LPC148/2006
ID intern unic:  316434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 148
din  08.06.2006
privind modificarea şi completarea unor acte  legislative
Publicat : 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 459
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 34 din Legea nr.625-XII din 2 iulie 1991 cu privire la protecţia muncii, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Articolul 34.  Amendarea persoanelor  cu funcţii de
                        răspundere pentru încălcarea actelor
                        legislative şi altor acte normative
                       de protecţie a muncii
Mijloacele încasate sub formă de amendă, ca sancţiune administrativă, pentru încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere a actelor legislative şi altor acte normative de protecţie a muncii se varsă (se transferă) la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, pe al cărei teritoriu este situată întreprinderea, şi se utilizează pentru protecţia muncii angajaţilor."
Art.II. - Punctul 3 al articolului 26 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"3. Întreprinderea  care  utilizează în activitatea sa o firmă ce  nu corespunde  celei înmatriculate în Registrul de stat al întreprinderilor este sancţionată,  conform hotărîrii instanţei judecătoreşti competente, cu o amendă de la 10 la 100 unităţi convenţionale, care se varsă la bugetul de stat. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei."
Art.III. - Articolul 3 din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.53-55, art.302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la punctul 1) litera a), textul "15 salarii minime" se substituie prin textul  "270 lei";
asteriscul va avea următorul cuprins:
"*Cotele procentuale fixe sînt calculate în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională este egală cu 20 de lei."
Art.IV. - Articolul 28 din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (2):
la litera a), textul "500 salarii minime " se substituie prin textul "450 unităţi convenţionale";
la litera b), textul "300 salarii minime" se substituie prin textul "270 unităţi convenţionale";
la litera c), textul "200 salarii minime" se substituie prin textul "180 unităţi convenţionale";
la litera d), textul "100 salarii minime" se substituie prin textul "90 unităţi convenţionale";
la litera e), textul "50 salarii minime" se substituie prin textul "45 unităţi convenţionale";
după alineatul (2) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei."
alineatele (3)-(5) devin alineatele (4)-(6).
Art.V. - La articolul 201 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare:
după alineatul (1) se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Amenda judiciară se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă judiciară este egală cu 20 de lei."
alineatele (2)-(8) devin alineatele (3)-(9).

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                             Marian LUPU

Chişinău, 8 iunie 2006.
Nr.148-XVI.