LPC481/2003
ID intern unic:  312501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 481
din  04.12.2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr.768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 46
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34, art.231), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) În sensul prezentei legi, noţiunea de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor."
2. Articolul 5:
la alineatul (1), cuvintele "alesului local" se înlocuiesc cu cuvintele "consilierului şi al primarului";
la alineatul (2), litera f) se completează cu cuvintele "(cu depunerea cererii de demisie)";
la alineatul (3), textul "lit.a)-e)" se înlocuieşte cu textul "lit.a)-d) şi f)";
la alineatul (4), litera d) se completează cu cuvintele "prin referendum local, în condiţiile Codului electoral";
articolul se completează cu alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi viceprimarului încetează înainte de termen în caz de:
a) incompatibilitate a funcţiei;
b) imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motive de boală, cu excepţia viceprimarului care îşi exercită funcţiile pe baze obşteşti;
c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare a acestora;
d) eliberare din funcţie de către consiliul respectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) demisie (cu depunerea cererii de demisie);
f) deces.
(6) Aleşii locali îşi exercită mandatul în condiţiile prezentei legi şi Legii nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală."
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art.6. - (1) În cazul în care mandatul consiliului şi al primarului este prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă, mandatul consilierilor, preşedintelui, vicepreşedintelui raionului şi  viceprimarului se consideră prelungit de drept.
(2) În cazul în care activitatea consiliului este suspendată în condiţiile Legii nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală, acesta se consideră dizolvat de drept, iar mandatul consilierilor încetează înainte de termen.
(3) Mandatul alesului local ales în locul altui ales local pe durata mandatului neexercitat al acestuia se încheie o dată cu expirarea mandatului predecesorului."
4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Art.7. - (1) Mandatul alesului local este incompatibil cu:
a) calitatea de deputat în Parlament;
b) funcţia de membru al Guvernului;
c) calitatea de funcţionar public în cadrul oficiului teritorial al Cancelariei de Stat;
d) calitatea de funcţionar public în aparatul preşedintelui raionului respectiv, în direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni din subordinea consiliului respectiv, în primărie  (pretură);
e) alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art.91 din  Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală.
(2) Suplimentar la incompatibilităţile prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, mandatul consilierului este incompatibil cu calitatea de consilier al unui consiliu de acelaşi nivel sau de consilier al consiliului de orice nivel din alte unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea."
5. Articolul 8:
la alineatul (1), cuvintele "alin.(1)" se exclud;
la alineatul (2), cuvîntul "prefectului" se înlocuieşte cu cuvintele "oficiului teritorial al Cancelariei de Stat";
la alineatul (3), cuvîntul "prefect" se înlocuieşte  cu cuvintele "oficiul teritorial al Cancelariei de Stat".
6. La articolul 10 alineatul (1), cuvintele "disciplinei de stat" se  înlocuiesc cu cuvintele "autorităţii administraţiei publice locale pe care o reprezintă".
7. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele "consiliului judeţean sau biroului permanent al consiliului judeţean" se înlocuiesc cu cuvîntul "raionului".
8. La articolul 13 alineatul (4), cuvintele ", de ele ţinîndu-se cont" se exclud.
9. La articolul 16, cuvintele "coordonează şi" se înlocuiesc cu cuvintele ", în limitele competenţei sale,".
10. Articolul 17:
la alineatul (1), cuvintele "alesul local" se înlocuiesc cu cuvîntul "consilierul";
la alineatul (2), cuvintele "şi judeţene" se înlocuiesc cu cuvintele "de nivelul întîi şi nivelul al doilea";
la alineatul (3), cuvîntul "prefect" se înlocuieşte cu cuvintele "oficiul teritorial al Cancelariei de Stat";
alineatul (4) se exclude;
alineatul (5) devine alineatul (4).
11. La articolul 19, cuvintele "cu excepţia cazurilor cînd informaţia solicitată constituie secret de stat sau secret comercial, precum şi informaţia operativă de  investigaţii" se înlocuiesc cu cuvintele "cu excepţia informaţiei cu accesibilitatea limitată (ce  constituie secret de stat şi comercial, referitoare la viaţa familială şi privată) şi informaţiei operative de  investigaţii".
12. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
"Art.20. - (1) Alesul local examinează, în modul stabilit de legislaţie, petiţiile care îi sînt adresate, ia măsuri pentru soluţionarea lor, primeşte în audienţă cetăţeni şi conducătorii persoanelor juridice.
(2) Alesul local primeşte în audienţă cetăţenii în sediul autorităţii administraţiei publice locale. Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea normală a audienţei revine secretarului consiliului local."
13. Articolul 21:
la alineatul (1), cuvintele "şi este obligat" se exclud, iar cuvîntul "legii" se înlocuieşte cu cuvintele "ordinii publice";
la alineatul (2), cuvintele "înlăturarea şi încetarea încălcării legii" se înlocuiesc cu cuvintele "încetarea încălcării ordinii publice".
14. Articolul 26 se exclude.
15. Articolele 27, 28, 29 şi 30 devin articolele 26, 27, 28 şi 29.
16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
"Art.26. - (1) Alesul local are legitimaţie şi insignă de modelul stabilit prin lege.
(2) Consilierului şi primarului legitimaţia şi insigna  se înmînează după validarea mandatului.
(3) Preşedintelui, vicepreşedintelui raionului, precum şi viceprimarului legitimaţia şi insigna se înmînează, după alegerea lor în funcţie de către consiliul respectiv."
17. Articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Prevederile art.25 din prezenta lege se aplică preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum  şi primarilor aflaţi în exerciţiul funcţiunii la momentul intrării în vigoare a Legii nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                           Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 4 decembrie 2003.
Nr. 481-XV.