LPC1001/2002
ID intern unic:  311919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1001
din  19.04.2002
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 571
Întru îndeplinirea prevederilor Codului familiei nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Articolul 1121 alineatul 2 din Codul penal, aprobat prin Legea   R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al  R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.41), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"Aceeaşi faptă săvîrşită de către o persoană cu funcţie de răspundere obligată să păstreze secretul adopţiei sau urmată de consecinţe grave -
se pedepseşte cu privaţiune de libertate pe un termen de la unu la trei ani sau cu amendă în mărime de la cincizeci la o sută de salarii minime."
Art.II. - Codul de procedură penală, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie 1961 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr.10, art.42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 78:
după alineatul 4 se introduce un nou alineat 5, cu următorul cuprins:
"Dacă bănuitul sau învinuitul este minor, judecătorul comunică despre arestare părinţilor sau altor rude ale acestuia. Dacă nu este posibil de a contacta părinţii sau rudele minorului, va fi anunţată imediat autoritatea tutelară.";
alineatul 5 devine alineatul 6.
2. Articolul 104 alineatul 6 va avea următorul cuprins:
"În cazul reţinerii minorului, persoana care efectuează cercetarea penală, anchetatorul penal, procurorul sînt obligaţi să comunice imediat despre aceasta părinţilor sau altor rude ale minorului. Dacă nu este posibil de a contacta părinţii sau rudele minorului, va fi anunţată imediat autoritatea tutelară."
Art.III. - Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 (Veştile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 1964, nr.36, art.82), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2783 alineatul 1:
punctul 7) se exclude;
punctele 8)-12) devin punctele 7)-11).
2. După articolul 2784 se introduc articolele 2784a şi 2784b, cu următorul cuprins:
"Articolul 2784a. Acordul la adopţie
Acordul părintelui sau părinţilor, tutorelui (curatorului) la adopţie poate fi exprimat şi personal în instanţa de judecată.
Pentru adopţia copilului care a atins vîrsta de 10 ani este necesar şi acordul acestuia exprimat în instanţa de judecată.
Ca excepţie, copilul poate fi adoptat fără acordul lui dacă, pînă la momentul adopţiei, el a locuit în familia adoptatorilor şi nu ştie că aceştia nu sînt părinţii lui fireşti.
Articolul 2784b. Termenul de încercare la adopţie
Hotărîrea instanţei de judecată privind încuviinţarea adopţiei poate fi pronunţată numai în cazul în care copilul s-a aflat în îngrijirea viitorilor adoptatori nu mai puţin de 6 luni.
În unele cazuri, adopţia poate fi încuviinţată şi fără stabilirea acestui termen de încercare, motivele menţionîndu-se în hotărîrea instanţei de judecată."
3. La articolul 2785 alineatul 1, după cuvintele "hotărîrii definitive a instanţei de judecată privind înfierea" se introduc cuvintele ", în termen de trei zile,".
Art.IV. - Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.3, art.47), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 170 va avea următorul cuprins:
"Articolul 170. Neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere,
  educaţie şi instruire a copiilor
Neîndeplinirea cu rea-voinţă sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi sau de către persoanele care îi înlocuiesc a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire a copiilor -
atrage după sine un avertisment sau aplicarea unei amenzi în mărime de la trei la cinci salarii minime.
Aceleaşi fapte urmate de lipsa de supraveghere a copiilor, de vagabondaj, cerşetorie, precum şi de consumul de către aceştia a drogurilor şi altor substanţe psihotrope, a băuturilor alcoolice, sau săvîrşirea de către aceştia a unei fapte socialmente periculoase -
atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la douăzeci la patruzeci de salarii minime."
2. După articolul 1701 se introduc articolele 1702-1704, cu următorul cuprins:
"Articolul 1702. Încălcarea drepturilor şi intereselor legitime
                        ale copilului
Încălcarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, exprimată prin comportament abuziv, insulte şi maltratări de orice fel, violenţă psihică şi fizică, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la douăzeci şi cinci de salarii minime.
Articolul 1703.   Împiedicarea exercitării dreptului de a
  comunica cu copiii şi de a-i educa
Împiedicarea neîntemeiată a unuia dintre părinţi (a ambilor părinţi) să comunice cu copiii sau să ia parte la educarea lor, precum şi a copiilor să comunice cu buneii, fraţii şi surorile, dacă această comunicare nu reprezintă un pericol pentru viaţa şi sănătatea copilului şi pentru dezvoltarea lui spirituală, -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la zece la cincisprezece salarii minime.
Articolul 1704. Necomunicarea despre existenţa unui pericol
      pentru viaţa sau sănătatea copilului
Necomunicarea autorităţii tutelare de către persoanele cu funcţii de răspundere şi de către alte persoane despre existenţa unui pericol pentru viaţa sau sănătatea copilului ori despre încălcarea drepturilor şi intereselor lui legitime -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece salarii minime."
3. Articolul 1713:
alineatul 1 va avea următorul cuprins:
"Încălcarea de către persoanele cu funcţii de răspundere din instituţiile de instruire, curative, de asistenţă socială şi din alte instituţii similare a termenului de 5 zile pentru comunicare autorităţii tutelare despre copiii rămaşi fără îngrijire părintească care pot fi ulterior transmişi spre adopţie sau sub tutelă (curatelă) pentru îngrijire şi educare -
atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de la cinci la zece salarii minime.";
la alineatul 2, cuvîntul "înfiere" se substituie prin cuvîntul "adopţie".
Art.V. - Legea nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.127) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), cuvintele "de pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale" se exclud.
2. La articolul 8 alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: "De opinia copilului care a atins vîrsta de 10 ani se va ţine cont, în mod obligatoriu, dacă aceasta nu contravine intereselor lui."
3. Articolul 28 alineatul (5) se completează în final cu propoziţia: "La examinarea de către instanţa de judecată a litigiului privind educaţia copilului este obligatorie participarea autorităţii tutelare."
Art.VI. - Articolul 46 alineatul (2) din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(2) Persoanele care se căsătoresc sînt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor. Pentru ocrotirea sănătăţii persoanelor care se căsătoresc şi a urmaşilor lor, unităţile medico-sanitare acordă consultaţii prenupţiale referitoare la căsătorie şi la planning familial, efectuează examenul medical obligatoriu gratuit. Modul, termenul şi volumul examenului medical al persoanelor care se căsătoresc sînt stabilite de Guvern."
Art.VII. - Articolul 4 litera d) din Legea nr.267-XIV din 3 februarie 1999 privind minimul de asistenţă medicală gratuită, garantat de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.33-34, art.155), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
"d) examenul medical obligatoriu persoanelor care se căsătoresc, precum şi asistenţa medicală de bază acordată femeilor însărcinate şi copiilor, în modul şi în volumul aprobate de Guvern;".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                          Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 19 aprilie 2002.
Nr. 1001-XV.