LPC332/2006
ID intern unic:  318762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 332
din  10.11.2006
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 871
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 22 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.210), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (1), după cuvîntul "juridică" se introduce cuvîntul "anticorupţie";
    articolul se completează cu un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Expertiza anticorupţie este obligatorie pentru toate proiectele de acte legislative şi  are menirea de a contribui la:
    a) asigurarea corespunderii proiectului standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale;
    b) prevenirea apariţiei unor noi reglementări care favorizează sau pot favoriza corupţia, prin elaborarea de recomandări în vederea excluderii acestor reglementări sau a diminuării efectelor lor."
    alineatele (3)-(8) devin alineatele (4)-(9).
    Art.II. - Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 5 alineatul (1) se completează cu litera d), cu următorul cuprins:
    "d) efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei."
    2. La articolul 6, litera c) se completează în final cu cuvintele ", inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia".
    3. Articolul 7 alineatul  (1):
    după  litera r)  se introduce o nouă literă, care devine litera  s), cu următorul cuprins:
    "s) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice suportul informaţional şi consultativ necesar efectuării expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului;"
    literele s)-u) devin  literele t)-v).
    Art.III. - Articolul 41 din Legea nr.317-XV din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    după alineatul (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Proiectul de act normativ al Guvernului este supus, în mod obligatoriu, unei expertize anticorupţie pentru a se verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi internaţionale, precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări care favorizează  sau  pot favoriza corupţia."
    alineatul (2) devine alineatul (3).
    Art.IV. - Guvernul va elabora şi va aproba mecanismul necesar implementării prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Marian  LUPU

    Nr.332-XVI. Chişinău, 10 noiembrie 2006.