HGA1471/2003
ID intern unic:  294415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1471
din  09.12.2003
cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Economic
pe lîngă Prim-ministru
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244-247     art Nr : 1503
1. Se aprobă Regulamentul Consiliului Economic  pe lîngă Prim-ministru (se anexează).
2. Ministerul Economiei, în comun cu Camera de Comerţ şi Industrie, în termen de o lună, va prezenta Guvernului spre aprobare componenţa nominală a Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru.
3. Se abrogă punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 628 din 12 iulie 2001 "Despre instituirea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 78-80, art. 653).

    PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul economiei                                              Marian Lupu

    Chişinău, 9 decembrie 2003.
    Nr. 1471.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1471
din  9 decembrie 2003
REGULAMENTUL
Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru
I. Dispoziţii generale
1. Consiliul Economic este instituit pe lîngă Prim-ministru (în continuare - Consiliul) în calitate de organ consultativ în vederea asigurării monitorizării, corelării şi perfecţionării politicii guvernamentale de reformă şi dezvoltare social-economică.
2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.
II. Atribuţiile Consiliului
3. Consiliul are următoarele atribuţii:
a)  examinează, în mod prioritar sau în exclusivitate, toate solicitările din partea Prim-ministrului, prezentîndu-i comentariile şi recomandările respective în scris;
b)  analizează chestiunile de ordin economic incluse în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului, şi, în caz de necesitate, împuterniceşte preşedintele Consiliului să expună în şedinţă de Guvern punctul de vedere al acestuia;
c)  analizează concepţiile, strategiile şi programele de dezvoltare social-economică, elaborate de ministere, departamente, alte autorităţi ale administraţiei publice şi instituţii de stat, care urmează a fi aprobate de către Guvern şi prezintă note informative care includ comentariile, obiecţiile şi propunerile respective;
d)  iniţiază propuneri asupra politicilor de dezvoltare social-economică, avizează programele de investiţii publice elaborate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice;
e) iniţiază propuneri privind perfecţionarea politicilor monetar-creditare, bugetar-fiscale, de comerţ exterior şi interior, de stimulare a proceselor investiţionale şi dezvoltare a sectorului privat, de sprijinire a sectorului real al economiei naţionale, de dezvoltare a infrastucturii, de ameliorare a situaţiei pe piaţa muncii, de dezvoltare umană şi protecţie socială etc.;
f)  formează grupuri de lucru din oameni de ştiinţă, reprezentanţi ai cercurilor de afaceri şi ai societăţii civile, funcţionari de stat, stabileşte componenţa şi atribuţiile lor în vederea realizării prevederilor prezentului Regulament;
g)  examinează şi propune soluţii pentru problemele economice şi sociale stringente ale statului.
4. În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul colaborează cu ministerele, departamentele, instituţiile şi organizaţiile de stat de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale şi reprezentanţii societăţii civile, patronatele, sindicatele, alte organizaţii care reprezintă cercurile de afaceri (inclusiv investitorii autohtoni şi străini), instituţiile şi organizaţiile ştiinţifice şi de învăţămînt, organizaţiile financiare internaţionale, donatorii, organizaţiile finanţate din credite şi granturi acordate Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor structuri antrenate în activităţile ce ţin de dezvoltarea social-economică a ţării.
5. Ministerele, departamentele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile ştiinţifice şi de învăţămînt de stat, organizaţiile finanţate din credite şi granturi acordate Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, prezintă, la solicitarea Consiliului, informaţiile necesare realizării atribuţiilor acestuia.
III. Organizarea şi funcţionarea Consiliului
6. Membrii Consiliului şi preşedintele acestuia sînt numiţi de Guvern şi sînt reprezentanţi ai patronatelor, sindicatelor şi altor asociaţii profesionale, reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice, mediului de afaceri, Camerei de Comerţ şi Industrie, structurilor societăţii civile.
7. În cadrul Consiliului se instituie trei comisii:
Comisia pentru macroeconomie şi planificare strategică, în atribuţiile căreia intră:
politici monetar-creditare;
politici bugetar-fiscale;
comerţ exterior şi balanţa contului curent;
concepţii;
strategii;
programe;
planuri de dezvoltare de nivel naţional şi regional;
cooperarea transfrontalieră şi interregională.
Comisia pentru sectorul real al economiei şi infrastructură, în atribuţiile căreia intră:
industria;
agricultura, industria agroalimentară şi dezvoltarea rurală;
energetica;
transporturi şi telecomunicaţii;
aprovizionarea cu apă şi managementul resurselor acvatice;
construcţii şi locuinţe;
urbanism şi amenajarea teritoriului;
comerţul interior;
dezvoltarea businessului mic;
stimularea proceselor investiţionale;
promovarea şi protecţia concurenţei;
privatizarea şi restructurarea întreprinderilor;
ameliorarea mediului de afaceri;
combaterea corupţiei şi legalizarea economiei tenebre.
Comisia pentru dezvoltare umană, probleme sociale şi de mediu, în atribuţiile căreia intră:
ocrotirea sănătăţii;
învăţămînt;
politici de tineret;
cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi activităţi inovaţionale;
crearea societăţii informaţionale şi a noii economii;
cultură, sport şi turism;
piaţa muncii;
protecţia socială;
problemele migraţiunii;
protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.
8. În cadrul Consiliului activează biroul executiv din care fac parte preşedintele Consiliului, vicepreşedintele, secretarul, numiţi de către Guvern, cîte un reprezentant din partea patronatului şi sindicatelor şi patru membri ai Consiliului, aleşi prin vot majoritar de către Consiliu (inclusiv preşedinţii de comisii).
9. În subordonarea biroului executiv va activa un grup tehnic de lucru permanent compus din două persoane, cu statut de funcţionari publici, încadraţi în structura personalului Cancelariei de Stat. Conducătorul grupului tehnic va exercita funcţiile de secretar al Consiliului.
10. Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
a)  conduce activitatea Consiliului;
b)  prezidează şedinţele Consiliului;
c)  reprezintă Consiliul în cadrul şedinţelor Guvernului şi în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale;
d)  desemnează persoanele responsabile pentru pregătirea rapoartelor asupra problemelor din ordinea de zi a şedinţelor;
e)  semnează hotărîrile Consiliului şi exercită controlul asupra executării acestora;
f)  exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
11. În absenţa preşedintelui Consiliului funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinte.
12. Secretarul Consiliului coordonează activitatea secretariatului şi asigură pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului.
13. Biroul executiv, în colaborare cu grupul tehnic din subordonarea acestuia, exercită următoarele atribuţii:
a)  elaborează planul de activitate a Consiliului;
b)  înaintează propuneri cu privire la formarea comisiilor;
c)  pregăteşte şi prezintă rapoarte Consiliului;
d)  propune proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului.
14. Biroul executiv al Consiliului se convoacă cel puţin o dată pe lună.
IV. Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului
15. Şedinţele Consiliului se convoacă de către preşedintele acestuia cel puţin  de două ori în trimestru. Şedinţele biroului executiv  se convoacă o dată pe lună.
16. Şedinţele extraordinare ale Consiliului se convoacă, de regulă, la solicitarea Prim-ministrului.
17. Şedinţele Consiliului sînt deliberative, dacă la ele sînt prezenţi majoritatea simplă din numărul total de membri.
18. La şedinţele Consiliului pot participa persoane invitate, inclusiv reprezentanţi ai organizaţiilor şi programelor internaţionale (FMI, Banca Mondială, BERD, PNUD, TACIS etc.), care activează pe teritoriul Moldovei.
19. În ordinea de zi a şedinţei Consiliului pot fi incluse următoarele chestiuni:
a)  sarcini operative ale Prim-ministrului;
b)  chestiuni din ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Guvernului;
c)  propuneri ale Cancelariei de Stat şi ale Ministerului Economiei;
d)  chestiuni propuse Consiliului de către ministerele de ramură şi Ministerul Finanţelor;
e)  propuneri ale membrilor Consiliului privind probleme social-economice actuale ale ţării;
f)  alte chestiuni.
20. Ordinea de zi a şedinţei curente este aprobată de biroul executiv, semnată de preşedintele Consiliului, adusă la cunoştinţa raportorilor nominalizaţi şi preşedinţilor comisiilor respective cu cel puţin 5 zile pînă la convocarea şedinţei. Responsabil pentru pregătirea fiecărei chestiuni este preşedintele comisiei de profil, iar pentru pregătirea chestiunii propuse de către un membru al Consiliului este membrul respectiv. Secretariatul contribuie la pregătirea chestiunilor, perfectarea deciziilor şi prezentarea acestora Prim-ministrului, precum şi la solicitare. În caz de imposibilitate de a participa la şedinţă, raportorul sau preşedintele comisiei al cărei membru este raportorul respectiv, anunţă despre aceasta secretariatul cel tîrziu cu 3 zile înainte de şedinţă. Secretariatul operează modificările de rigoare în ordinea de zi curentă şi anunţă alt raportor în conformitate cu planul de activitate.
21. Cel tîrziu cu 3 zile pînă la data desfăşurării şedinţei raportorul şi/sau preşedintele comisiei, din cadrul căreia face parte raportorul, prezintă secretariatului tezele şi proiectul hotărîrii la fiecare chestiune pusă în discuţie.
Tezele trebuie să conţină ideile principale, expuse clar şi succint, expunerea de motive, actele normative, în baza cărora a fost pregătit materialul.
22. În baza materialelor menţionate în punctul 21 secretariatul pregăteşte documentele necesare pentru informarea membrilor Consiliului.
23. Membrii Consiliului vor primi materialele menţionate la punctele 21-22 de la secretariat, examinîndu-le în prealabil şi înaintînd propuneri de completare sau modificare a materialelor respective în cadrul şedinţei Consiliului.
24. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului se adoptă prin votare.
25. La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei chestiuni preşedintele şedinţei face o scurtă analiză a celor expuse, prezentînd rezumatul sau concluziile privind deciziile ce urmează a fi adoptate şi le pune la vot.
26. Hotărîrile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă  de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă.
27. Secretariatul pregăteşte stenograma succintă a raportului şi luărilor de cuvînt, formulează deciziile, iar, în caz de necesitate, le coordonează cu raportorul, apoi o prezintă pentru aprobare preşedintelui Consiliului. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului, care include deciziile adoptate este semnat de către preşedintele Consiliului şi secretarul şedinţei.
28. Hotărîrile Consiliului sînt semnate de către preşedintele şi secretarul Consiliului şi prezentate de preşedinte spre executare.
29. La solicitarea Consiliului membrii Guvernului sînt obligaţi să se prezinte pentru informare şi consultări.