HGM337/2005
ID intern unic:  296148
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 337
din  23.03.2005
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 387
MODIFICAT
HG912 din 26.08.05, MO117-118/02.09.05 art.980

Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    [Pct.2 abrogat prin HG912 din 26.08.05, MO117-118/02.09.05 art.980]
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.910 din 29 iulie 2003 "Cu privire la unele aspecte ce ţin de comercializarea bunurilor sechestrate şi confiscate" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172, art.956).

PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor                                                Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                   Victoria Iftodi

Chişinău, 23 martie 2005.
Nr. 337.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 337
din 23 martie 2005
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art. 1021), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
pct. 18 se completează în final cu o propoziţie nouă, cu următorul cuprins: "Aceste prevederi nu se extind asupra bunurilor care se expun spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei";
din pct. 43 lit. a) se exclude, iar lit. b) - l) devin, respectiv, lit. a) - k);
pct. 47 din capitolul IV va avea următorul cuprins:
"47. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sînt obligate să expună spre vînzare, prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, bunurile incluse în lista mărfurilor bursiere, în conformitate cu Regulile aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 2 aprilie 2004, în cazul în care devine imposibilă executarea prevederilor primei propoziţii a pct. 49 din prezentul Regulament";
pct. 48 din capitolul IV se abrogă, iar pct. 47 din capitolul V  devine pct. 48;
după pct. 48 se introduce un punct nou, pct. 49, cu următorul cuprins:
"49. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sînt obligate să transmită, cu titlu gratuit, bunurile confiscate conform anexei nr. 15, în scopul completării rezervei de stat. Transmiterea acestor bunuri se efectuează în baza unei confirmări în scris privind acordul recepţionării bunurilor respective de către Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare. În cazul în care bunurile nu prezintă interes şi nu pot fi utilizate pentru completarea rezervei de stat, acestea vor fi vîndute prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, dacă sînt incluse în categoria mărfurilor bursiere, sau vîndute conform prevederilor punctului 27 al prezentului Regulament, dacă nu fac parte din această categorie";
pct. 48-82 devin, respectiv, pct. 50-84;
Regulamentul se completează cu anexa nr.15, cu următorul cuprins:
"Anexa nr.15  
la Regulamentul cu privire la modul de
evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor
confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor
alterabile sau cu termen de păstrare
limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor
trecute în posesia statului cu drept de
succesiune şi a comorilor
LISTA
bunurilor materiale confiscate prevăzute
pentru transmiterea şi completarea rezervei de stat
1. Grîu alimentar
2. Porumb
3. Seminţe de floarea-soarelui
4. Orez
5. Zahăr
6. Benzină auto
7. Gaz lampant
8. Motorină
9. Păcură
10. Cărbune
11. Sticlă de construcţie
12. Ardezie
13. Ciment
14. Lemn şi articole din lemn
15. Hîrtie de ziar
16. Laminate
17. Transport auto".
2. La pct.6 al anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 3 iunie 2003 "Despre aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de personal ale Agenţiei de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare pe lîngă Guvernul Republicii Moldova şi a Regulamentului cu privire la modul de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art. 699), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul "În sistemul rezervelor materiale ale statului", se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
"asigură, în bază de contract, recepţionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor ce fac obiectul Regulamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001, pentru care există posibilităţile şi condiţiile necesare de depozitare şi păstrare".
3. Regulile de expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei a bunurilor sechestrate în scopul stingerii obligaţiilor fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.332 din 2 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.56-60, art.463), se modifică şi se completează după cum urmează:
punctul 4 va avea următorul cuprins:
"4. La licitaţiile bursiere se expun bunurile bursiere, inclusiv cele specificate în anexa nr. 2 şi cele care nu cad sub incidenţa punctului 10 al prezentelor Reguli.";
punctul 8, după cuvintele "estimarea valorii bunurilor", se completează cu cuvintele "la preţurile cu ridicata";  
punctul 10 va avea următorul cuprins:
"10. Nu se expun la Bursă următoarele bunuri:
- bancnotele şi monedele naţionale şi străine;
- timbrele poştale;
- valorile mobiliare;
- biletele de loterie;
- bunurile imobiliare;
- produsele falsificate;
- bunurile care, în urma evaluării conformităţii, nu corespund cerinţelor prescrise sau declarate;
- bunurile care urmează a fi transmise cu titlu gratuit sau nimicite, conform capitolului V al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001;
- bunurile uşor alterabile;
- bunurile cu termen de valabilitate limitat, în cazurile în care timpul necesar perfectării documentelor solicitate pentru expunerea bunurilor spre vînzare la Bursă depăşeşte termenul de valabilitate a acestora;
- loturile de bunuri în valoare de pînă la 5 mii lei;
- mărfurile de import care cad sub incidenţa unor măsuri de politică economică sau taxe speciale;
- obiectele de artă ce reprezintă patrimoniu naţional şi obiectele de cult.";
din punctul 17 cuvintele "uşor alterabile sau" se exclud;
punctele 20 şi 21 vor avea următorul cuprins:
"20. Dacă, pe parcursul a 20 licitaţii, bunurile nu au fost solicitate de cumpărători, se efectuează reducerea preţului cu 10%. În cazul în care bunurile nu au fost solicitate de către cumpărători nici după organizarea a încă 30 licitaţii, se efectuează reducerea preţului cu 20% faţă de preţul stabilit după prima reducere.
După a doua reducere a preţului, bunurile se expun spre comercializare pe parcursul a încă 30  licitaţii.
21. Bunurile ce fac obiectul Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 se expun spre comercializare la preţuri fără TVA (în conformitate cu prevederile Titlului III al Codului fiscal). Dacă aceste bunuri nu au fost vîndute nici după a doua reducere a preţului (20%), ele urmează să fie retrase din vînzare de către inspectoratul fiscal de stat,  cu rezilierea documentelor ce au stat la baza expunerii spre vînzare prin intermediul Bursei şi cu aplicarea ulterioară a prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001.";
la punctul 22, cuvintele "a treia" se substituie prin cuvintele "a doua";
la punctul 23, cuvîntul "trei" se substituie prin cuvîntul "zece";
la punctul 25, cuvintele "uşor alterabile sau" se exclud, iar în final se introduc cuvintele "la preţul nu mai mic decît cel stabilit la ultima licitaţie organizată de Bursă.";
la punctul 26, cifra "25" se substituie prin cifra "60".