetărie, băuturilor nealcoolice, unităţile de alimentaţie publică cu pregătirea bucatelor şi desfacerea lor, pentru prestarea serviciilor poştale, medicale, sportive şi de întremare, în scopuri de producţie   - 0,5;
    6) alte întreprinderi de comerţ                   - 0,8;
    7)saloanele de jocuri electronice, jocuri computerizate şi alte jocuri distractive pentru copii- 1,2;
    8) încăperile utilizate ca oficii                    - 1,5;
    9) instituţiile financiare (bănci, companii financiare, fonduri investiţionale etc.), companii fiduciare, burse, instituţii de asigurare   -  2,0;
    10) restaurante, baruri, cafenele cu servirea băuturilor alcoolice                                 -  2,5;
    11) casele de schimb valutar, punctele de înregistrare şi închiriere a producţiei video   -  3,0;
    12) cazinouri, saloanele pentru jocuri de noroc                       - 4,0;
    13) încăperi cu altă destinaţie decît cele enumerate în alineatele 1-12    - 1,0;
    e) K4 - coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor contractante şi nu poate fi mai mic decît 0,5. La  stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cererea şi oferta spaţiilor, de posibilitatea utilizării terenului aferent, zona economico-teritorială  şi de alte criterii calitative ale încăperilor,necuprinse în coeficienţii aplicaţi.
    [Pct.21 subpct. e) modificat prin HG1052 din 11.11.97, MO76/20.11.97]
    22. În cazul cînd se dau în arendă mai multe încăperi cu diferite condiţii de amplasare, amenajare tehnică sau care vor fi utilizate în diverse scopuri, mărimea totală a arendei se constituie din sumaplăţilor calculate pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi.
IV. Arendarea utilajului, unităţilor de transport
şi altor fonduri fixe
    23. Plata anuală pentru arendarea utilajului, unităţilor de transport şi a altor fonduri fixe (în continuare - utilaj) se va calcula astfel:
Pau = Ua x K1 x K2 @Q
    în care:
    Pau = mărimea arendei anuale pentru utilajul arendat;
    Ua = uzura anuală a utilajului dat în arendă;
    K1 = coeficientul de calcul;
    K2 = coeficientul de piaţă;
    Q = chieltuielile pentru întreţinerea si exploatarea utilajului dat în arendă, suportate de proprietarul lui.
    Valoarea coeficienţilor folosiţi  în calcule se va determina după urmatoarele criterii:
    a) uzura anuală se va calcula distinct  pentru fiecare poziţie conform tabelului nr.1.
Tabelul nr.1
----+------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+------
Nr. |Denu- |Nr. de|Terme-|Valoa-|Codul|Rata |Uzura |Uzura|Coef.|Coef.|Chelt. |Arenda
crt.|mirea |inven-|nul de|rea   |ratei|de   |conta-|anua-|de   |de   |pentru |anuală
    |utila-|tar   |explo-|iniţi-|de   |amor-|bilă  |lă Ua|cal- |piaţă|întreţ.| Pau
    |jului |      |atare |ală   |amor-|tiza-|la    |(5x7)|cul  | K2  | şi    |(lei)
    |      |      |(ani);|reeva-|tiza-|re   |data  | --  | K1  |     |explo- |
    |      |      |dist. |luată |re   |(%)  |dării |100% |     |     |at., Q |
    |      |      |(km)  |(lei) |     |     |în    |(lei)|     |     |(lei)  |
    |      |      |      |      |     |     |aren- |     |     |     |       |
    |      |      |      |      |     |     |dă    |     |     |     |       |
    |      |      |      |      |     |     |(4x7) |     |     |     |       |
    |      |      |      |      |     |     |U (%) |     |     |     |       |
----+------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+------
  1 |  2   |   3  |   4  |   5  |  6  |  7  |   8  |  9  |  10 |  11 |   12  |  13 
----+------+------+------+------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-------+------
                                                                      Total: |
                                                                             +------
    b) coeficientul de calcul se va stabili în dependenţă de uzura contabilă la data transmiterii fondurilor fixe arendate (tabelul nr.2).
----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
   U (%)  | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
   K1     |1,88|1,79|1,71|1,62|1,53|1,44|1,35|1,27|1,18|1,09| 1,0
----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----
    Pentru utilajul complet amortizat valoarea coeficientului de calcul se va determina în dependenţă de uzura lui fizică reală;
    c) coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor contractante şi nu poate fi mai mic decît 1. La stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cerere si ofertă, de venitul nerealizat, de diferenţa dintre valoarea iniţială de bilanţ şi preţurile pe piaţă la utilajul de acelaşi tip sau cu caracteristici comparabile, precum şi de alţi factori.
    În tabelul nr.1 se vor introduce de asemenea valorile coeficientului de calcul, coeficientului de piaţă, mărimea cheltuielilor pentru întreţinerea şi exploatarea utilajului şi a arendei anuale, calculatăpentru fiecare poziţie.
    În cazul cînd sumele cheltuielilor pentru întreţinerea şi exploatarea utilajului variază, ele se  recalculează şi se achită suplimentar.
V. Arendarea mijloacelor circulante
    24. Arenda anuală pentru folosirea mijloacelor circulante se calculează astfel:
Pac = C x R x K,
    în care:
    Pac - mărimea arendei anuale pentru mijloacele circulante arendate;
    C - valoarea mijloacelor circulante la data calculării arendei;
    R - rata refinanţării  (%), stabilită de Banca Naţională a Moldovei, împărţită la 100 %;
    K - coeficientul de piaţă.
    Valoarea coeficienţilor folosiţi  în calcule se va determina după următoarele criterii:
    a) valoarea mijloacelor circulante se va calcula distinct pentru fiecare denumire conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3
----+-----------+----------+-----------+--------------+---------------+------
Nr. |Denumirea  |Cantitatea|Unitatea de|Preţul unei   |Valoarea la da-| Note
crt.|mijloacelor|          |  măsură   |unităţi la da-|ta calculării  |
    |circulante |          |           |ta calculării |arendei (3x5), |
    |           |          |           |arendei, lei  |    lei        |
----+-----------+----------+-----------+--------------+---------------+------
1  |     2     |    3     |     4     |       5      |        6      |   7
----+-----------+----------+-----------+--------------+---------------+------
                                            Total     |               |
                                                      +---------------+
    b) rata refinanţării, stabilită de Banca Naţională a Moldovei, se publică  periodic în presă. În calcule se va folosi valoarea ei medie pe an sau pe perioada de plată;
    c) coeficientul de piaţă se va stabili prin  înţelegerea părţilor contractante şi nu poate fi mai mic decît 1.
    25. După încetarea contractului de arendă, arendaşul restituie mijloacele circulante în volumele fixate la data dării lor în arendă. În cazul imposibilităţii restituirii bunurilor consumptibile, valoarea lor se recuperează la preţurile în vigoare la data încetării contractului de arendă.
VI. Cuantumul arendei pentru întreprinderile de arendă
    26. Plata pentru bunurile date în arendă colectivelor de muncă ale întreprinderilor de stat reorganizate în întreprinderi de arendă se virează integral în bugetul corespunzător. Penalităţile pentru întîrzierea plăţii arendei nu pot fi mai mici decît cele stabilite prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    27. Calculul cuantumului arendei pentru întreprinderile de arendă se va efectua astfel:
  P = Paî + Pau + Pac,
    în care:
    P = mărimea arendei anuale totale;
    Paî = mărimea  arendei anuale pentru folosirea încăperilor luate  în arendă;
    Pau = mărimea  arendei anuale pentru folosirea utilajului luat în arendă;
    Pac = mărimea arendei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante luate în arendă.
    28. Mărimea arendei pentru  încăperile, utilajul şi mijloacele circulante se va calcula conform capitolelor III, IV şi, respectiv, V ale prezentului Regulament.
    Mărimea arendei pentru  încăperile din clădirile, edificiile şi construcţiile transmise  integral întreprinderilor de arendă  poate fi calculată conform capitolului IV al prezentului Regulament.
    29. Întreprinderile de arendă efectuează plata arendei trimestrial, pînă la data de 20 a lunii ce urmează după încheierea trimestrului.
    Pentru calcularea mărimii trimestriale a arendei se vor folosi datele anuale, dacă pe parcurs nu s-au produs modificări ale preţurilor, tarifelor, plăţilor şi ratelor de amortizare sau reevaluări (indexări), prevăzute de legislaţie.
    30. În cazul  cînd, conform contractului de arendă, cotele de amortizare sînt lăsate la dispoziţia întreprinderii de arendă pentru renovarea fondurilor fixe, suma arendei se micşorează respectiv cu suma cotelor de amortizare.
VII. Selectarea arendaşilor
    31. În scopul selectării ofertanţilor convenabili, care să accepte condiţiile preliminare, formulate în clauzele obligatorii  ale contractului de arendă, şi să ofere cele mai avantajoase condiţii pentru persoana are dă în arendă, se organizează licitaţii şi concursuri publice.
    32. Licitaţiile se desfăşoară în acelaşi mod ca şi licitaţiile cu strigare pentru comercializarea obiectelor patrimoniului de stat supuse privatizării, luîndu-se în considerare următoarele precizări:
    a) licitaţia  este organizată de către persoana care dă în arendă în temeiul autorizaţiei emise de organul abilitat cu administrarea bunurilor;
    b) lotul expus la licitaţie constă din:
    actele ce confirmă apartenenţa bunurilor supuse arendării;
    clauzele obligatorii ale contractului de arendă;
    autorizaţia organului abilitat cu administrarea bunurilor;
    c) preţul iniţial al lotului  îl constituie valoarea  iniţială a arendei  pe un an pentru bunurile supuse arendării, calculată conform capitolelor III, IV sau V ale prezentului Regulament;
    d) în comunicatul  informativ cu privire la desfăşurarea licitaţiei se indică informaţia expusă în punctul 36 al prezentului Regulament;
    e) rezultatele licitaţiei se fixează  în procesul-verbal al licitaţiei şi în textul contractului de arendă.
    33. Concursul este desfăşurat de comisia de concurs în număr de 3-5 persoane.
    34. Comisia de concurs şi ziua desfăşurării concursului  sînt stabilite prin ordinul persoanei care dă în arendă în temeiul autorizaţiei organului abilitat cu administrarea bunurilor în cauză.
    35. Comisia de concurs exercită următoarele funcţii:
    elaborează şi publică textul comunicatului informativ;
    asigură accesul  potenţialilor participanţi la concurs la bunurile supuse arendării pentru a lua cunoştinţă de ele;
    ţine registrul cererilor de participare la concurs, asigură colectarea, păstrarea şi evidenţa ofertelor;
    examinează şi evaluează  ofertele, întocmeşte lista  ofertelor în ordinea descrescîndă a valorii lor;
    întocmeşte procesul-verbal al  concursului şi  îl prezintă  spre aprobare organului abilitat cu administrarea bunurilor;
    informează (în  scris  sau verbal) participanţii la  concurs despre rezultatele lui;
    perfectează textul contractului de arendă.
    36. Publicarea comunicatului informativ privind darea în arendă a bunurilor se efectuează cu  cel mult 20 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Comunicatul informativ trebuie să conţină informaţii despre  bunurile supuse arendării, data desfăşurării concursului, clauzele obligatorii ale contractului de arendă, adresa şi termenul de depunere a cererilor de participare la concurs şi a ofertelor, mărimea taxei de participare la concurs, adresa şi ziua cînd potenţialii participanţi la concurs pot lua cunoştinţă de starea bunurilor supuse arendării, telefonul de contact pentru  informaţii suplimentare.
    37. Clauzele obligatorii ale contractului de arendă trebuie să conţină informaţii despre arenda iniţială pe un an, termenul maxim de arendare a bunurilor, orele de acces la bunurile supuse arendării, posibilităţile de utilizare a încăperilor arendate, condiţiile de reziliere a contractului de arendă din iniţiativa persoanei care dă  în arendă. Aceasta poate include în contract şi alte clauze.
    38. Valoarea ofertei se constituie din arenda anuală plus aloarea îmbunătăţirilor preconizate ale bunurilor în anul de raportare. După încetarea contractului de arendă, valoarea ofertei nu se restituie arendaşului.
    39. Taxa de participare la concurs se stabileşte de către persoana care dă în arendă, dar nu poate depăşi două salarii minime. Ea se utilizează pentru compensarea cheltuielilor de organizare a concursului şi nu se restituie participanţilor.
    40. Concursul se desfăşoară în şedinţă  închisă, la care pot participa reprezentanţi ai organelor abilitate cu administrareabunurilor. Lista ofertelor se întocmeşte în termen de trei zile din data desfăşurării concursului.     În listă  nu se includ  ofertele, a căror valoare este mai mică decît valoarea iniţială şi cele care conţin condiţii inacceptabile.
    41. Contractul de arendă se încheie, de regulă, cu participantul la concurs, a cărui ofertă a fost evaluată la preţul maxim.Perfectarea textului contractului de arendă se efectuează în baza ofertei cîştigătorului concursului, clauzelor obligatorii ale contractului de arendă şi prin negocierea celorlalte clauze. Dacă la etapa perfectării contractului de arendă cîştigătorul concursului refuză, din anumite motive, să încheie contractul, atunci contractul de arendă se încheie cu următorul participant la concurs din lista ofertelor şi aşa mai departe pînă la ultimul ofertant.
    42. Concursul cu un singur participant se consideră că a avut  loc, dacă oferta lui a fost inclusă în lista ofertelor.
    43. Licitaţiile şi concursurile la care nu au fost participanţi, în temeiul autorizaţiei organului abilitat cu administrarea bunurilor, pot fi repetate, micşorîndu-se valoarea iniţială a arendei cu 20%.
    44. Organul abilitat cu administrarea bunurilor poate permite darea lor în arendă prin negocieri directe, atunci cînd arendarea bunurilor nu a fost solicitată la concursuri sau licitaţii, în cazul unor oferte avantajoase cu arenda anuală mai mare decît valoarea ei inţială, cînd cheltuielile de organizare a licitaţiilor sau concursurilor nu sînt justificate, precum şi în alte cazuri.
VIII. Dispoziţii finale
    45. La stabilirea tarifelor şi coeficienţilor s-a luat în calcul impozitul pe valoarea adăugată.
    46. Pentru achitarea cu întîrziere a arendei se vor aplica penalităţi în mărimile prevăzute în contractele de arendă.

Anexă
la Regulamentul cu privire
la modul de arendare a
bunurilor publice şi
cuantumul arendei
MODEL
Aprobat
(denumirea organului abilitat
cu administrarea bunurilor)
(funcţia, semnătura, numele)
L.Ş.  "  "    199
    Înregistrat
    (denumirea organului
    împuternicit de Guvern)
    (nr. şi data înregistrării)
    L.Ş.
CONTRACT DE ARENDĂ nr.___
    _________________________              "__" _____________199_
    (denumirea localităţii)               
    ____________________________________________________________________
                                     (denumirea întreprinderii)
    numită în continuare "Locator", în persoana ____________________________________
    _____________________________________________________________________
                           (funcţia, numele şi prenumele)
    care activează în baza ____________________________________________________
                                                                 (denumirea documentului)
    şi ________________________________________________________________________
    numită în continuare "Arendaş", în persoana ____________________________________
    _____________________________________________________________________
                                      (funcţia, numele şi prenumele)
    care activează în baza ____________________________________________________
                                                     (denumirea documentului)
    au încheiat următorul contract:
I. Obiectul contractului
    1. Obiectul prezentului contract  îl constituie transmiterea  în posesiune şi folosinţă temporară,
    cu plată,  a   ____________________________________________________________
                                                       (denumirea bunurilor, locul amplasării lor, valoarea
    ______________________________________________________________________
                  de bilanţ a utilajului şi a altor fonduri fixe, suprafaţa
    ______________________________________________________________________
             încăperilor, scopul arendării bunurilor)
    2. Termenul arendării se stabileşte de la "____"______199 pînă la"___" __________199__
II. Arenda şi modalităţile de plată
    1. Arenda anuală se stabileşte în mărime de ____lei pentru 1  m.p.___   lei/an) conform calculului, care este parte integrantă a contractului de arendă. Arenda include taxa pe valoarea adăugată.
    2. Locatorul poate modifica cuantumul arendei în cazul schimbării preţurilor, tarifelor, plăţilor sau ratelor de amortizare  reglementate de stat.
    3. Arenda se achită trimestrial, în cote egale, pînă la data de 20 a lunii ce urmează după încheierea trimestrului curent.
    4. Plăţile pentru  serviciile comunale, energia electrică,  telefon ş.a. se achită lunar conform indicilor contoarelor, notelor de plată şi calculelor organizaţiilor respective şi nu sînt incluse în cuantumul arendei.
    5. În cazul neachitării plăţilor în termenele stabilite de prezentul contract se aplică penalităţi  în mărime de____  % din suma  plăţii neachitate pentru fiecare zi de întîrziere.
III. Drepturile şi obligaţiunile părţilor
    1. Locatoru îşi asumă obligaţia să transmită Arendaşului în decurs de ____  zile de la data intrării în vigoare a contractului de arendă bunurile menţionate cu întocmirea actului de predare-primire, care este parte integrantă a prezentului contract (se anexează).
    2. Locatorul se obligă să ia măsuri pentru înlăturareadeteriorărilor, dacă acestea nu s-au produs din vina Arendaşului.
    3. Locatorul are dreptul să verifice periodic modul de exploatare abunurilor transmise în arendă. În cazul depistării unor încălcări  ale clauzelor prezentului contract, el poate obliga Arendaşul să le înlăture.    
    4. Arendaşul se obligă:
    1) să folosească bunurile arendate conform destinaţiei indicate în contract şi să le menţină în stare funcţională bună;
    2) să achite la timp arenda;
    3) să efectueze din contul său reparaţiile curente ale bunurilor arendate;
    4) să nu dea în subarendă bunurile arendate fără acordul în scris al Locatorului şi al organului abilitat cu administrarea lor;
    5) să restituie Locatorului bunurile arendate în decurs de ____ zile din data încetării contractului de arendă în stare funcţională  bună, luîndu-se în calcul uzura normativă produsă în perioada arendării.
    5. Arendaşul este proprietarul veniturilor obţinute şi al producţiei fabricate cu utilizarea bunurilor arendate.
    6. Arendaşul are dreptul să efectueze reutilarea, reconstrucţia  şi reparaţia capitală a bunurilorarendate numai cu acordul în scris al Locatorului. El poate cere restituirea cheltuielilor pentru îmbunătăţirea bunurilor arendate în cazul în care Locatorul s-a obligat să le compenseze.
    7. Amestecul în activitatea economică a Arendaşului nu se admite.
IV. Responsabilitatea părţilor
    1. În cazul nerespecării sau al respectării  neadecvate a obligaţiilor contractuale, părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    2. Arendaşul poartă răspundere patrimonială  pentru deteriorarea bunurilor arendate.
V. Condiţiile de modificare, prelungire şi
reziliere a contractului de arendă
    1. Modificarea clauzelor contractului de arendă, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părţilor.
    2. Arendaşul care respectă obligaţiile stipulate în contract beneficiază de dreptul preferenţial de a prelungi contractul de arendă, vizavi de terţi.
    3. Contractul de arendă poate fi reziliat din iniţiativa părţilor în următoarele cazuri:
    1) încălcarea stipulaţiilor contractului de către cealaltă parte;
    2) folosirea bunurilor arendate de către Arendaş în alte condiţii şi scopuri decît cele stipulate în contract;
    3) subarendarea bunurilor fără acordul în scris al Locatorului;
    4) nerespectarea regulilor de exploatare a bunurilor arendate, precum şi a normelor sanitare şi antiincendiare;
    5) efectuarea reconstrucţiei şi reutilării bunurilor fără acordul în scris al Locatorului;
    6) amestecul Locatorului în activitatea economică a Arendaşului;
    7) încălcarea termenelor de transmitere a bunurilor către Arendaş;
    8) neachitarea arendei în decursul a ______ luni din ziua expirării termenului stabilit.
VI. Stipulaţii suplimentare
    1. Contractul de arendă şi modificările la el sînt valabile numai după înregistrarea lor de către organul împuternicit de Guvern.
    2. Termenul contractului expiră la data privatizării cotei statului în capitalul social al __________________
                                                                                                                                  (denumirea întreprinderii)
    3. Modificările şi completările la prezentul  contract pot  fi introduse cu acordul ambelor părţi.
    4. În soluţionarea chestiunilor nereglementate de prezentul contract părţile se conduc de Legea cu privire la arendă, Codul civil şi alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova.
    5. Litigiile apărute la încheierea, realizarea, modificarea stipulaţiilor contractului şi rezilierea lui sînt examinate în instanţele de judecată.
    6. Contractul este întocmit  în  ______exemplare, fiecare avînd aceeaşi putere juridică.
VII. Rechizitele bancare şi adresele juridice ale părţilor
    Locatorul                                                    Arendaşul
    ____________________________           ____________________________
            (adresa juridică)                                                                              (adresa juridică)
    ____________________________           ____________________________
         (rechizitele bancare)                                                                       (rechizitele bancare)
    Locatorul                                                    Arendaşul
    ____________________________           ____________________________
                (funcţia, semnătura, numele)                                           (funcţia, semnătura, numele)
    L.Ş.                                   L.Ş.
Anexă
la contractul de arendă

Model
    _______________________                "___ "_________199__
             (denumirea localităţii)                         


                                         
A C T
de predare-primire în arendă
    a______________________________________________________________________
                           (denumirea bunurilor, locul amplasării lor)
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    În  corespundere cu contractul de arendă  nr._______  din  "___"________199__, încheiat
    între _____________________________  (Locator)  şi ___________________________
                                                                                                     (denumirea întreprinderii)
    (Arendaş), reprezentantul Locatorului __________________________________________
    _______________________________________________________________________
                                               (funcţia, numele şi prenumele)
    a transmis, iar reprezentantul Arendaşului ________________________________________
    _______________________________________________________________________
                                                  (funcţia, numele şi prenumele)
    a primit ________________________________________________________________
                                              (denumirea bunurilor, locul
    _______________________________________________________________________
                                   amplasării lor, valoarea de bilanţ al utilajelor şi altor
    ______________________________________________________________________
                                           fonduri fixe, suprafaţa încăperilor etc.)
    ______________________________________________________________________
                                     (informaţii despre starea fizică şi tehnică a bunurilor
    _______________________________________________________________________
                                     transmise în arendă, valoarea lor iniţială reevaluată, uzura
    _______________________________________________________________________
                                         contabilă şi alte date identificative)
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
    _______________________________________________________________________
                                    (informaţii privind reparaţiile bunurilor transmise în arendă,
    _______________________________________________________________________
                                  preconizate în contract, termenele şi partea care va suporta
    _______________________________________________________________________
                                   cheltuielile legate de realizarea lor)
    Actul este întocmit în două exemplare.
    Locatorul                                                            Arendaşul
    ____________________________       ____________________________
                  (funcţia, semnătura, numele)                                                        (funcţia, semnătura, numele)
                  L.Ş.                                L.Ş.