LPC469/2003
ID intern unic:  312493
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 469
din  21.11.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 1-5     art Nr : 8
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. -  Articolul 10 din Legea nr. 461-XIII din 18 mai 1995 privind brevetele de invenţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.505) se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (8), textul  "Documentele cererii se depun în limba de stat" se înlocuieşte cu  textul "Persoanele juridice depun documentele cererii în limba moldovenească", iar sintagma "limba de stat" se înlocuieşte cu  sintagma "limba moldovenească";  
după alineatul (8) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (9), cu următorul cuprins:
"(9) Persoanele fizice depun documentele cererii în limba moldovenească sau în limba  rusă. Se permite depunerea documentelor cererii, cu excepţia cererii propriu-zise, redactate în una din limbile de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană. În acest caz, traducerea documentelor cererii în limba moldovenească sau în limba rusă se depune la Agenţie în termen de 2 luni de la data depozitului naţional reglementar, cu respectarea acestei date. Dacă solicitantul nu depune traducerea documentelor în limba moldovenească sau în limba rusă în termenul indicat, cererea se consideră nedepusă."
alineatele (9) şi (10) devin alineatele (10) şi (11).
Art.II. -  La articolul 8 alineatul (7) din Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1187), cu  modificările ulterioare:
sintagma "limba de stat" se înlocuieşte cu sintagma "limba moldovenească";
alineatul se completează în final  cu propoziţia: "Persoanele fizice care au depus documentele cererii în limba rusă nu sînt obligate să prezinte traducerea acestora în limba moldovenească."
Art.III. -  Articolul 17 alineatul (5) din Legea nr.915-XIII din 11 iulie 1996 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.728), cu modificările  ulterioare, va avea următorul cuprins:
"(5) Cererea propriu-zisă de brevet se redactează în limba moldovenească pe un formular tip. Celelalte documente ale cererii se depun în limba moldovenească sau în altă limbă. În ultimul caz, traducerea documentelor cererii în limba moldovenească se depune la Agenţie în termen de 2 luni de la data depozitului naţional reglementar. Persoanele fizice care au depus documentele cererii în limba rusă nu sînt obligate să prezinte traducerea acestora în limba moldovenească."
Art.IV. - Articolul 11 din Legea nr.991-XIII din 15 octombrie 1996 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1997, nr.10-11, art.119), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Cererea propriu-zisă se redactează în limba moldovenească pe un formular tip."
alineatul (7):
sintagma "limba de stat" se înlocuieşte cu sintagma "limba moldovenească";
alineatul se completează în final cu propoziţia: "Persoanele fizice care au depus documentele anexate cererii în limba rusă nu sînt obligate să prezinte traducerea acestora în limba moldovenească."
Art.V. - Articolul 3 din Legea nr.655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.4 ) se modifică şi se completează după cum urmează:
la alineatul (1), textul ", ale cărui documente se depun tipărite în limba de stat" se exclude;
la alineatul (2) punctul 1), după cuvîntul "cerere" se introduce  textul", redactată pe un formular tip";
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Cererea propriu-zisă se redactează în limba moldovenească pe un formular tip. Celelalte documente ale cererii se depun în limba moldovenească sau în altă limbă. În ultimul caz, traducerea documentelor cererii în limba moldovenească se depune la Agenţie în termen de 2 luni de la data depozitului naţional reglementar. Persoanele fizice care au depus documentele cererii în limba rusă nu sînt obligate să prezinte traducerea acestora în limba moldovenească."
Art.VI. -  Articolul 9 alineatul (10) din Legea nr.138-XV din 10 mai 2001 cu privire la activitatea de raţionalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art.608) va avea următorul cuprins:
"(10) Cererea şi materialele anexate la aceasta se redactează  în limba moldovenească sau în limba rusă."

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 21 noiembrie 2003.
Nr.469-XV.