HGM1451/2002
ID intern unic:  294394
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1451
din  12.11.2002
privind modificarea şi completarea unor hotărîri
ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 14.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 151-153     art Nr : 1579

    MODIFICAT
   
HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09

    În scopul accelerării implementării în Republica Moldova a testării tehnice a autovehiculelor şi remorcilor acestora, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă, conform anexei, Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                                     Anatolii Cupţov
    Ministrul afacerilor interne                                   Gheorghe Papuc
    Ministrul justiţiei                                                    Ion Morei

    Chişinău, 12 noiembrie 2002.
Nr. 1451.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1451
din 12 noiembrie 2002
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

   
[Pct.1 abrogat prin HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09]
    2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea sistemului automatizat "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora" (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art. 1113), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la punctul 1 cuvintele "Ministerului Afacerilor Interne" se substituie  prin cuvintele  "Departamentului Tehnologii Informaţionale";
2) punctul 2 se completează  cu anexa nr.6, avînd următorul conţinut:
"Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.1047
din 8 noiembrie 1999
TARIFELE
pentru testarea tehnică a autovehiculelor şi remorcilor
acestora la staţiile de testare tehnică

Nr.d/o Obiectul testării Suma* (lei/unitate)
1 Autoturisme 30
2 Remorci pentru autoturisme 10
3 Remorci şi semiremorci pentru camioane 50
4 Autocamioane şi autoremorchere 100
5 Microbuze şi autobuze 100

*Inclusiv TVA şi costul ecusonului";
  
3) punctul 5 se expune în  redacţie nouă:
5. Ministerului  Transporturilor şi Comunicaţiilor i se atribuie funcţiile de autorizare, gestionare, monitorizare şi control a staţiilor de testare tehnică, a sistemului centralizat unic de testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora";
4) din punctul 4 al anexei nr.1 la hotărîre cuvintele "departamentului evidenţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne" se substituie prin cuvintele "Departamentului Tehnologii Informaţionale.",     iar alineatul doi se exclude;
5) anexa nr.2 la hotărîre  se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 33 se exclude;
punctele 34-39 devin, respectiv, punctele  33-38;
punctele 33 şi 34 se expun în redacţie nouă:
33. Reutilarea vehiculelor şi remorcilor acestora se efectuează la staţiile autorizate în acest domeniu în modul stabilit.
34. Reînmatricularea vehiculelor reutilate, precum şi celor confecţionate în mod individual se efectuează în baza documentului ce adevereşte îndeplinirea lucrărilor de reutilare de către agentul autorizat în acest domeniu, în baza documentelor ce confirmă legalitatea achiziţionării agregatelor, ansamblurilor şi a pieselor de rezervă, precum şi a rapoartelor de testare tehnică ce confirmă posibilitatea admiterii lor la circulaţia rutieră şi procesul tehnologic.";
6) anexa nr. 3 la hotărîre se modifică şi se completează după cum urmează:
prima notă se exclude;
la punctul 3 cuvintele de la final "departamentul de evidenţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne" se substituie prin cuvintele"Departamentul Tehnologii Informaţionale.";
alineatul unu din  punctul 4 se expune în redacţie nouă:
4. Testarea tehnică a vehiculelor şi remorcilor acestora se efectuează de către staţiile de testare autorizate în modul stabilit.";
punctul 5 se completează la final cu cuvintele, "conform anexei nr. 6";
la punctul 7 cuvintele  "la locul de înmatriculare a vehiculelor"  se substituie prin cuvintele "ela orice staţie autorizată  din ţară";
la punctul 16 cuvintele "Centrul tehnologiilor noi de securitate a circulaţiei rutiere şi de ecologie a transporturilor" se substituie  prin cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor ori de organul autorizat de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.";
punctele 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 şi 24 se  expun în redacţie nouă:
17. Înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, posesorii de vehicule sînt obligaţi să prezinte expertului:
buletinul de identitate;
certificatul de înmatriculare a vehiculului;
permisul de conducere;
procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;
certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile;
chitanţele de plată a taxelor de testare şi de folosire a drumurilor.
În cazul vehiculelor speciale sau a caroseriei specializate se vor mai prezenta şi documentele de modelul stabilit privind verificarea amenajărilor şi echipamentelor specifice, despre măsurarea capacităţii de încărcare, autorizaţia privind instalarea semnalelor luminoase şi sonore speciale, mijloacelor de telecomunicaţii, precum şi  pentru transportarea încărcăturilor periculoase.
18. Înainte de testarea tehnică obligatorie se efectuează identificarea posesorului şi a vehiculului. Identificarea constă în verificarea vizuală a documentelor prezentate, examinarea şi verificarea autenticităţii numerelor de identificare a vehiculelor şi corespunderea acestora cu datele din certificatul de înmatriculare, precum şi în verificarea prin băncile de date a evidenţelor automatizate prin prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietar, vehicul şi documentele prezentate.
19. În cazul vehiculelor care corespund normelor prescrise, expertul aplică un ecuson special de modelul stabilit (anexa nr.3 la Regulile de testare tehnică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora) însoţit de Raportul de verificare tehnică a vehiculului (anexa nr.2 la Regulile de testare tehnică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora) ce confirmă executarea testării tehnice.
Ecusonul se fixează în partea dreaptă de jos a parbrizului din faţă în aşa fel ca organele de control să aibă posibilitatea folosirii aparatajului mecanolizibil pentru identificarea acestora, precum şi să evite distrugerea neautorizată a acestui ecuson, iar raportul se păstrează la bordul vehiculului.
20. În cazul vehiculelor care nu corespund normelor stabilite, ecusonul nu se eliberează şi în raportul de verificare, reieşind din categoria neajunsurilor şi defectelor depistate, se introduc însemnări privind interzicerea exploatării vehiculelor sau acordarea termenului pentru înlăturarea neajunsurilor (pînă la 30 de zile). În cazul în care se constată că vehiculul supus testării are defecte, care prezintă un pericol pentru securitatea circulaţiei rutiere şi sănătăţii populaţiei, expertul interzice exploatarea acestora prin retragerea ecusonului eliberat anterior.
21. Posesorii de vehicule, care nu au trecut testarea, după înlăturarea neajunsurilor depistate în termenele stabilite trebuie să prezinte acestea la controlul repetat. În acest caz se vor testa numai neajunsurile depistate anterior şi conform taxelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor corespunzătoare. După expirarea termenului de 30  zile de la prima testare, următoarea testare se efectuează în volum complet şi conform taxei stabilite depline.
22. În caz de pierdere sau deteriorare a ecusonului de testare tehnică, se eliberează duplicatul acestuia, conform taxei stabilite după prezentarea de către posesor a raportului de verificare. În acest caz în mod obligatoriu, se efectuează identificarea posesorului şi a vehiculului.
23. Testarea tehnică periodică obligatorie a vehiculelor se efectuează pe parcursul anului.
24. Periodicitatea testării tehnice corespunde reviziei tehnice efectuate  o dată la 6 şi o dată la 12 luni.
Sînt supuse testării tehnice obligatorii mijloacele de transport în trafic auto  internaţional, mijloacele de transportare a călătorilor în trafic auto naţional şi internaţional, precum şi unităţile de transport importate în ţară, exploatate anterior şi a celor reutilate în modul stabilit din 1 ianuarie 2003.;
anexa nr.3 se completează  cu punctele 25, 26, 27, 28  şi 29, avînd următorul conţinut:
25. Informaţia privind vehiculele supuse testării tehnice şi reviziei tehnice în modul stabilit de anexa nr.1 şi nr.2 la Regulile de testare tehnică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora se expediază Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor şi Departamentului Tehnologii Informaţionale. Despre taxele de folosire a drumurilor achitate de către posesorii de vehicule, conform formei şi termenelor stabilite, se informează organele financiare teritoriale.
26. Darea de seamă statistică  despre informaţia conţinută în registrul de stat al transporturilor se transmite la instanţele corespunzătoare în volumul, determinat de actele normative în vigoare.
27. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor efectuează acumularea, generalizarea şi analiza informaţiei privind desfăşurarea şi rezultatele testării tehnice a vehiculelor pentru a optimiza dezvoltarea reţelei staţiilor de testare şi pentru crearea comodităţilor  favorabile uzufructuarilor.
28. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, în comun cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, va elabora şi va pune în aplicare normative naţionale ecologice şi tehnice în domeniul transportului în funcţie de starea actuală în  transport.
29. Departamentul Tehnologii Informaţionale organizează confecţionarea, repartizarea ecusoanelor de testare tehnică, altor blanchete şi execută controlul strict asupra consumului acestora.".
7) în anexa nr. 3 la Regulile de testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora în alineatul cinci cuvintele"Centrul tehnologiilor noi de securitate a circulaţiei rutiere şi de ecologie a transporturilor" se substituie prin cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor";
8) din anexa nr. 4 la hotărîre alineatul opt punctul 12 şi punctul 21 se exclud.