HGA599/2004
ID intern unic:  295061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 599
din  31.05.2004
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 11.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 91-95     art Nr : 746
Abrogată prin HG691 din 20.06.06, MO102-105/07.07.06  art.766

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Prim-viceprim-ministru                         Vasile Iovv
    Ministrul economiei                              Marian Lupu
    Ministrul finanţelor                                Zinaida Grecianîi
    Ministrul justiţiei                                   Vasile Dolghieru

    Chişinău, 31 mai 2004.
    Nr. 599.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 599
din 31 mai 2004

Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea
Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
    Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambulul hotărîrii, textul "nr. 1453-XII din 25 mai 1993" se substituie prin textul "nr. 105-XV din 13 martie 2003".
    2. În punctul 1 alineatul întîi, cuvintele "filialele acestora" se substituie prin cuvintele "subdiviziunile lor (filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii, magazine, depozite, unităţi comerciale etc.)", iar cuvintele "şi prestează servicii" se substituie prin cuvintele " şi / sau prestează servicii (execută lucrări)".
    3. Anexa nr. 1 se completează cu punctul 6 avînd următorul cuprins:
    "6. Activităţile desfăşurate de titularii patentelor în baza patentei de întreprinzător."
    4. Anexa nr. 5 se expune în redacţie nouă (se anexează).

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 474
din 28 aprilie 1998

REGULAMENTUL
cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control
pentru efectuarea decontărilor în numerar
I. Noţiuni şi dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (în continuare - Regulamentul) este elaborat în baza articolelor 8 litera f) şi 9 litera f) ale Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), legislaţiei fiscale şi a legislaţiei privind aplicarea maşinilor de casă şi control.
    2. Prevederile Regulamentului sînt executorii pentru toţi agenţii economici de pe teritoriul Moldovei, înregistraţi în modul stabilit, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, care desfăşoară activitate comercială şi / sau prestează servicii (execută lucrări) contra plată în numerar.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    agent economic - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi de produse, prestează servicii (execută lucrări);
    consumator (cumpărător, client) - orice persoană fizică sau juridică care dobîndeşte, utilizează ori consumă mărfuri de la agenţii economici sau beneficiază de serviciile prestate de aceştia;
    marfă, valori materiale - articole, mărfuri de larg consum şi produse cu destinaţie tehnico-economică, clădiri, construcţii şi alte bunuri imobiliare, active nemateriale;
    servicii - activitate, alta decît cea din care rezultă produse, desfăşurată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
    lucrări - ansamblul de acţiuni prin care se obţine un produs sau se modifică caracteristicile acestuia;
    maşină de casă şi control cu memorie fiscală (maşină de casă şi control) - aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, construcţia căruia înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitivele de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor de modificări neautorizate;
    bon de casă - document, emis de maşina de casă şi control la efectuarea decontărilor băneşti pentru operaţiunile de vînzare - cumpărare sau de prestare a serviciilor, care confirmă faptul cumpărării mărfii (prestării serviciului) şi achitării plăţii şi se înmînează necesarmente consumatorului. Bonul de casă trebuie să includă elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control şi/sau ale altor norme tehnice sau metodologice de aplicare, aprobate în modul stabilit;
    bandă de control - document confirmativ, imprimat de maşina de casă şi control, care conţine copia datelor fiscale de pe bonurile de casă înmînate consumatorilor;
    raport zilnic de închidere - document de evidenţă a gestiunii zilnice (pe ziua de lucru, schimb), care conţine sinteza datelor fiscale ce se înscriu în memoria fiscală o dată cu imprimarea acestuia;
    bon de plată, factură de expediţie - formulare tipizate cu regim special, prevăzute de actele normative în vigoare;
    utilizator - agent economic care are obligativitatea de a utiliza maşinile de casă şi control cu memorie fiscală.
II. Obligativitatea aplicării maşinilor
de casă şi control cu memorie fiscală
    4. La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile comerciale sau serviciile prestate (lucrările executate) consumatorilor, agenţii economici sînt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală.
    Această obligativitate se extinde asupra tuturor subdiviziunilor (filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii, magazine, depozite, unităţi comerciale etc.) agenţilor economici în care consumatorii achită plată.
    5. Dacă la operarea decontărilor în numerar agenţii economici acceptă ca mijloc de plată cecuri sau carduri, decontările respective se vor efectua de asemenea prin intermediul maşinilor de casă şi control.
    6. Se permite efectuarea decontărilor în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control agenţilor economici care desfăşoară activităţile stipulate în anexa nr. 1 la hotărîre.
    7. Conturile, recipisele şi alte documente, eliberate de agenţii economici la efectuarea decontărilor în numerar, nu-i scutesc pe aceştia de obligaţia de a utiliza maşinile de casă şi control.
    Bonul de plată, care se eliberează în cazurile prevăzute în anexa nr. 1 şi în prezentul Regulament, se consideră echivalentul bonului de casă imprimat de maşina de casă şi control.
III. Obligaţiunile utilizatorilor
    8. Utilizatorii sînt obligaţi:
    a) să doteze subdiviziunile cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi control;
    b) să înregistreze maşinile de casă şi control, în modul stabilit, la inspectoratul fiscal de stat teritorial;
    c) să utilizeze maşini de casă şi control în stare bună de funcţionare, care să fie sigilate de inspectoratul fiscal de stat teritorial;
    d) să imprime la maşina de casă şi control bonurile de casă, banda de control şi raportul zilnic de închidere;
    e) să afişeze la loc vizibil un anunţ privind efectuarea decontărilor în numerar prin intermediul maşinii de casă şi control şi dreptul consumatorului de a solicita şi a primi bonul de casă;
    f) să înmîneze consumatorului bonul de casă imprimat de maşina de casă şi control, care trebuie să corespundă sumei real plătite, confirmînd astfel îndeplinirea reciprocă de către părţi a obligaţiunilor contractuale privind vînzarea - cumpărarea (prestarea serviciilor), iar la cererea consumatorului să completeze şi să elibereze factura de expediţie sau alt formular tipizat prevăzut de actele normative în vigoare;
    g) să deschidă pentru fiecare maşină de casă şi control cîte un registru, în care să înregistreze, conform raportului zilnic de închidere, încasările zilnice;
    h) în toate cazurile cînd utilizarea maşinii de casă şi control este temporar imposibilă (din cauza defectării, deconectării reţelei electrice etc.), să întrerupă activitatea sau să reorganizeze lucrul, eliberînd consumatorilor bonuri de plată completate manual şi fixînd în registrul maşinii de casă şi control data, ora şi cauza care a determinat întreruperea aplicării maşinii de casă şi control.
    În astfel de cazuri, durata utilizării bonurilor de plată se reglementează prin deciziile Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control;
    i) să exploateze maşinile de casă şi control şi să asigure păstrarea documentelor confirmative şi de evidenţă, emise de acestea, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală;
    j) să ofere colaboratorilor organelor abilitate cu funcţii de control, în limitele competenţelor acestora, acces liber la maşinile de casă şi control şi la documentaţia de exploatare a lor.
IV. Obligaţiunile consumatorilor
    9. Consumatorul se obligă să prezinte, la examinarea reclamaţiei depuse de el, precum şi la cererea organelor de control în cadrul controalelor efectuate de acestea, bonul de casă (echivalentul lui) care confirmă faptul cumpărării mărfii (prestării serviciului).
V. Responsabilităţi
    10. Neutilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală sau încălcarea regulilor de exploatare a lor este pasibilă de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
VI. Dispoziţii finale si tranzitorii
    11. Cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control, pînă la implementarea standardului naţional, şi Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală sînt elaborate de Ministerul Industriei, în comun cu Ministerul Finanţelor, Departamentul Standardizare şi Metrologie, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, alte organe interesate şi se aprobă de către Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control.
    12. Modalităţile de înregistrare la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi de exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control se stabilesc în Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control, elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor.
    13. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control, în caz de necesitate, poate stabili de sine stătător elementele obligatorii ale bonului de casă sau a rapoartelor emise de maşina de casă şi control şi durata valabilităţii acestora, fără modificarea cerinţelor tehnice faţă de maşinile de casă şi control.