LPC318/2006
ID intern unic:  319305
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 318
din  02.11.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 954     Data intrarii in vigoare : 01.01.2007
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.14-15, art.147), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1):
    după litera a) se introduce o literă nouă, care devine litera b), cu următorul cuprins:
    "b) taxele rutiere percepute conform legislaţiei fiscale;"
    literele b)-d) se exclud;
    literele e)-h) devin literele c)-f).
    2. Articolele 4-6 se exclud.
    3. La articolul 71 alineatul (2), cifra "5" se substituie prin cifra "1".
    4. La articolul 72 alineatul (1),  cifra "6" se substituie prin cifra "2".
    5. Anexele nr.1-4 se exclud.
    6. Anexele nr.5 şi nr.6 devin anexele nr.1 şi nr.2.
    Art.II. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatul (5), litera f) va avea următorul cuprins:
    "f) taxele rutiere."
    la alineatul (10), cuvintele "taxele, percepute în fondul rutier (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova)" se substituie prin cuvintele "taxele rutiere (în partea ce ţine de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova)".
    2. Articolul 291:
    la litera c), partea introductivă se completează cu cuvintele "din afara perimetrului localităţilor";
    la litera e), după cuvintele "protecţie a drumurilor -" se introduc cuvintele "din afara perimetrului localităţilor".
    3. În anexa la titlul VII al Codului fiscal, la literele c) şi e), după cuvintele "protecţie a drumurilor" se introduc cuvintele "din afara perimetrului localităţilor".
    Art.III. - La articolul 5 alineatul (2) punctul 2) litera b), la alineatul (3) punctul 2) litera c) şi la alineatul (4) punctul 2) litera b) din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253, art.996), cu modificările ulterioare, cuvintele "taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova" se substituie prin cuvintele "taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova".
    Art.IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.318-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.