LCM480/1999
ID intern unic:  311493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 480
din  02.07.1999
privind modificarea şi completarea Codului electoral
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     Promulgat : 30.07.1999
Se declară neconstituţ. unele prevederi prin HCC nr.1 din 11.01.2000
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic.  - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie  1997 (Monitorul  Oficial  al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667;  1999, nr.22-23, art.93) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 46 alineatul (7) propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "Partidele, organizaţiile  social-politice şi blocurile electorale pot opera orice modificări în  listele  înregistrate,  cu respectarea acestui termen şi a prevederilor articolelor 79 şi 126."
2. Articolul 47:
după alineatul  (2)  se introduce un nou alineat (3),  cu  următorul cuprins:
"(3) Pe parcursul  campaniei  electorale,  precum  şi  pe  parcursul desfăşurării  referendumului  timpii de antenă acordaţi serviciilor de presă ale Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului nu pot fi folosiţi în scopul agitaţiei electorale ori în scopul agitaţiei pentru sau contra propunerii supuse referendumului.";
alineatele (3),  (4) şi (5) devin, respectiv, alineatele (4), (5) şi (6).
3. La articolul   62 alineatul  (3),  cuvîntul   "candidaţii"   se substituie prin cuvîntul "deputaţii".
[Pct.3 se declară neconstituţional prin Hot. Curţii Constituţionale nr.1 din 11.01.2000]
4. Articolul 86:
după alineatul  (1)  se introduce un nou alineat (2),  cu  următorul cuprins:
"(2) Se consideră alese toate persoanele incluse în listele concurenţilor electorali, precum şi candidaţii independenţi  care  au obţinut numărul de voturi stabilit la alin.(1).";
alineatul (2) devine alineatul (3).
[Pct.4 se declară neconstituţional prin Hot. Curţii Constituţionale nr.1 din 11.01.2000]
5. Articolul 88:
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Candidaţii de pe listele concurenţilor electorali cărora  nu le-au  fost atribuite  mandate se declară de către  Comisia  Electorală Centrală deputaţi supleanţi.";
[Sintagma "deputaţi supleanţi" se declară neconstituţională prin HCC nr.1 din 11.01.2000]
alineatul (5) se exclude;
alineatul (6) devine alineatul (5).
6. Articolul 89:
în titlul articolului,  după  cuvîntul  "alegerilor"  se  introduc cuvintele "şi validarea mandatelor";
articolul se completează cu un nou alineat (1), cu următorul cuprins:
"(1) Comisia  Electorală  Centrală,  în  termen de 48  de  ore  după totalizarea  rezultatelor  alegerilor, prezintă  Curţii  Constituţionale actele menţionate la art.60 şi listele deputaţilor supleanţi.";
[Sintagma "deputaţi supleanţi" se declară neconstituţională prin HCC nr.1 din 11.01.2000]
alineatele (1) şi (2) devin, respectiv, alineatele (2) şi (3);
după alineatul  (3)  se introduc două alineate noi, (4) şi  (5),  cu următorul cuprins:
"(4) Dacă un  mandat de deputat aparţinînd partidului, organizaţiei social-politice, blocului electoral este  declarat vacant, Curtea Constituţională  validează  mandatul deputatului supleant ce se află pe prima poziţie în lista respectivă. Deputatul  supleant  poate  refuza mandatul  de  deputat, depunînd  declaraţia  respectivă  la Curtea Constituţională.
[Sintagma "deputaţi supleanţi" se declară neconstituţională prin HCC nr.1 din 11.01.2000]
(5) Dacă în urma  desfăşurării alegerilor şi atribuirii  mandatelor, concurentul  electoral  care  şi-a înaintat lista de  candidaţi  nu  are deputaţi  supleanţi,  mandatele  libere  trec  la  următorii  concurenţi electorali, conform şirului   descrescător  format   la   atribuirea mandatelor.".
7. La articolul 126 alineatul (3), cuvintele "în mai multe circumscripţii  electorale."  se  substituie prin cuvintele  "la  aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale de acelaşi nivel.".
8. La articolul 145 alineatul (2), după cuvintele "locale generale" se introduc cuvintele "precum şi în ziua desfăşurării lor".
9. Articolul 150:
alineatul (1):
în partea introductivă,  cuvintele  "formulate de deputaţii ori  de cetăţenii  care iniţiază referendumul" se substituie prin cuvintele  "de iniţiere a referendumului,";
litera b) se  completează  în  final  cu cuvintele  "în  cazul  cînd aceasta este formulată de deputaţi ori de cetăţeni";
după alineatul  (1)  se introduce un nou alineat (2),  cu  următorul cuprins:
(2) Hotărîrea despre respingerea propunerii privind  desfăşurarea referendumului legislativ sau consultativ se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor  aleşi, iar hotărîrea despre respingerea propunerii  privind desfăşurarea  referendumului  constituţional  -  cu cel  puţin  2/3  din numărul deputaţilor aleşi.";
alineatul (2) devine alineatul (3).
10. Articolul 151 alineatul (1) se completează în final cu cuvintele "şi are caracter consultativ.".
11. Articolul 159 se exclude.
12. Articolul 162:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) În buletinul  de vot  se  tipăreşte  textul  chestiunii   sau proiectul  de lege supus referendumului republican. În dreapta  textului chestiunii  sau  a  proiectului de lege se plasează pe orizontală două patrulatere  cu  cuvintele "pentru" şi "contra", iar sub acestea -  două cercuri.";
la alineatul (2)  cuvintele  "precum  şi în cazul efectuării concomitente  a  referendumului republican şi a alegerilor generale"  se exclud.
13. Articolul 164 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Votantul  completează  buletinul de vot trăgînd două  linii  în cruce  în  interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care  este înscris cuvîntul "pentru" sau "contra", exprimîndu-şi astfel opţiunea."
14. La articolul  166  alineatul  (2),  cuvintele "da"  şi  "nu"  se substituie, respectiv, prin cuvintele "pentru" şi "contra".
15. La articolul  171, cuvintele "poate declara" se substituie  prin cuvîntul "declară".
16. Articolul 178  alineatul (1)  litera  e)  se completează  cu cuvintele  "cu  excepţia cazurilor prevăzute de Legea  privind  statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)".
17. La articolul 193 alineatul (1), textul ", în dreptul căruia sînt două  cercuri ce au înscris în interior "da" şi "nu" se substituie  prin textul ". În dreapta textului se plasează pe orizontală două patrulatere cu cuvintele "pentru" şi "contra", iar sub acestea - două cercuri.".
18. Articolul 195 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Votantul  completează  buletinul de vot trăgînd două  linii  în cruce  în  interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care  este înscris cuvîntul "pentru" sau "contra", exprimîndu-şi astfel opţiunea."
19. La articolul 196  alineatul  (2),  cuvintele "da"  şi  "nu"  se substituie, respectiv, prin cuvintele "pentru" şi "contra".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
Chişinău, 2 iulie 1999.
Nr. 480-XIV.