HGC641/2003
ID intern unic:  295111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 641
din  27.05.2003
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr. 972 din 11 septembrie 2001
Publicat : 06.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 099     art Nr : 678
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.972 din 11 septembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1012), conform anexei.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei       Ştefan Odagiu
Ministrul finanţelor         Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei         Vasile Dolghieru  
Chişinău, 27 mai 2003.
Nr. 641.
                    Anexă
                  la Hotărîrea Guvernului
                  Republicii Moldova nr. 641
                  din 27 mai 2003
Modificările şi completările ce se operează
în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare
a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile
sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor
trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor
Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din 11 septembrie 2001 se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În pct. 1 subpunctul 4 sintagma "Legii 633-XIII din 10 noiembrie 1995" se substituie prin sintagma "Titlul V al Codului fiscal".
2. În pct. 12 subpunctul 1 sintagma "poliţia, procuratura, instanţele de judecată, organele vamale" se substituie prin sintagma "organele de cercetare penală şi anchetă preliminară, instanţele de judecată şi alte autorităţi abilitate de a lua astfel de decizii".
3. Pct. 18 se expune în redacţie nouă:
"18. În termen de 5 zile de la luarea lor la evidenţă de către inspectoratele fiscale de stat, bunurile confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, corpurile delicte, bunurile succesorale şi comorile sînt evaluate de către o comisie, aprobată de şeful inspectoratului fiscal de stat şi constituită din reprezentanţi ai inspectoratelor fiscale de stat, ţinîndu-se cont de nivelul preţurilor libere, stabilite pentru alte bunuri similare, de constatările Camerei de Comerţ şi Industrie, precum şi de cerere şi ofertă. La evaluarea bunurilor sînt în drept de a participa reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, Asociaţiei naţionale a producătorilor, Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova, Consiliului Veteranilor de Război şi Muncă".
4. Din pct. 19 alineatele unu şi trei se exclud.
5. În pct. 20 subpunctul 1 sintagma "Centrul Naţional de Standardizare, Metrologie şi Certificare" se substituie prin sintagma "Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie".
6. În pct. 22 lit. a) cuvintele "evaluată cu concursul expertului în evaluări (propus de Camera de Comerţ şi Industrie) în mod gratuit" se exclud.
7. În punctul 27 cuvîntul "utilizare" se substituie prin cuvîntul "comercializare".
8. În alineatul zece al pct. 29 cifra "60" se substituie prin cifra "30".
9. Capitolul IV se completează cu punctele "47" şi "48" cu următorul conţinut:
"47. Organele fiscale teritoriale, cu concursul observatorilor prevăzuţi la pct. 18, sînt abilitate cu dreptul de a conlucra cu Banca Universală de Mărfuri a Moldovei în vederea comercializării bunurilor ce fac obiectul prezentului Regulament şi sînt pasibile de comercializare prin intermediul acestei burse, în condiţiile stabilite în comun cu Bursa.
48. Lista bunurilor şi cantitatea acestora, ce urmează a fi transmise Bursei Universale de Mărfuri, se coordonează de Ministerul Economiei, după prezentarea ei de către organele fiscale teritoriale şi se modifică după caz".
10. În denumirea anexei nr. 2 după cuvîntul "nr." urmat de linie """"""" se introduce cuvîntul "din" urmat de linie """" """"""".
11. În anexele nr. 10 şi 11 cuvintele "reprezentantul autorităţii care predă valorile" şi "reprezentantul Vistieriei de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie, respectiv, prin cuvintele "reprezentantul autorităţii care predă bunurile" şi "reprezentantul instituţiei bancare".
12. În anexa nr. 12 cuvintele "reprezentantul autorităţii care predă valorile" se substituie prin cuvintele "reprezentantul autorităţii care predă bunurile", iar cuvintele  "reprezentantul Vistieriei de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor" se substituie prin cuvintele "reprezentantul Ministerului Finanţelor".