LPC1025/2002
ID intern unic:  311928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1025
din  02.05.2002
pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999
 privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 30.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 559
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 13 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, după alineatul  (1) se introduce un alineat nou, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate la procurarea valorilor mobiliare şi/sau pot fi păstrate pe conturi bancare depozitare conform regulamentului aprobat de Guvern.";
    alineatele (2) şi (3) devin alineatele (3) şi (4).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 2 mai 2002.
    Nr. 1025-XV.