LPC410/2003
ID intern unic:  312434
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 410
din  23.10.2003
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale
a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 1996
Publicat : 21.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 229     art Nr : 914     Promulgat : 13.11.2003
În temeiul art. 72 alin. (3) din Constituţia Republicii Moldova,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 20-21, art. 216), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 1, cuvîntul "Guvernului" se înlocuieşte cu cuvintele "autorităţii reprezentative a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special sau a consiliului raional", iar după cuvintele "în Parlament" se introduc cuvintele "după consultarea cetăţenilor".
2. La punctele 2, 3 şi 8, cuvintele "Guvernului, luîndu-se în considerare deciziile" se exclud, iar cuvintele "şi opinia populaţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "după consultarea cetăţenilor".
3. La punctele 4, 5 şi 7, cuvintele "Guvernului, luîndu-se în considerare deciziile" se exclud, iar în final punctele se completează cu cuvintele  "după consultarea cetăţenilor".
4. La punctul 9, cuvintele "şi opinia populaţiei" se înlocuiesc cu cuvintele "după consultarea cetăţenilor".
5. La punctul 14, cuvintele "Departamentul Statisticii" se înlocuiesc cu cuvintele "Oficiul Informaţional Central "Cadastru".
6. Punctul 15 se exclude.
7. Punctele 16, 17, 18 şi 19 devin punctele 15, 16, 17 şi 18.
8. La punctul 17 literele a), b), c) şi e), textul "demersul Guvernului cu argumentarea caracterului raţional al propunerilor făcute "se exclude.
9. În tot textul Regulamentului, cuvintele "cu statut special" se înlocuiesc cu cuvintele "cu statut juridic special".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI           Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 23 octombrie 2003.
Nr. 410-XV.