LPC2/2006
ID intern unic:  315365
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 2
din  09.02.2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr.198-XV din
15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură
Publicat : 10.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 39-42     art Nr : 163
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Legea nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.163-166, art.650) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, în definiţia noţiunii "bunuri agricole", după cuvîntul "construcţii,"  se introduc cuvintele "inclusiv construcţii hidrotehnice,".
2. La articolul 5:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Decizia de transmitere în arendă a bunurilor agricole comune se adoptă de către copărtaşi cu majoritate de voturi. Majoritatea de voturi se determină în funcţie de mărimea cotelor-părţi."
după alineatul (2) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) La contractul de arendă a bunurilor agricole comune se anexează lista tuturor copărtaşilor, cu semnătura celor care au acceptat condiţiile contractului."
alineatul (3) devine alineatul (4).
3. La articolul 6 alineatul (3), litera m)  va avea următorul cuprins:
"m) obligativitatea respectării normelor ecologice."
4. La articolul 7:
la alineatul (2), litera e) se exclude;
literele f), g) şi h) devin literele e), f) şi g);
la alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:
"e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform prevederilor legislaţiei;"
5. La articolul 10:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 3 ani se înregistrează la oficiul cadastral teritorial."
după alineatul (1) se introduc două alineate noi, care devin alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
"(2) În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulţi arendatori, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul oficiului cadastral teritorial pe teritoriul localităţii.
(3) Oficiul cadastral teritorial va prezenta autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi din zona de activitate a oficiului informaţia respectivă din registrul cadastrului bunurilor imobile privind înregistrarea, modificarea sau rezilierea contractelor de arendă în termen de o lună de la efectuarea înscrisurilor."
alineatele (2)-(5) devin alineatele (4)-(7).
6. Articolul 16:
la alineatul (1):
litera c) se exclude;  
litera d) devine litera c);
după litera c) se introduce o literă nouă, care devine litera d), cu  următorul cuprins:
"d) să predea arendaşului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puţin trei ani pînă la data încheierii contractului de arendă;"
la alineatul (3), după litera d) se introduce o literă nouă,  care devine litera e), cu următorul cuprins:
"e) să predea arendatorului Cartea istoriei cîmpurilor întocmită cu cel puţin trei ani pînă la data încetării sau rezilierii contractului de arendă;"  
litera e) devine litera f).
7. La articolul 25 alineatul (4), textul "înregistrează pe numele său mijloacele de transport şi tehnica agricolă arendate"  se substituie prin textul "ia în evidenţă bunurile agricole arendate, altele decît terenurile, la conturile extrabilanţiere respective" .  
8. Articolul 29 se completează cu alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Cartea istoriei cîmpurilor se întocmeşte  în baza unui regulament aprobat de Guvern."

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                        Marian  LUPU

Chişinău, 9 februarie  2006.
Nr.2-XVI.