HBNC41/2004
ID intern unic:  291556
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 41
din  25.02.2004
privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea
pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb
valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri
Publicat : 05.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 98
Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (nr.845-XII din 03.01.1992), ţinînd cont de prevederile Legii privind licenţierea unor genuri de activitate (nr.451-XV din 30.07.2001), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În punctul 3.3.1 primul alineat va avea următorul cuprins:
"Demersul adresat Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar, care urmează a fi confirmat prin semnătura conducătorului şi stampila casei de schimb valutar."
2. Punctul 3.3.2 va avea următorul cuprins:
"3.3.2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova."
3. În punctul 3.3.5:
a) în primul alineat după cuvintele "cu anexarea" se introduce cuvîntul "originalelor" şi în continuare după text;
b) alineatul doi va avea următorul cuprins:
"Contabilul-şef (sau funcţionarul care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef) al casei de schimb valutar trebuie să dispună de studii economice şi să aibă o vechime de muncă de minim 1 an conform specialităţii economice, cerinţe care urmează a fi confirmate prin documentele indicate la punctul 3.3.6 al prezentului Regulament."
4. După punctul 3.3.5 se introduce punctul 3.3.6 avînd următorul cuprins:
"3.3.6. Actul de studii economice al contabilului-şef (sau al funcţionarului care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef), precum şi carnetul de muncă al acestuia."
5. Punctul 3.3.12 va avea următorul cuprins:
"3.3.12. Documentele indicate la punctele 3.3.2, 3.3.6, 3.3.7 a), 3.3.9, 3.3.10 a), 3.3.11 din acest Regulament se prezintă în original şi fotocopii. În urma verificării fotocopiilor cu originalele, responsabilul Băncii Naţionale a Moldovei restituie casei de schimb valutar originalele documentelor respective, iar fotocopiile autentificate rămîn la Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei."
6. În punctul 3.7.1:
a) în primul alineat textul "30 zile" se înlocuieşte cu textul "15 zile lucrătoare" şi în continuare după text;
b) în alineatul trei cifra "30" se înlocuieşte cu cifra "15" şi în continuare după text.
7. În primul alineat al punctului 3.9, în primul alineat al punctului 6.12 şi în punctul 7.2 cuvîntul "zile" se înlocuieşte cu cuvintele "zile lucrătoare" şi în continuare după text.
8. În punctul 4.3.6, după primul alineat se introduce un alineat avînd următorul cuprins:
"Informaţia privind cursurile de schimb se afişează pe panoul de reclamă respectînd următoarele condiţii:
a) consecutivitatea afişării valutelor străine: prima grupă de valute străine (dolar SUA, euro), grupa a doua de valute străine (rubla rusească, leul rom\x01+nesc, hrivna ucraineană), grupa a treia de valute străine (alte valute străine);
b) afişarea cursurilor de cumpărare şi a cursurilor de vînzare în coloane separate: cursurile de cumpărare - în coloana din partea stîngă, iar cursurile de vînzare - în coloana din partea dreaptă."
9. În punctul 4.3.8 cuvintele "cu excepţia zilelor de odihnă" se înlocuiesc cu cuvintele "cu excepţia zilelor nelucrătoare" şi în continuare după text.
10. Punctul 5.1 se exclude.
11. În punctul 6.6.1 prima propoziţie va avea următorul cuprins: "Demersul adresat Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei privind eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii punctului de schimb de pe lîngă hotel, care urmează a fi confirmat prin semnătura conducătorului şi ştampila hotelului (organizaţiei)."
12. Punctul 6.6.3 va avea următorul cuprins:
"6.6.3. Certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova."
13. Punctul 6.6.4 se completează cu o propoziţie avînd următorul cuprins: "Adeverinţa urmează a fi perfectată pe foaia cu antet a băncii şi confirmată prin semnătura conducătorului, contabilului-şef şi ştampila băncii."
14. În punctul 6.6.5 lit. c) va avea următorul cuprins:
"c) maşina de casă şi control. Drept confirmare se anexează Cartela de înregistrare a maşinii de casă şi control la Inspectoratul Fiscal Teritorial de Stat corespunzător;"
15. În punctul 6.6.6 după cuvintele "cu anexarea" se introduce cuvîntul "originalelor" şi în continuare după text.
16. După punctul 6.6.6 se introduce punctul 6.6.7 avînd următorul cuprins:
"6.6.7. Documentele indicate la punctele 6.6.3 şi 6.6.5 c) din acest Regulament se prezintă în original şi fotocopii. În urma verificării fotocopiilor cu originalele, responsabilul Băncii Naţionale a Moldovei restituie casei de schimb valutar originalele documentelor respective, iar fotocopiile autentificate rămîn la Banca Naţională a Moldovei. De asemenea, se admite prezentarea acestor documente în copii autentificate notarial care rămîn la Banca Naţională a Moldovei."
17. În punctul 6.22 cuvintele "şi punctului 6.2.7. al "Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova"" se exclud.
18. În punctul 6.28 textul "5.1.," se exclude.
19. În punctul 7.3 textul "5.1.-5.10." se înlocuieşte cu textul "5.2-5.10" şi în continuare după text.
20. Nota din anexa nr.6 se completează cu un alineat avînd următorul cuprins:
"Reflectarea sumei plăţii suplimentare obligatorii (0.1%) încasate pe parcursul zilei de la persoanele fizice conform prevederilor Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (nr.827-XIV din 18.02.2000) se efectuează prin înscrierea respectivă într-un rînd aparte la subrubrica "În lei mold." a rubricii "Încasări"."
II. Casele de schimb valutar care au depus la Banca Naţională a Moldovei documentele în vederea obţinerii licenţei pentru desfăşurarea activităţii conform prevederilor Regulamentului nr.10018-20, dar nu au obţinut licenţe pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, urmează să conformeze documentele respective cerinţelor prezentei hotărîri.
III. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.137 din 28.05.1999 "Cu privire la efectuarea unor modificări în regimul de vînzare-cumpărare de valute liber convertibile de către băncile autorizate, casele de schimb valutar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.56-58, art.99).
IV. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.
V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia subpunctului 8 al punctului I din prezenta hotărîre, care va intra în vigoare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                    Leonid TALMACI

Chişinău, 25 februarie 2004.
Nr. 41.