HGM1080/2004
ID intern unic:  294037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1080
din  30.09.2004
cu privire la Centrul Creaţie Legislativă şi la modificarea,  
completarea şi abrogarea  unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 01.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 181     art Nr : 1263
    MODIFICAT
   
HG872 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.978

     În scopul optimizării structurii administraţiei publice centrale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se dizolvă, cu începere de la  1 octombrie 2004, Centrul Creaţie Legislativă.
    2. Disponibilizarea personalului în urma dizolvării Centrului Creaţie Legislativă se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    3. Se autorizează Cancelaria de Stat să asigure crearea comisiei de dizolvare şi efectuarea tuturor procedurilor de dizolvare a Centrului Creaţie Legislativă.
    Bunurile materiale şi alt echipament din dotarea Centrului Creaţie Legislativă se transmit Ministerului Justiţiei în modul stabilit.
    4. Ministerul Justiţiei va înainta, în termen de 10 zile, propuneri pentru modificarea Legii bugetului pe anul 2004 referitor la transmiterea către Ministerul Justiţiei a alocaţiilor financiare ale Centrului Creaţie Legislativă.
    5. Se aprobă:
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                              Victoria Iftodi
    Ministrul finanţelor                                                           Zinaida Grecianîi

    Chişinău, 30 septembrie 2004.
    Nr. 1080.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului  nr. 1080
din 30 septembrie 2004
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000 "Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art.210), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în  punctul 2, cifrele "87" se substituie prin cifrele "107";
    din punctul 4 cuvintele "şi Departamentului Instituţiilor Penitenciare" se exclud;
    punctul 5 se abrogă;
    la anexa nr.l:
    punctul 2 se abrogă;
    punctul 4 se expune în următoarea redacţie:
    "4. Sarcinile principale ale Ministerului Justiţiei sînt:
    asigurarea realizării politicii de stat în domeniul justiţiei;
    coordonarea activităţii privind realizarea reformei judiciare şi de drept;
    contribuirea la asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor;
    elaborarea proiectelor de legi şi hotărîri ale Guvernului în domeniul justiţiei, efectuarea expertizei juridice şi avizarea proiectelor legilor şi altor acte normative prezentate Guvernului; perfecţionarea legislaţiei şi pregătirea propunerilor privind codificarea ei; contribuirea la ridicarea calităţii proiectelor actelor normative elaborate de ministere şi departamente; crearea şi dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice;
    asigurarea executării hotărîrilor instanţelor judecătoreşti şi altor organe, precum şi a sancţiunilor de drept penal;
    contribuirea la asigurarea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea instanţelor judecătoreşti;
    asigurarea procedurilor de înregistrare în limitele competenţelor stabilite de legislaţie;
    realizarea activităţii de armonizare a legislaţiei cu recomandările Consiliului Europei.";
    punctul 8:
    la subpunctul 1),  cuvintele "precum şi proiectele celor mai importante legi în alte domenii social-economice" se exclud, iar după cuvîntul "avizează" se introduc cuvintele
    "şi efectuează expertiza juridică la";
    se completează cu subpunctul 2)1  avînd următorul cuprins:
    "2)1 coordonează activitatea de examinare şi racordare a legislaţiei naţionale în conformitate cu expertizele Consiliului Europei, examinează practica aplicării legislaţiei Uniunii Europene în     domeniul justiţiei şi elaborează, în modul stabilit,  propuneri de perfecţionare a legislatiei naţionale";
    se completează cu subpunctul 5)1 avînd următorul cuprins:
    "5)1 înfăptuieşte republicarea actelor normative, asigurînd corectitudinea lor";
    din subpunctul 13) cuvintele "şi uniforma personalului militar" se exclud;
    subpunctele 14) si 15) se expun în următoarea redacţie:
    "14) în limitele competenţei sale:
    eliberează şi retrage licenţele pentru exercitarea profesiei de avocat;
    aprobă Regulamentul Comisiei pentru licenţierea profesiei de avocat; ţine registrul licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat şi aprobă forma licenţelor;
    publică anual listele avocaţilor, avocaţilor stagiari şi avocaţilor care acordă asistenţă juridică din oficiu;
    înregistrează şi ţine registrul birourilor de avocaţi şi aprobă forma registrului acestora;
    determină, în comun cu autorităţile interesate, mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică din oficiu;
    15) în limitele competenţei sale:
    eliberează şi retrage licenţele pentru activitatea notarială;
    supraveghează şi efectuează controlul activităţii notariale şi al modului de întocmire a actelor notariale;
    aprobă, în condiţiile Legii cu privire la notariat, actele normative necesare pentru desfăşurarea activităţii notariale;
    contribuie la asigurarea practicii notariale unice şi a analizei statistice a actelor notariale, precum şi elaborează recomandări metodologice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce reglementează activitatea notarială tuturor instituţiilor care realizează activitate notarială;
    stabileşte numărul necesar de notari de stat, notari privaţi, notari stagiari;
    legalizează autenticitatea semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice destinate prezentării în autorităţile competente ale altor state;
    ţine Registrul de Stat al Notarilor;
    selectează şi atestează cadrele notariale;
    ţine registrul gajului;
    ţine arhiva notarială de stat;
    ţine evidenţa dosarelor succesorale şi a testamentelor";
    în subpunctul 22), cuvîntul "judiciare" se substituie prin cuvîntul "juridice";
    subpunctul 23) se expune în următoarea redacţie:
    "23) asigură activitatea Reprezentantului Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, precum şi a reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi Curtea Constituţională";
    subpunctele 25) şi 27) se abrogă;
    subpunctul 28) se completează după cuvîntul "notarilor" cu cuvîntul "avocaţilor";
    subpunctul 32) se expune în următoarea redacţie:
    "32) finanţează, în modul stabilit, aparatul central, Direcţia de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia, birourile notariale de stat, precum şi asigură controlul şi prezentarea dărilor de seamă de către instanţele judecătoreşti şi instituţiile din subordine;";  
    punctul 9:
    în subpunctul 2), cuvintele  "precum şi a proiectelor celor mai importante legi în alte domenii social-economice" se exclud;
    în subpunctul 3), cuvintele "celor mai importante proiecte de legi" se substituie prin cuvintele "proiectelor de acte normative în domeniul justiţiei";
    punctul 12:
    în subpunctul 5) din varianta în limba moldovenească, cuvîntul "formaţiunii" se substituie prin cuvîntul "unităţii";
    subpunctul 7) se expune în următoarea redacţie:
    "7) formează comisiile pentru licenţierea profesiei de avocat şi licenţierea activităţii notariale";
    din subpunctul 8) cuvintele "executorii judecătoreşti şi", "confirmă în funcţie notarii; suspendă activitatea notarului sau îl eliberează din funcţie" se exclud;
    din subpunctul 9) cuvintele "precum şi notarilor, conform competenţelor sale, la propunerea Consiliului Uniunii Notarilor sau Consiliului asociaţiilor notarilor, din care face parte notarul" se exclud;
    subpunctul 10) se expune în următoarea redacţie:
    "10) numeşte notarii în funcţie, suspendă activitatea acestora şi îi eliberează din funcţie; aplică sancţiuni disciplinare notarilor; stabileşte competenţa teritorială a notarilor";
    din subpunctul 11) cuvintele "şi poliţiei judecătoreşti" se exclud;
    anexa nr.2 se expune în următoarea redacţie:
"Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 129
din 15 februarie 2000
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Justiţiei
    Conducerea
    Aparatul ministrului
    Departamentul legislaţie
    Departamentul relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Direcţia principală instanţe judecătoreşti
    Direcţia principală activitate notarială şi avocatură
    Direcţia principală partide şi organizaţii obşteşti
    Direcţia principală economico-financiară
    Secţia resurse umane
    Secţia secretariat";
    în anexa nr.3, poziţia "Direcţia Principală pentru Refugiaţi" se exclude, iar cuvîntul "formaţiunii" din varianta în limba moldovenească se substituie prin cuvîntul "unităţii".
    2. Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.34 din 17 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.8-10, art.73), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 61:
    în alineatul unu, cuvintele "de Centrul Creaţie Legislativă la dispoziţia Preşedintelui Republicii Moldova sau a conducerii Guvernului" se substituie prin cuvintele "de ministere, departamente, alte autorităţi publice subordonate Guvernului";
    alineatul patru se abrogă;
    la punctul 9:
    în alineatul unu, cuvintele "sînt examinate de Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "sînt supuse expertizei juridice de către Ministerul Justiţiei";
    alineatul doi se abrogă.
    [Pct.3 abrogat prin HG872 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.978]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1080
din  30 septembrie  2004
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.842 din 14 august 2001 "Cu privire la Centrul Creaţie Legislativă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, art.871).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.499 din 23 aprilie 2002 "Cu privire la aprobarea structurii Centrului Creaţie Legislative" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.57-58, art. 586).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.642 din 23 mai 2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Creaţie Legislativă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.69-70, art.734).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1454 din 12 noiembrie 2002 "Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.151-153, art.1581).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.174 din 19 februarie 2003 "Cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.30-34, art.212).
    6. Dispoziţia Guvernului nr.21-d din 5 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.38-39, art.258).
    7.  Dispoziţia Guvernului nr.60-d din 5 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.116-120, art.718).
    8.  Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28 noiembrie 2003 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor Centrului Creaţie Legislativă" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.239-242, art.1471).