LPM146/2003
ID intern unic:  312085
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  27.03.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 60-61     art Nr : 265     Data intrarii in vigoare : 01.01.2003
    MODIFICAT
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. - Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 111-113, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 12. Minimul garantat şi pensia minimă
    (1) Minimul garantat pentru stabilirea pensiei reprezintă suma fixă garantată de stat persoanelor îndreptăţite, care confirmă un stagiu de cotizare complet. În cazul stagiului de cotizare incomplet, minimul garantat se stabileşte proporţional stagiului de cotizare confirmat. Minimul garantat se aplică la calcularea drepturilor de pensie obţinute în perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Pensia minimă reprezintă suma acordată lunar persoanelor îndreptăţite în cazul în care cuantumul pensiei integrale, calculat în conformitate cu prezenta lege, nu atinge această sumă. În toate cazurile, pensia minimă depăşeşte cu 10 lei minimul garantat prevăzut pentru categoria respectivă de pensionari.
    (3) Cuantumul minim al pensiei de urmaş se determină în raport procentual faţă de cuantumul minim al pensiei pentru limită de vîrstă.
    (4) Cuantumul pensiei minime se aplică numai la calcularea pensiei în condiţiile prezentei legi."
    2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Articolul 13. Indexarea pensiei
    Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai suma care nu depăşeşte mărimea a 3 pensii minime pentru limită de vîrstă prevăzute pentru categoria respectivă de pensionari."
    3. La articolul 21:
    alineatul (3) se exclude;
    alineatul (4) devine alineatul (3).
    4. La articolul 26:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "(1) Pensia de urmaş, în cazul în care susţinătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de invaliditate de gradul I, se stabileşte procentual din pensia aflată în plată, iar în cazul în care susţinătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de invaliditate de gradul II sau III - procentual din pensia potenţială calculată pentru gradul I de invaliditate. Cuantumul pensiei de urmaş se calculează, în funcţie de numărul urmaşilor, astfel:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru doi urmaşi - 75%;
    c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%."
    la alineatul (2), după textul  "pensia minimă pentru limită de vîrstă" se introduce textul "pentru categoria respectivă de pensionari (agricultori sau alţi beneficiari)";
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    "(4) Cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil, în cazul orfanilor de ambii părinţi, nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru categoria respectivă de pensionari. În cazul în care unul dintre părinţi se încadra în categoria de agricultori, cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîsrtă prevăzută pentru alţi beneficiari."
    alineatul (5) se exclude.
    [Art.II abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art. III. - Articolul 26 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 34, art. 231), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Indexarea pensiei se efectuează în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat."
    Art. IV. - Suma majorării pensiei pentru limită de vîrstă integrale obţinute în rezultatul indexării pensiilor, efectuate în anul 2003 în temeiul art. 13 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, nu poate fi mai mică de 50 de lei.
    Art. V. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    Art. VI. - Guvernul, în termen de 2 luni, va prezenta Parlamentului spre examinare propunerile de unificare a tuturor normelor de pensionare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 martie 2003.
    Nr. 146-XV.