HGM385/2001
ID intern unic:  296227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 385
din  29.05.2001
despre aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999
Publicat : 31.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 57-58     art Nr : 399
HG1567 din 09.12.02, MO169/12.12.02 art.1686

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei nr.1, modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora"(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113; 2000, nr.81-83, art.732; nr.163-165, art.1371).
2. Se aprobă tarifele la testarea autovehiculelor, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                              Vasile TARLEV

    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Andrei Cucu
    ministrul afacerilor interne                                    Vasile Drăgănel
    ministrul transporturilor
    şi comunicaţiilor                                                      Victor Ţopa

    Chişinău, 29 mai 2001.
    Nr. 385.
Anexa nr.1
  la Hotărîrea Guvernului  
Republicii Moldova  nr. 385
din  29 mai 2001
MODIFICĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului  Republicii
Moldova  nr.1047 din 8 noiembrie 1999
1. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999 "Cu privire la reorganizarea sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării obligatorii a autovehiculelor şi remorcilor acestora" se modifică după cum urmează:
1) din denumirea hotărîrii şi din punctul 2 alineatul 3 se exclud cuvîntele "obligatorii", "obligatorie";
2) punctul 2 alineatul 4 se expune după cum urmează:
"Regulile efectuării periodice a reviziei tehnice de stat a autovehiculelor şi remorcilor acestora, conform anexei nr.4";
3) din punctul 3 alineatul 2 cuvintele "în persoana Departamentului de evidenţă şi documentare a populaţiei," se substituie prin sintagma "Departamentului Tehnologii Informaţionale";
4) punctul 4 se expune în redacţie nouă:
"4. Ministerul Afacerilor Interne cu concursul Departamentului Tehnologii Informaţionale, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare vor exercita funcţiile de elaborare a programelor şi deciziilor tehnice, completare cu aparataj şi alte mijloace tehnice necesare, pregătire a specialiştilor în acest domeniu, coordonare a activităţii în domeniul evidenţei vehiculelor, furnizare a informaţiei la Registrul de stat al transporturilor.";
5) punctul 5 se expune în redacţie nouă:
"5. Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor li se atribuie funcţiile de acreditare a staţiilor de testare tehnică a vehiculelor şi remorcilor acestora, de organizare şi administrare pe teritoriul Republicii Moldova a sistemului centralizat unic de testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora, de control asupra organizării şi efectuării de către agenţii economici a testării autovehiculelor şi remorcilor acestora, de suspendare sau de  anulare  a certificatelor de acreditare, de certificare a mijloacelor tehnice şi a  programelor care asigură accesul  staţiilor de testare la banca de date a Registrului de stat al transporturilor";
6) în punctul 6 sintagma "Departamentul de evidenţă şi documentare a populaţiei al Ministerului Afacerilor Interne" se substituie prin sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale";
7) punctul 8 se exclude;
8) punctul 9 devine punctul 8.
2. Regulamentul cu privire la Registrul de stat al transporturilor din anexa nr.1, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează:
1) din punctul 8 se exclud alineatele 2, 5 şi 6;
2) din punctul 9 alineatul 10 se exclud cuvintele "obligatorie periodică a";
3) punctul 14 se expune în redacţie nouă:
"14. Informaţia privind starea tehnică a vehiculelor pentru conturul "A" se furnizează de către Direcţia poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne şi inspectoratele "Intehagro";
4) punctul 33 se exclude;
5) punctele 34 şi 35 devin, respectiv, punctele 33 şi 34;
6) punctul 36 se exclude;
7) punctele 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 şi 60 devin, respectiv, punctele 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 şi 58;
8) din punctul  44 se exclud literele "b" şi "d";
9) punctul 61 se exclude;
10) punctele 62, 63, 64, 65, 66, 67 şi 68 devin, respectiv, punctele 59, 60, 61, 62, 63, 64 şi 65;
11) punctul 61 se expune în următoarea redacţie:
"61. Controlul asupra ţinerii Registrului de stat al transporturilor este exercitat de comisia aprobată prin dispoziţia Guvernului Republicii Moldova.".
3. Regulile de înmatriculare a mijloacelor de transport din anexa nr.2, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează:
1) din punctul 13 alineatul 1 se exclude textul "sau de către staţiile de testare acreditate în modul stabilit de către Centrul tehnologiilor noi de securitate a circulaţiei rutiere şi de ecologie a transporturilor";
2) în punctul 13 alineatul 2 denumirea "Centrul tehnologiilor noi de securitate a circulaţiei rutiere şi de ecologie a transporturilor" se substituie prin "Ministerul Afacerilor Interne";
3) punctul 34 se expune în redacţie nouă:
"34. Autorizaţia de reutilare a mijloacelor de transport se eliberează de către Direcţia poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne".
4. Regulile de testare tehnică obligatorie a autovehiculelor şi remorcilor acestora din anexa nr.3, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 8 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează:
1) din titlu şi din textul regulilor se exclud cuvintele "obligatorie" şi "obligatorii";
2) punctul 1 se expune după cum urmează:
"1. Prezentele reguli stabilesc modul unic de verificare a stării tehnice a   autovehiculelor şi remorcilor acestora, aflate la evidenţă în Republica Moldova";
3) în punctul 3 sintagma "staţiile specializate de testare" se substituie prin sintagma "Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratele "Intehagro";
4) punctul 4 alineatul 1 se expune după cum urmează:
"Testarea tehnică a vehiculelor se efectuează de către staţiile de testare  acreditate de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor."
5) punctul 6 se exclude;
6) punctele 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 devin respectiv punctele 6, 7, 8, 9, 10,  11 şi 12;
7) din punctul 6 se exclud cuvintele "persoanele fizice şi juridice, care exploatează vehicule";
8) punctul 12 se exclude;
9) punctele 14, 15,16,17 şi 18 devin, respectiv, punctele 12,13,14,15 şi 16;
10) nota la punctul 14 se exclude;
11) punctele 19 şi 20  se exclud;
12) punctele  21, 22, 23 şi 24 devin respectiv, punctele 17, 18, 19 şi 20;
13) punctul 20 se expune după cum urmează;
"20. Raportul de verificare tehnică cu concluzia "corespunde normelor tehnice" serveşte drept bază pentru eliberarea de către Poliţia rutieră a ecusonului "REVIZIA TEHNICĂ";
14) punctele 25, 26, 27 şi 28 se exclud;
15) punctul 29 devine punctul 21;
16) Punctul 21 se expune în următoarea redacţie:
"21. Sînt supuse testării tehnice periodice obligatorii unităţile de transport licenţiate sau patentate pentru transportarea 1. pasagerilor (taximetre, microbuse), autovehiculele importate în ţară, anterior exploatate".     Notă: Alte categorii de vehicule sînt supuse testării tehnice la dorinţa posesorilor acestora:
17)punctul 30 se exclude;
18)punctele 31, 32 şi 33 devin, respectiv, punctele 22, 23 şi 24;
19)  punctul 24 se expune după cum urmează:
"24. Informaţia privind vehiculele supuse testării tehnice în modul stabilit se prezintă Ministerului Afacerilor Interne, care o generalizează şi o expediază la Registrul de stat al transporturilor.";
20)  punctele  34 şi 35 se exclud.
    [Pct.5 abrogat prin HG852 din 17.11.11, MO203-205/25.11.11 art.935]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.385
din 29 mai 2001
TARIFELE
pentru testarea tehnică a autovehiculelor şi remorcilor acestora
la staţiile de testare tehnică

Nr. d/o Obiectul testării Suma (lei/unitate)
1. Autoturisme cu capacitatea cilindrică:a) de pînă la 1500 cm3 inclusivb) de la 1501 la 2000 cm3c) de la 2001 la 2500 cm3d) dela 2501 cm3 5472144190
3. Semiremorci cu masa totală autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare:a) de pînă la20 tone inclusivb) de la 20,01 la 30,0 tonec) de peste 30,01 tone 108144180
4. Autoremorchere 180
5. Autocamioane, autobasculante şi alte autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată înscrisă în  certificatul de înmatriculare:a) de pînă la 1,5 tone inclusivb) de la 1,6 la 5 tone inclusivc) de la 5,1 la 10 tone inclusivde peste 10 tone 72108144180
6. Microbuze şi autobuze cu o capacitate:a) de pînă la 20 locuri, inclusiv locul şoferuluib) de la 21 la 40 locuri, inclusiv locul şoferuluic) de peste 40 locuri, inclusiv locul şoferului 144108216

    [Pct.2 abrogat prin HG1567 din 09.12.02, MO169/12.12.02 art.1686]